VNU N.V.

Haarlem, 22 augustus 2001

STRATEGISCHE VERANDERING VAN VNU OP KOERS
VNU HALFJAARWINST - CASH EARNINGS - STIJGT MET 15%

· Cash earnings - nettowinst voor goodwill amortisatie en voor buitengewoon resultaat + 15% tot EUR 191 miljoen

· Cash earnings per share - nettowinst per aandeel voor goodwill amortisatie en voor buitengewoon resultaat + 7% tot EUR 0,80

· Het gemiddeld aantal geplaatste gewone aandelen is met 6% gestegen tot 236 miljoen

· Nettowinst voor buitengewoon resultaat - 18% tot EUR 75 miljoen

· Totaal bedrijfsresultaat voor goodwill amortisatie + 26% tot EUR 398 miljoen

· Netto-omzet + 55% tot EUR 2.392 miljoen

· Brutomarge van 19,3% naar 16,1%

· Verwachting groei cash earnings per share voor geheel 2001 tenminste 5%

Met de transformatie van VNU is aanzienlijke vooruitgang geboekt. Enerzijds zijn overeenkomsten gesloten inzake de verkoop van de groepen Consumenten- en Educatieve Informatie, terwijl anderzijds de integratie van ACNielsen voorspoedig verloopt. Dit laatste heeft geleid tot de interne splitsing van de groep Marketing- en Mediainformatie in twee delen, te weten Marketing Information en Media Measurement & Information. Daarmee is de basis gelegd om de voordelen van de integratie te realiseren.

De cash earnings - nettowinst voor goodwill amortisatie en voor buitengewoon resultaat - nam in het eerste halfjaar 2001 toe met 15% van EUR 167 miljoen tot EUR 191 miljoen. Als gevolg van een toename van het gemiddeld aantal geplaatste gewone aandelen met 6% alsmede een toename van het aantal preferente aandelen, steeg de cash earnings per share - nettowinst per aandeel voor goodwill amortisatie en voor buitengewoon resultaat - met 7% naar EUR 0,80.

De netto-omzet groeide met 55% van EUR 1.543 miljoen tot EUR 2.392 miljoen. Het totaal bedrijfsresultaat inclusief het aandeel in het resultaat van niet-geconsolideerde deelnemingen steeg met 26% van EUR 316 miljoen tot EUR 398 miljoen. Als gevolg van een aanzienlijk afnemend advertentievolume bij de groep Businesssinformatie bedroeg de autonome groei van de netto-omzet 1% (exclusief valuta-effect 2% negatief) en die van het totaal bedrijfsresultaat 14% negatief (exclusief valuta-effect 17% negatief).

Bovengenoemde autonome groeicijfers zijn niet representatief voor de nieuwe samenstelling van de portfolio, die het autonome groeipotentieel van VNU sterk verbeterd heeft. Deze verbetering is nog niet zichtbaar in de over het eerste halfjaar 2001 gerapporteerde autonome groeicijfers. De autonome groei van de geacquireerde ondernemingen komt niet tot uitdrukking in deze cijfers. De belangrijkste acquisitie is die van ACNielsen, die in lokale valuta uitgedrukt een autonome omzetgroei van 7% over het eerste halfjaar 2001 liet zien. Bovendien is de daling van het resultaat van de groep Consumenteninformatie nog in deze cijfers begrepen.

De operationele kosten voor het ontwikkelen van internetactiviteiten, inclusief ACNielsen eRatings en NetRatings, stegen met EUR 35 miljoen tot EUR 84 miljoen. Daar stond een omzet tegenover van EUR 38 miljoen, een stijging met EUR 18 miljoen ten opzichte van het eerste halfjaar 2000. Met name als gevolg van de acquisitie van ACNielsen daalde het bedrijfsresultaat uitgedrukt in een percentage van de omzet van 19,3% tot 16,1%.

De nettowinst voor buitengewoon resultaat daalde met 18% tot EUR 75 miljoen. Deze daling is vooral veroorzaakt door de toegenomen goodwill amortisatie en rentelasten in verband met de acquisitie van Miller Freeman USA in september 2000 en van ACNielsen in februari 2001. De nettowinst daalde eveneens tot EUR 75 miljoen. Dat kwam met name doordat in het resultaat over het eerste halfjaar 2000 een buitengewone bate is opgenomen van EUR 578 miljoen in verband met de verkoop van VNU Dagbladen in maart 2000.

