Euronext Brussels

28 september 2001 - onder embargo tot 17.30 u

persmededeling

Think-Media n.v.

(voorheen Groep De Beukelaar)

positieve resultaten per 30/06/2001

ondanks zware aanloopkosten

Zaventem Think-Media n.v., de op Euronext Brussels genoteerde mediagroep, realiseerde in de eerste jaarhelft geconsolideerde bedrijfsopbrengsten van 601 mio bef en een geconsolideerd netto-resultaat van 9 mio bef. De cash flow bedroeg 55 mio bef.

 kerncijfers geconsolideerde   30/06/01  euro  30/06/00  euro  Wijziging resultaten 
bef bef % X 1.000 bef/euro - niet
geauditeerd

bedrijfsopbrengsten 600.675 14.890 147.704 3.661 306,67

waarvan omzet 478.200 11.854 147.000 3.644 225,3

bedrijfsresultaat 56.543 1.402 19.373 480 191,86

financieel resultaat -33.368 -827 68.454 1.697 -148,75

courant resultaat 23.175 574 87.827 2.177 -73,61

uitzonderlijk resultaat 0 0 0 0 0

resultaat voor belastingen 23.175 574 87.827 2.177 -73,61

belastingen -28 -1 -2.986 -74 99,06

aandeel van derden in het 14.194 352 1.192 30 1.090,77 resultaat

netto-resultaat (aandeel van 8.953 222 83.649 2.074 -89,30 de groep)

cash flow 55.061 1.365 111.810 2.772 -50,75

aantal aandelen (niet-gesplitst) 244.450 220.614

kerncijfers per aandeel in bef euro bef euro Wijziging bef/euro

courant resultaat per aandeel 94,80 2,35 398,10 9,87 -76,17

netto-resultaat per aandeel 36,63 0,91 379,16 9,40 -90,32

cash flow per aandeel 225,24 5,58 506,82 12,56 -55,60

cash flow: netto-resultaat + afschrijvingen + waardeverminderingen + voorzieningen

Zoals aangekondigd bij het bekendmaken van de resultaten over 2000, besteedde Think-Media N.V. gedurende de eerste jaarhelft veel aandacht aan de commerciële en structurele ontwikkeling van de werkmaatschappijen. Deze evolueerden zoals gepland met uitzondering van De Vrije Pers N.V., waar de mislukte lancering van het vrouwenweekblad "Lola" een extra-inzet van middelen en aandacht vereisten.

Dat ondanks de perikelen bij De Vrije Pers N.V., dat voor 48 mio bef op het geconsolideerde netto-resultaat woog, en de in kosten opgenomen investeringen bij 4FM Groep n.v., ten belope van 12 mio bef geconsolideerd, een positief netto geconsolideerd resultaat kon worden behaald, stemt tot tevredenheid.

Bij de werkmaatschappijen evolueerden de resultaten als volgt:

Business Panel N.V., actief in buitenreclame, behaalde in combinatie met Publi Ritz N.V. een omzet van 121,8 mio bef (30/6/2000: 100,6 mio bef), een break-even netto-resultaat (30/6/2000: 4,8 mio bef) en een cash flow van 14,2 mio bef (30/6/2000: 18,4 mio bef). De operationele integratie van Publi Ritz N.V., dat eind november 2000 werd overgenomen, verliep vlot. In augustus kondigde Business Panel N.V. de lancering aan van een netwerk van 20m2 reclamepanelen onder de naam "Wave". Dit netwerk van ca. 330 borden wordt gecommercialiseerd vanaf 13 oktober a.s. De resultaten van vorig jaar omvatten geen cijfers van Publi Ritz N.V. Beide bedrijven worden voor 100 % integraal geconsolideerd.

Streep N.V., actief op het terrein van reclameconcepten voor openbaar vervoer, realiseerde een omzet van 127,7 mio bef (30/6/2000: 101,2 mio bef), een netto-resultaat van -3,7 mio bef (30/6/2000: 4,3 mio bef) en een cash flow van 4,1 mio bef (30/6/2000: 7,9 mio bef). Streep N.V. zette haar investeringsinspanningen in nieuwe reclameconcepten gedurende de eerste jaarhelft verder. Deze betroffen schuilhuisjes buiten de grootstedelijke zones in de provincie Oost-Vlaanderen, de ombouw van bestaande reclamepanelen in de Antwerpse pre-metro en de uitbreiding van het TramVision-project, dat in oktober 2000 werd opgestart op de Gentse trams, naar Antwerpen. Hier zullen op 1 oktober e.k. 50 voertuigen uitgerust zijn; een aantal dat zal toenemen tot 137 in 2002. De resultaten van Streep N.V. worden evenredig geconsolideerd à rato van 25 %.

