Twentsche Kabel Holding NV

Halfjaarcijfers 2001

Persbericht

N.V. Twentsche Kabel Holding (TKH)

Halfjaarcijfers 2001

Nettowinst TKH eerste halfjaar 2001 stijgt met 12,6%


· Omzet stijgt met 9,8% tot EUR 317 miljoen.
· Toename nettowinst met 12,6% tot EUR 14,9 miljoen.
· Sterke groei bedrijfsresultaat kerngroepen met 24% tot EUR 27,8 miljoen.

· Gunstige ontwikkeling activiteiten in China.
· Minder gunstige resultaatontwikkeling verwacht in het 2e halfjaar 2001

Financiële gang van zaken

In het eerste halfjaar 2001 nam de omzet ten opzichte van het eerste halfjaar 2000 toe met 9,8% tot EUR 317 miljoen (2000: EUR 289 miljoen). De autonome omzetgroei bedroeg 3%.

Het bedrijfsresultaat steeg ten opzichte van 2000 met 11,8% van EUR 23,0 miljoen naar EUR 25,7 miljoen. Het bedrijfsresultaat van de kerngroepen, de kabelgroep en de technische handelsgroep, steeg met 24% tot EUR 27,8 miljoen. De ontwikkeling van het resultaat in China had een belangrijke invloed op de stijging van het resultaat van de kernactiviteiten.

De nettowinst bedroeg EUR 14,9 miljoen (2000: EUR 13,2 miljoen) een stijging van 12,6% ten opzichte van 2000.

De nettowinst per aandeel steeg ten opzichte van 2000 met 10,7% van EUR 1,68 naar
EUR 1,86. De winst per aandeel voor rente en afschrijvingen (EBITDA) steeg van EUR 4,01 in het eerste halfjaar 2000 naar EUR 4,55 in 2001, een stijging van 13,5%.

De belastingdruk bedroeg 31,5% en lag daarmee op een lager niveau dan het eerste halfjaar 2000 (37,3%). Deze lagere belastingdruk werd grotendeels gerealiseerd door een lage belastingdruk over het resultaat in China.

De financiële lasten namen ten gevolge van het hoge investeringsniveau toe met
EUR 2,1 miljoen ten opzichte van het eerste halfjaar 2000.

Ontwikkelingen per groep

Kabelgroep

De omzet van de kabelgroep steeg in het eerste halfjaar met 20% tot EUR 174 miljoen (2000: EUR 145 miljoen). De omzet in kabel en componenten (totaal systemen) voor optische telecommunicatienetwerken nam belangrijk toe evenals de omzet in het segment speciaalkabel. De vraag naar producten voor conventionele telecommunicatienetwerken in koper lag op een lager niveau en leidde tot een omzetdaling in dit segment.

Het bedrijfsresultaat ontwikkelde zich voorspoedig en steeg met 19,5% tot EUR 17,7 miljoen. De activiteiten in China hadden een belangrijke bijdrage in de groei van het bedrijfsresultaat.

In de loop van het tweede kwartaal kon door een betere beschikbaarheid van glasvezel de productiecapaciteit voor glasvezelkabel in hogere mate benut worden. De vraag naar systemen voor optische netwerken in het aansluitnet lag op een hoog niveau. Daarnaast compenseerde een toenemende vraag naar energiekabel en speciaalkabel het lagere investeringsniveau in kopertelecommunicatienetwerken.

Technische handelsgroep

De omzet van de technische handelsgroep steeg in het eerste halfjaar met 18% tot
EUR 124 miljoen (2000: EUR 105 miljoen). De autonome omzetgroei bedroeg 2%, terwijl 16% werd gerealiseerd door de overname van Javocom en VMC.

Het bedrijfsresultaat steeg met 33% tot EUR 10,1 miljoen, hetgeen voor 19% was toe te schrijven aan de bijdrage van de acquisities. De in 2000 doorgevoerde reorganisatie bij Isolectra heeft een positieve bijdrage geleverd aan de autonome groei van het bedrijfsresultaat. Het lagere investeringsniveau in kopertelecommunicatienetwerken had een negatieve invloed op de ontwikkeling van het resultaat. De SOHO- (Small Office, Home Office) markt voor ICT-netwerken ontwikkelde zich voorspoedig en compenseerde voor een deel de afgenomen vraag in de markt voor telecommunicatie-infrastructuur.