Bedrijfsresultaat per groep

De onderscheiden groepen hebben in het eerste halfjaar van 2001 en 2000 de volgende netto-omzetten en bedrijfsresultaten behaald. Het totaal bedrijfsresultaat is inclusief niet-geconsolideerde deelnemingen.

De naam van de groep Marketinginformatie is gewijzigd in Marketing- en Mediainformatie. Met ingang van 2001 worden de businessgroepen belast met een gedeelte van de kosten voor het hoofdkantoor. De cijfers voor 2000 zijn overeenkomstig aangepast. Vooral als gevolg van de acquisitie van ACNielsen behaalde de groep Marketing- en Mediainformatie een belangrijk hoger resultaat dan in het eerste halfjaar 2000. De resultaten van de groep Businessinformatie en in mindere mate die van Consumenteninformatie stonden onder druk als gevolg van de afzwakkende economische situatie in de Verenigde Staten en Europa.

Marketing- en Mediainformatie

Het resultaat van de groep Marketing- en Mediainformatie verdrievoudigde bijna. Dit komt met name doordat de resultaten van ACNielsen met ingang van 16 februari 2001 zijn geconsolideerd. Het resultaat over het eerste halfjaar 2001 is tevens beïnvloed door de reeds in 2000 ingevoerde wijziging van omzetrealisatie bij de Amerikaanse dochterondernemingen Spectra Marketing Systems, Trade Dimensions en Claritas. Indien de vroeger gebruikte basis was gecontinueerd zou het bedrijfsresultaat over het eerste halfjaar 2001 circa EUR 25 miljoen lager zijn geweest. Overigens zal het tweede halfjaar in aanzienlijke mate positief beïnvloed worden door het seizoenspatroon van ACNielsen, waarbij het grootste deel van het resultaat in het tweede halfjaar gerealiseerd wordt. Daarnaast zullen de rentelasten in het tweede halfjaar 2001 meer dan EUR 10 miljoen lager zijn dan in het eerste halfjaar.

De eerste fase van de integratie van ACNielsen is voorspoedig verlopen. De geplande kostensynergieën zullen worden gerealiseerd. Met de splitsing van de groep Marketing- en Mediainformatie in twee delen, namelijk Marketing Information en Media Measurement & Information, is de basis gelegd voor de tweede fase, waarbij vooral omzetsynergieën zullen worden nagestreefd. Het resultaat van ACNielsen ontwikkelde zich volledig volgens verwachting. De omzet ontwikkelde zich met een autonome groei van 7% in lokale valuta gunstig. ACNielsen lanceerde in de Verenigde Staten de Category Business Planner, de eerste op internet gebaseerde applicatie in deze sector en sloot al een aantal belangrijke contracten met detaillisten af. Verdere penetratie van dit product, dat het mogelijk maakt belangrijke verbeteringen aan te brengen in de samenwerking tussen fabrikant en detaillist, is in voorbereiding. Het bedrijfsresultaat steeg aanmerkelijk. Omzet en bedrijfsresultaat van Nielsen Media Research groeiden conform verwachting. De aanloopkosten voor de verdere ontwikkeling van het meten van internetgebruik (NetRatings en eRatings) zijn fors gestegen: de acceptatie van deze service verloopt voorspoedig. De Entertainment Information Group vertoonde sterke groei dankzij een uitstekende ontwikkeling van de markt voor filmproducten.

Businessinformatie

Het resultaat van de groep Businessinformatie steeg fractioneel. Exclusief het acquisitie-effect van Miller Freeman USA zou het resultaat fors gedaald zijn. In tegenstelling tot het eerste halfjaar 2000, waarin de groep Businessinformatie zich zeer gunstig ontwikkelde, was er in het eerste halfjaar 2001 sprake van een snelle achteruitgang van de economische situatie die in de Verenigde Staten eerder intrad dan in Europa. Hierdoor is deze groep vooral in de Verenigde Staten geconfronteerd met de gevolgen van een sterk afnemend advertentievolume, versterkt door de terugval van dotcom advertenties. Met name omzet en resultaat van de vakpublicaties van de Adweek groep zijn hierdoor dramatisch gedaald. Naar aanleiding van deze ontwikkelingen is reeds begin dit jaar een reeks kostenbesparende maatregelen genomen. Bovendien is recent besloten de twee in de Verenigde Staten gevestigde vaktijdschriftenuitgeverijen BPI Communications en Bill Communications samen te voegen teneinde de kostenstructuur verder te verbeteren. De vakbeurzen van Miller Freeman USA ontwikkelen zich naar verwachting. De integratie van deze activiteiten is inmiddel! s afgerond.
Voorts werd de groep in Europa geconfronteerd met een lagere advertentieomzet in de IT-sector en met een lager personeelsadvertentievolume.