DB Invest N.V., actief in immobiliën, realiseerde bedrijfsopbrengsten van 126,2 mio bef waarvan 55,1 mio bef omzet (30/6/2000: resp. 21,3 mio bef en 11,5 mio bef), een netto-resultaat van 59,8 mio bef (30/6/2000: 2,6 mio bef) en een cash flow van 68,4 mio bef (30/6/2000: 4,7 mio bef). In februari werd een joint-venture aangegaan met de op Euronext genoteerde vennootschap Accentis N.V. onder de noemer Sodeim N.V., welke niet werd geconsolideerd daar het project nog in aanbouw is. De inbreng van het project "Vilvoorde City Park", waarvan reeds 4.800 m2 werd verhuurd aan Roche Diagnostics n.v., leverde toen een statutaire meerwaarde op van 50 mio bef. Zoals aangekondigd, plant Think-Media N.V. een totale desinvestering van DB Invest N.V. Daartoe werd een eerste schijf van 10,25 % van de aandelen tijdens de eerste jaarhelft verkocht, waardoor op niveau van Think-Media N.V. een meerwaarde werd gerealiseerd van 31,5 mio bef. DB Invest n.v. werd bij deze operatie gewaardeerd op 500 mio bef. De resultaten van DB Invest N.V. werden per 30/6/2001 nog voor 69,75 % integraal geconsolideerd.

4FM Groep N.V. is de eerste commerciële, volledig digitale radio in Vlaanderen en verkreeg begin september een landelijke FM-licentie. Deze toekenning vormt de kroon op het werk van de sedert aanvang 2000 geleverde inspanningen. Verwacht mag worden dat 4FM nog dit najaar zal starten met uitzendingen op de FM-band. 4 FM Groep N.V. boekte een verlies van 24,4 mio bef en een negatieve cash flow van 21,3 mio bef bij een omzet van 4,7 mio bef. Deze resultaten liggen in lijn met het vooropgestelde business plan, doch wegen vooralsnog op het geconsolideerde bedrijfsresultaat van de Groep daar ze evenredig worden geconsolideerd à rato van 50 %. Er dient te worden benadrukt dat de opstartkosten sedert januari 2000, die per 30/6/2001 ca. 61,5 mio bef bedroegen, zowel vorig boekjaar als dit boekjaar hoofdzakelijk in kosten werden opgenomen.

Think-Media Concepts N.V. (voorheen Bumble-Bee N.V.), behaalde een omzet van 46,9 mio bef met een netto-resultaat van -0,8 mio bef en een cash flow van
1,1 mio bef. Think-Media Concepts N.V. wordt integraal voor 100 % geconsolideerd.

De Vrije Pers N.V., uitgever van P-Magazine, Ché en Teek, realiseerde een omzet van 213,8 bef, een netto-resultaat van -52,5 mio bef en een negatieve cash flow van 50,0 mio bef. Het verlies is voornamelijk het gevolg van de lancering in april van het vrouwenweekblad "Lola", en de stopzetting ervan in juni j.l. wegens teleurstellende verkopen. Na de in het derde trimester doorgevoerde herstructurering mag worden verwacht dat de vennootschap zal terugkeren naar een break-even situatie in het vierde trimester. Volgens de laatste cijfers van het CIM inzake lezerspubliek (sept. 2001) bevestigden de magazines een uitstekend bereik : P-Magazine 400.000 lezers (+24%) en Ché 285.000 lezers (nieuw). De resultaten van De Vrije Pers N.V. werden integraal geconsolideerd à rato van 92 %.

In Falcom N.V., gespecialiseerd in on line en real time informatievoorziening voor openbaar vervoer, verhoogde Think-Media N.V. haar participatie tot 57,5 %. Via eigen en ingekochte technologie levert Falcom programma's aan, bestaande uit reizigersinformatie, nieuws (aangeleverd door 4FM Groep N.V.) en publiciteit (onder regie van Streep N.V.). Deze "content" wordt via LCD-schermen getoond aan de gebruikers van het openbaar vervoer. Falcom N.V. boekte een omzet van 24,7 mio bef, een netto-resultaat van 1,2 mio bef en een cash flow van 3,3 mio bef. Na de afrondingen van het TramVision-project in Gent, levert Falcom N.V. op 1 oktober e.k. 50 tramvoertuigen op te Antwerpen. Dit aantal zal oplopen tot 137 in het voorjaar van 2002. De resultaten van Falcom N.V. werden integraal geconsolideerd à rato van 57,5 %.