Machinegroep

De omzet in de machinegroep daalde met 38% tot EUR 28 miljoen (2000: EUR 46 miljoen). Het bedrijfsresultaat daalde van EUR 3,4 miljoen naar EUR 0,2 miljoen.

Uitstel van orders door enkele grote klanten in de sector bandenbouwmachines leidde tot een lagere omzet.

Organisatie

Met ingang van 2001 zijn de kernactiviteiten geconcentreerd in twee kerngroepen: de kabelgroep en de technische handelsgroep.

Naar aanleiding van een strategische analyse van de bedrijven en activiteitenportfolio binnen TKH in het afgelopen halfjaar is besloten om over te gaan tot een verdere concentratie op de uitbouw van de activiteiten voor telecommunicatiesystemen en speciaalkabel. Vanuit de kabelgroep en de technische handelsgroep zullen gerichte totaaloplossingen aangeboden worden voor zowel indoor als outdoor ICT-netwerken. Een aantal onvoldoende renderende activiteiten met weinig groeiperspectief binnen TKH zullen worden ondergebracht in een omgeving waar meer groeiperspectief bestaat. De doelstelling voor de marge op de omzet (ROS) zal hierdoor naar boven bijgesteld worden van 8% naar 9%, te realiseren in 2003.
In het kader van dit programma werd in het eerste halfjaar het bedrijf Technolec in België gedesinvesteerd.

Interim-dividend

Het interim-dividend is vastgesteld op EUR 0,68 (2000: EUR 0,62) per gewoon aandeel van EUR 1,00. Over het gehele jaar 2000 bedroeg het dividend EUR 1,36. Het interim-dividend zal naar keuze van de aandeel- respectievelijk certificaathouder worden uitgekeerd, ofwel geheel in contanten, ofwel volledig in (certificaten van) gewone aandelen ten laste van de agio- of overige reserves in een nog nader te bepalen verhouding. Aandeel- respectievelijk certificaathouders worden tot de sluiting van de effectenbeurs van Euronext Amsterdam op woensdag 19 september 2001 de gelegenheid geboden hun keuze kenbaar te maken. De verhouding tussen de waarde van het stockdividend en het contante dividend zal op
donderdag 20 september 2001 na sluiting van de effectenbeurs van Euronext Amsterdam worden vastgesteld op basis van de gemiddelde koers van die dag, waarbij de waarde van het stockdividend nagenoeg gelijk zal zijn aan de waarde van het contante dividend. De nieuwe (certificaten van) gewone aandelen zijn gerechtigd tot het slot-dividend over het boekjaar 2001 en het volledige dividend over volgende boekjaren.

Vanaf donderdag 6 september 2001 zullen de (certificaten van) gewone aandelen
ex-dividend noteren. Aan de effectenbeurs van Euronext Amsterdam zal geen handel in dividendrechten plaatsvinden. Het interim-dividend wordt betaalbaar gesteld vanaf 25 september 2001.

Vooruitzichten

Door de toenemende terughoudendheid in de ICT-sector om te investeren verwachten wij dat de winstgroei, gerealiseerd over het eerste halfjaar 2001, in het tweede halfjaar niet zal worden doorgezet.

Voor geheel 2001 verwachten wij, onvoorziene omstandigheden voorbehouden, een nettowinst die op een ongeveer gelijk niveau ligt als over geheel 2000.

Haaksbergen, 5 september 2001

Raad van Bestuur

Voor nadere informatie: J.M.A. (Alexander) van der Lof MBA, voorzitter Raad van Bestuur
Tel. (053) 5732 901

Haaksbergen, 5-9-2001
Raad van Bestuur

Deel: ' Halfjaarcijfers 2001 Twentsche Kabel Holding '
Lees ook