1H van der Hoop Effektenbank N.V.

van der Hoop Effektenbank N.V. heeft over het eerste halfjaar 2001 een nettoresultaat behaald van ? 896.000, tegenover ? 1.378.000 over het eerste halfjaar 2000, een daling van 35 %. De winst per aandeel kwam uit op ? 0,19 tegenover ? 0,31 in het eerste halfjaar van 2000. In de cijfers van het eerste halfjaar 2001 zijn de gegevens van 100 % dochter First Alliance Trust B.V. (FAT) voor het eerst geconsolideerd.

De totale baten stegen met 5 % van ? 10,0 mln tot ? 10,6 mln. De netto provisie-inkomsten (inclusief FAT) namen af met 10% van ? 8,4 mln naar ? 7,5 mln. De netto interestbaten, inclusief koersresultaten op de obligatieposities, daalden met 17 % van ? 1,5 mln naar ? 1,2 mln. Als gevolg van incidentele baten kwam het resultaat financiële transacties uit op ? 1,7 mln tegenover ? 24.000 over de eerste zes maanden van 2000.

De totale bedrijfslasten stegen met 23 % van ? 8,1 mln tot ? 10,0 mln, met name als gevolg van de consolidatie van FAT. De personeelskosten stegen met 20 % en wel van ? 4,9 mln tot ? 5,9 mln. De andere beheerskosten stegen met 27 % van ? 2,5 mln naar ? 3,1 mln mede als gevolg van de investeringen in FAT en Corporate Finance activiteiten. De afschrijvingen stegen met 37 % van ? 0,7 mln tot ? 1,0 mln. In de vennootschapsbelasting is rekening gehouden met de fiscaal vrijgestelde winstbestanddelen en niet aftrekbare kosten welke per saldo leiden tot een vordering (en bate) op de fiscus van ? 0,4 mln tegenover een last van ? 0,5 mln in het eerste halfjaar 2000.

Het Fonds voor algemene bankrisico's heeft in het eerste halfjaar 2001 geen wijziging ondergaan.

De voorzitter van de Raad van Bestuur, de heer Van Hooijdonk, uitte zich niet verrast over de resultaatontwikkeling. De marktomstandigheden in het eerste halfjaar waren verre van optimaal. Met name het activiteitenniveau van de particuliere belegger is sterk teruggelopen. Hier staat tegenover dat het klantenbestand in het eerste halfjaar is gegroeid als ook het vermogen onder beheer. Een verdere groei van beide aspecten zal ondermeer worden gerealiseerd door de overname van de activiteiten van Kreeuwen Effecten B.V. De winstontwikkeling van van der Hoop blijft voor een belangrijk deel afhankelijk van de bewegelijkheid en omzetten op met name Euronext. De Raad van Bestuur kan dan ook geen uitspraken doen over de winstontwikkeling in de tweede helft van 2001. De maand juli heeft nog geen verbetering laten zien ten opzichte van het gemiddeld resultaat van het eerste halfjaar.

Amsterdam, 10 augustus 2001

Raad van Bestuur

Voor nadere inlichtingen:
Mr S.P.G.M. van Hooijdonk
Dirk J. Nienhuis
Dr Ph.A. Stork
tel.: 020-5226000

Deel: ' Halfjaarcijfers 2001 van der Hoop Effektenbank '
Lees ook