In Think-Media Partners b.v. te Nederland investeerde Think-Media 17,4 mio bef. Verwacht mag worden dat in het najaar de eerste conceptverkopen zullen worden gerealiseerd.

Geldbeleggingen

Het belang per 30/06/01 van 33,3 % in Imagination In Motion N.V. werd, net zoals vorig boekjaar, opgenomen onder de rubriek "geldbeleggingen" voor een bedrag van 47,1 mio bef en onder de rubriek "overige vorderingen" voor een bedrag van 10,8 mio bef. Imagination In Motion N.V. is gespecialiseerd in 3D animatie- en -programmatie. Door middel van een ingrijpende herstructurering en doorgedreven aandacht voor de commercialisatie van eigen producten en know how, wist het bedrijf het verlies per 30/6/2001 te beperken tot 18,2 mio bef na een verlies van 81,5 mio bef in 2000. De verwachting is gewettigd dat het derde trimester en waarschijnlijk de volledige tweede jaarhelft winstgevend zal kunnen worden afgesloten. Op basis van deze verwachtingen acht Think-Media N.V. het niet noodzakelijk een waardevermindering te boeken op haar investering in Imagination In Motion N.V. van in totaal 57,9 mio bef.

Consolidatieverschillen

Consolidatieverschillen voor participaties die na 1 januari 2000 werden verworven, worden afgeschreven op 20 jaar. De consolidatieverschillen voor participaties die voor 1 januari 2000 werden verworven, worden zoals voorheen op 9 jaar afgeschreven. Afschrijvingen op consolidatieverschillen wogen voor 14,3 mio bef op het financieel resultaat (30/6/2000: 6,7 mio bef).

Verwachtingen voor 2001

In het algemeen mag worden verwacht dat in de tweede helft van 2001 de inspanningen, die sedert begin 2000 op diverse gebieden continu werden geleverd, concrete resultaten zullen beginnen opleveren. Hoe de algehele economische conjunctuur in combinatie met de gevolgen van de terroristische aanslagen van 11 september j.l. in de Verenigde Staten dit zullen beïnvloeden, valt moeilijk in te schatten maar zal allicht één en ander bemoeilijken.

Het verkrijgen begin september van een landelijke FM-radiolicentie bij 4FM Groep N.V. is niettemin een belangrijke mijlpaal voor Think-Media.

Na de private uitgifte van een converteerbare, achtergestelde obligatielening ten belope van 95 mio bef in april van dit jaar, zal Think-Media N.V. ook in het najaar verder blijven werken aan haar eigen vermogenspositie. Operaties in dit kader, gecombineerd met de opbrengsten uit de desinvestering van DB Invest N.V., zullen Think-Media N.V. toelaten de geplande investeringen (waaronder 4FM Groep n.v.) door te voeren.

Think-Media N.V. is een mediagroep die genoteerd is op Euronext Brussels. De participaties op het gebied van media omvatten Imagination In Motion N.V., producent van driedimensionale beelden, Business Panel N.V. en Publi Ritz N.V., buitenreclamebedrijven alsook Streep N.V., dat reclameconcepten voor het openbaar vervoer commercialiseert, Falcom N.V., specialist in real time informatievoorziening voor het openbaar vervoer en Think-Media Concepts N.V. dat sleutel-op-de-deur multi media marketingconcepten uitwerkt en commercialiseert. Think-Media N.V. heeft eveneens een participatie in De Vrije Pers N.V., uitgever van P Magazine, Ché en Teek, de commerciële radio 4FM Groep N.V. en Think-Media Partners B.V. te Nederland. Het heeft tevens een belang van 69,75 % in de vastgoedspecialist DB Invest N.V.

voor verdere informatie:

Frank Van Damme

secretaris-generaal Think-Media N.V.

tel: 02-290 11 11

Zoekwoorden:

Deel: ' Halfjaarcijfers 2001 Think-Media NV '
Lees ook