Directories

Het resultaat van de groep Directories bleef in het eerste halfjaar 2001 achter, mede als gevolg van een groter aantal gepubliceerde gidsen in de overeenkomstige periode van 2000. Tevens is het resultaat in het eerste halfjaar 2001 beïnvloed door hogere aanloopkosten voor de inmiddels gestaakte mobiele telefoon portal Tutch en eenmalige IT-kosten. De internetomzet steeg in het eerste halfjaar van circa EUR 1,5 miljoen naar ruim EUR 6 miljoen. De afnemende economische groei had slechts een beperkte invloed op de omzetgroei van deze groep.

Consumenteninformatie

De groep Consumenteninformatie ondervond de gevolgen van een tegenvallende economische ontwikkeling in Europa. Bladen- en advertentieomzetten lagen in Nederland enigszins onder het niveau van vorig jaar. De daling van het bedrijfsresultaat is mede veroorzaakt door aanloopkosten voor internet als gevolg van het in september 2000 verworven belang in ilse media groep. Deze aanloopkosten zijn voor 100% geconsolideerd. Daarnaast vond een hogere doorbelasting van kosten voor het hoofdkantoor plaats dan in het eerste halfjaar 2000. Beide effecten tezamen bedroegen circa EUR 5 miljoen. In het eerste halfjaar is een 50% belang verworven in het nog verlieslatende Sportweek Media. Het bedrijfsresultaat in België was lager als gevolg van lanceringen van titels door concurrenten. Mediaxis heeft deze aanvallen op haar portfolio met succes gepareerd. Ook in Tsjechië ondervindt een gedeelte van onze portefeuille versterkte concurrentie.

Acquisities

In de eerste helft van 2001 is EUR 2.720 miljoen aan acquisities besteed. De belangrijkste waren de overname van ACNielsen, actief in meer dan 100 landen en de uitbreiding tot 100% van het belang in Entertainment Marketing Information Services (EMIS). EMIS verzamelt 'point-of-sale' data van muziek-, video- en boekwinkels en levert verkoopinformatie aan de entertainment- en uitgeefsector. VNU is op 16 februari 2001 eigenaar geworden van ACNielsen. Met deze acquisitie is de stap gezet om een mondiale rol te vervullen als aanbieder van marketing- en mediainformatie. ACNielsen verschaft informatie over consumentengoederen, levert kijkcijfers, analyseert advertentiebestedingen, meet internetgebruik en biedt informatie voor de film- en entertainmentbranche. De integratie van ACNielsen verloopt goed, mede door de uitstekende inzet van management en medewerkers. Het resultaat ontwikkelt zich volgens verwachting. In 2001 zal de brutomarge van ACNielsen een aanzienlijke stijging ondergaan.

Operation Leading Edge, een groot herstructureringsproces, is op dit moment ongeveer halverwege het geplande traject en zal naar verwachting de winstgevendheid van ACNielsen verder verbeteren.

Financiën

De cijfers over het eerste halfjaar 2001 zijn opgesteld overeenkomstig de grondslagen voor de waardering van activa en passiva en van resultatenbepaling, zoals toegepast in de jaarrekening 2000. Zowel in Nederland als in de Verenigde Staten zijn recentelijk de verslaggevingsregels voor immateriële vaste activa behoorlijk in beweging geweest met als gevolg een grote afwijking tussen de bepalingen voor de afschrijvingen op deze activa. Mede gezien de veranderingen in de activiteitenportefeuille bestuderen wij op dit moment de waarderingsregels, die voor de jaarrekening 2001 zullen worden toegepast. Het volgen van de Nederlandse richtlijnen zou in het eerste halfjaar 2001 tot EUR 51 miljoen aan additionele amortisatie op uitgavenrechten hebben geleid, waarbij overigens conform de afschrijving op goodwill ook langere amortisatietermijnen dan 20 jaar zijn toegepast. Toepassing van de nieuwe verslaggevingsregels in de Verenigde Staten zou ertoe leiden dat niet langer op goodwill w! ordt afgeschreven. Op de door VNU als belangrijkste kengetal gehanteerde cash earnings per share heeft dit onderwerp geen invloed.

