Uni-Invest

Persberichten

Halfjaarcijfers 2001 Uni-Invest N.V.

Uni-Invest N.V., een sedert 1924 aan Euronext Amsterdam genoteerd beleggingsfonds, maakt het volgende bekend.

Resultaten
Het directe beleggingsresultaat over het 1e half jaar is in vergelijking met het 1e half jaar 2000 met 4,4% gestegen tot tot Euro 38,0 miljoen (1e halfjaar 2000: Euro 36,4 miljoen). Deze stijging werd gerealiseerd met gemiddeld minder huuropbrengsten dan in dezelfde periode vorig jaar. De brutohuuropbrengsten bedragen Euro 68,3 miljoen en zijn daarmee 2,9 % lager dan in dezelfde periode vorig jaar (Euro 70,3 miljoen). Deze lagere opbrengsten zijn het gevolg van een gemiddeld kleinere vastgoedportefeuille.
Dat desondanks een stijging van het directe beleggingsresultaat werd gerealiseerd is het gevolg van een toename van de overige beleggingsopbrengsten en een daling van de kosten. De exploitatiekosten, algemene kosten en rentelasten ten opzichte van de brutohuur zijn met ruim
1% gedaald in vergelijking met het 1e halfjaar 2000.De overige beleggingsopbrengsten van Euro 2,9 miljoen (1e halfjaar 2000: Euro 1,6 miljoen) hebben grotendeels betrekking op beleggingen in aandelen en op de activiteiten van Uni-Invest Financial Engineering.

Het totale resultaat bestaat uit het directe beleggingsresultaat, de gerealiseerde waardeveranderingen en de niet-gerealiseerde waardeveranderingen.
Het totale resultaat na belastingen over het 1e half jaar 2001 bedraagt Euro 43,5 miljoen. Omdat er veel minder verkopen en herwaarderingen plaatsvonden dan in het 1e halfjaar 2000, bestaat dit resultaat voor het overgrote deel uit het directe beleggingssresultaat. De gerealiseerde waardeveranderingen van Euro 1,4 miljoen zijn de boekwinsten die werden gerealiseerd bij de verkoop van onroerend goed. De niet-gerealiseerde waardeveranderingen van Euro 4,1 miljoen bestaan voor Euro 2,9 miljoen uit herwaarderingen van vastgoed, en voor Euro 1,2 miljoen uit koersresultaat op de beleggingen in aandelen alsmede uit herwaarderingen van deze beleggingen.

Gegevens per aandeel
De gegevens per aandeel zijn berekend over het gemiddeld aantal uitstaande aandelen. Het directe beleggingsresultaat per aandeel bedraagt Euro 0,62. Het totale beleggingsresultaat per aandeel bedraagt Euro 0,71. Een vergelijking met het jaar 2000 is nog moeilijk te maken omdat het zwaartepunt van verkopen en herwaarderingen in het 2e halfjaar zal liggen. Verder zullen de in het eerste half jaar verworven objecten pas in het tweede half jaar volledig bijdragen aan het resultaat. De intrinsieke waarde per aandeel op 30 juni 2001 is toegenomen tot Euro 13,06. Het directe rendement op het eigen vermogen bedraagt 9,5 %.

Onroerend goedportefeuille
In het eerste halfjaar van 2001 werd er voor Euro 125,8 miljoen aan vastgoed aangekocht, de verkopen bedroegen Euro 8,9 miljoen. De overige in het persbericht van 28 juni j.l. gemelde aankopen (ten bedrage van Euro 113,3 miljoen) zullen in het begin van de tweede helft van het boekjaar worden afgerond.
Met deze (gerealiseerde en ongerealiseerde) aankopen en de inmiddels gerealiseerde verkopen groeit de portefeuille tot Euro 1,76 miljard. Ten opzichte van jaareinde 2000 is dit een groei van ruim 15%.

De gerealiseerde aankopen betroffen in totaal 30 panden (9 kantoren, 19 bedrijfspanden en 2 winkels) verspreid over Nederland. Deze objecten zijn alle volledig verhuurd.
Een deel van het aangekochte vastgoed werd verkregen door een zogenoemde sale and lease back transactie. De objecten vanuit deze sale and lease back transactie zijn voor 20 jaar verhuurd met een volledig geïndexeerd huurcontract. Het huurcontract is een zogenoemd triple net huurcontract; hierbij zijn alle kosten voor rekening van de huurder.

Uni-Invest verkocht één kantoorpand alsmede een aantal woningen voor een totaalbedrag van Euro 8,9 miljoen; het behaalde verkoopresultaat (= gerealiseerde waardeveranderingen) bedroeg Euro 1,4 miljoen.

De herwaarderingen in het 1e halfjaar bedroegen Euro 2,9 miljoen. Door de aan- en verkopen, in combinatie met de herwaarderingen en investeringen in de portefeuille (Euro 2,6 miljoen) nam de boekwaarde van de beleggingen in onroerend goed per saldo toe tot Euro 1.653 miljoen, een stijging van ruim 8%. De bezettingsgraad van de onroerend goedportefeuille is per 30 juni met circa 96,7% (inclusief huurgaranties), ongeveer gelijk aan het niveau van 2000. Bij een volledige bezetting genereert de vastgoedportefeuille per 30 juni 2001 een brutohuur op jaarbasis van ruim Euro 148 miljoen. De waardering van de portefeuille komt hiermee op 11,16 keer de brutohuur.

Toelichting op de Balans
Het balanstotaal van Uni-Invest N.V. bedraagt Euro 1.727 miljoen en is voor Euro 831 miljoen (48%) gefinancierd met eigen vermogen. Het eigen vermogen nam toe tot door toevoeging van het resultaat na belastingen over het 1e halfjaar alsmede door de uitgifte van nieuwe aandelen ter gedeeltelijke betaling van de verworven objecten.
Op 30 juni 2000 bedraagt het aantal geplaatste gewone aandelen Uni-Invest N.V. 63.607.771 (ultimo 2000 61.148.629). De langlopende schulden namen ten opzichte van ultimo 2000 per saldo toe met Euro 75 miljoen. De intrinsieke waarde per aandeel vóór uitkering van het interim-dividend over het 1e half jaar bedraagt Euro 13,06.

Verwachtingen lopend boekjaar
Ondanks de thans wat tegenvallende economische ontwikkelingen blijft de directie positief over de toekomst. Met name in de kantorenportefeuille van Uni-Invest zullen nog huurstijgingen gerealiseerd kunnen worden. Van een toename van de leegstand is nog geen sprake.
De rente blijft op een laag niveau, voor het komende jaar zal de hogere inflatie (verwacht circa 4%) worden vertaald in hogere indexeringen van de brutohuur. Deze factoren zullen bij een gelijkblijvende leegstand resulteren in een groei van het resultaat.
Op grond van de nog steeds voorzichtige waardering van haar portefeuille verwacht Uni-Invest N.V. bij de in de tweede helft van het jaar 2001 te realiseren verkopen aantrekkelijke boekwinsten te kunnen behalen.

De directie handhaaft haar verwachting van een geringe stijging van het directe beleggingsresultaat per aandeel. Deze voorzichtige groeiverwachting wordt o.a. ingegeven doordat de uit verkopen in 2000 vrijgekomen middelen grotendeels pas aan het einde van het 1e half jaar konden worden geherinvesteerd en daarmee pas in het 2e half jaar volledig zullen bijdragen aan het resultaat. Verder heeft de afwikkeling van de reorganisatie van de juridische structuur vertraging opgelopen waardoor de belastingdruk in 2001 hoger zal zijn dan eerder was aangenomen.

Interim-dividend
Uni-Invest N.V. handhaaft haar verwachting om over het boekjaar 2001 een gelijk dividend uit te kunnen keren als over het boekjaar 2000 (Euro
1,40). Het interim-dividend over het 1e halfjaar 2001 zal Euro 0,70 per aandeel bedragen. Het slotdividend 2001 (uit te keren in mei/juni 2002) zal dan naar verwachting eveneens Euro 0,70 per aandeel bedragen. Uit oogpunt van een evenwichtiger spreiding van de dividendbetalingen zal het interimdividend vanaf 4 oktober betaalbaar worden gesteld. Het aandeel Uni-Invest zal op 3 september a.s. ex-dividend noteren. Het interimdividend zal worden uitgekeerd voor 60% in contanten en voor 40% in aandelen ten laste van de agioreserve. Informatie over de betaalbaarstelling van het interimdividend alsmede de bekendmaking van het aantal dividendbewijzen dat recht geeft op 1 nieuw aandeel Uni-Invest N.V. zal worden opgenomen in een advertentie die op 4 september a.s. in het Financieele Dagblad en de Officiële Prijscourant zal verschijnen.

kerngegevens halfjaarcijfers 2001

Amsterdam, 7 augustus 2001

UNI-INVEST N.V.
De Directie

Voor informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met de Directie van Uni-Invest: 020-607 7404

Deel: ' Halfjaarcijfers 2001 Uni-Invest N.V. '
Lees ook