Voor de financiering van de acquisitie van ACNielsen is een overbruggingsfinanciering afgesloten. Inmiddels is een deel van deze financiering afgelost met de opbrengst van de in mei 2001 geplaatste 1,75% converteerbare obligatielening van EUR 1.150 miljoen. De overbruggingsfinanciering zal verder worden afgelost uit de opbrengst van de verkoop van de groepen Consumenteninformatie en Educatieve Informatie. Het restant van het overbruggingskrediet zal met vreemd vermogen worden gefinancierd. VNU heeft op 17 april de NLG 750 miljoen 2,75% achtergestelde converteerbare obligatielening 1998 - 2005 voor circa 90% vervroegd afgelost. Er is voor NLG 78 miljoen aan obligaties ter conversie aangeboden. Dit resulteerde in een stijging van het aantal gewone aandelen met 0,9 miljoen.

Interim-dividend

VNU keert over het boekjaar 2001 een interim-dividend uit van EUR 0,12 per gewoon aandeel. Dit is gelijk aan het interim-dividend over 2000. Het interim-dividend op de gewone aandelen kan desgewenst worden opgenomen in aandelen. Daartoe zal het aantal aandelen dat recht geeft op één nieuw gewoon aandeel worden vastgesteld op basis van het gemiddelde van de slotkoersen van de laatste drie dagen van de periode, waarin de keuze voor uitkering in contanten dan wel in aandelen kan worden bepaald.

De waarde van het interim-dividend in aandelen zal zo dicht mogelijk liggen bij de waarde van het contante dividend. Op de 7% preferente aandelen wordt een interim-dividend uitgekeerd van EUR 0,64.

Het interim-dividend, dat geen indicatie geeft van de hoogte van het te verwachten slotdividend, en het interim-dividend op de preferente aandelen worden met ingang van 5 september 2001 betaalbaar gesteld.

Verkoop groepen Consumenteninformatie en Educatieve Informatie

VNU heeft op 20 juli meegedeeld dat zij een definitieve overeenkomst heeft gesloten met het Finse mediaconcern SanomaWSOY inzake de verkoop van de groep Consumenteninformatie. De totale overnamesom bedraagt EUR 1,25 miljard. De verkoop heeft betrekking op alle direct verbonden activiteiten en werkmaatschappijen van VNU Tijdschriften (Nederland), Mediaxis (België), VNU Magazines (actief in vijf Europese landen) en Aldipress (verkoop en distributie van tijdschriften in Nederland). In de transactie zijn niet begrepen de deelnemingen van VNU in CVI Media Group (Nederland) en Independent Media Holding (Rusland). Verwacht wordt, dat de transactie met SanomaWSOY aan het begin van het vierde kwartaal zal worden afgerond.

VNU maakte op 6 augustus bekend dat zij een definitieve overeenkomst heeft gesloten met de investeringsmaatschappij 3i inzake de verkoop van de Educatieve Informatie groep. Het totale bedrag dat met deze transactie is gemoeid bedraagt ongeveer EUR 195 miljoen. De verkoop betreft alle activiteiten van de twee werkmaatschappijen L.C.G. Malmberg (Nederland) en Uitgeverij Van In (België). Verwacht wordt dat de transactie binnenkort zal worden afgerond.

Verwachtingen

Voor geheel 2001 wordt verwacht dat op basis van huidige valutakoersen de cash earnings per share - nettowinst per aandeel voor goodwill amortisatie en voor buitengewoon resultaat - zal stijgen met tenminste 5%.

Forward looking statements

Dit document bevat vooruitzichten (forward looking statements). Deze vooruitzichten worden uitgedrukt met woorden als 'verwachten', 'zou', 'zou kunnen', 'zullen' en vergelijkbare woorden. Deze vooruitzichten zijn onderhevig aan risico's en onzekerheden, en feitelijke resultaten en gebeurtenissen kunnen aanzienlijk afwijken van hetgeen thans verwacht wordt. Factoren die daartoe aanleiding kunnen geven zijn onder meer de algemene economische situatie, omstandigheden in de markten waarop VNU actief is, de houding van klanten, leveranciers en concurrenten, technologische ontwikkelingen alsmede wet en regelgeving die VNU's business raken.

Verdere informatie

Er zal op woensdag 22 augustus 2001 om 16.00 uur een 'conference call' worden georganiseerd voor beleggers en analisten. De voertaal is Engels. Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Taylor Rafferty Associates, Alexandra Jones, telefoonnummer +44 207 936 04 00. De opname van het gesprek kan nog tot 48 uur na de 'conference call' worden beluisterd. De 'conference call' is ook te beluisteren via de corporate website www.vnu.com.

Deel: ' Halfjaarcijfers 2001 VNU '
Lees ook