Volker Wessels Stevin NV

Halfjaarbericht

Rotterdam, 7 september 2001

Verdere groei van omzet en resultaten Koninklijke Volker Wessels Stevin nv in 2001.

Kernpunten

· Het jaar 2001 is het eerste jaar waarin - in lijn met de richtlijnen voor de jaarverslaggeving - de nieuwe waarderingsgrondslagen met betrekking tot de winstrealisatie op onderhanden projecten van toepassing zijn:
Winst voor belastingen halfjaar 2001 bedraagt 62,8 miljoen. Dit is een toename ten opzichte van het halfjaar 2000 van:


· 25,3% op basis van de waarderingsgrondslagen 2000 (winst bij oplevering).

· 14,8% op basis van de naar de waarderingsgrondslagen 2001 aangepaste cijfers over het jaar 2000 (winst naar rato van voortgang van de werken).
Netto winst halfjaar 2001 bedraagt 40,9 miljoen, de belastingdruk stijgt van 30,8% naar 34,8%. De toename van de netto winst ten opzichte van het halfjaar 2000 bedraagt:


· 19,9% op basis van de waarderingsgrondslagen 2000 (winst bij oplevering).
· 9,3% op basis van de naar de waarderingsgrondslagen 2001 aangepaste cijfers over het jaar 2000 (winst naar rato van voortgang van de werken).

· Omzet halfjaar 2001 neemt toe met 9% tot 1,3 miljard.

· Orderportefeuille neemt toe met 0,4 miljard tot 3,5 miljard.
· Verwachting voor het gehele jaar 2001:

           % groei Omzet         7-8 EBIT         10-12 Winst voor belastingen     10-12 Netto winst        8-10 Winst per aandeel      8-10 
Resultaatontwikkeling per sector

Het aandeel in de EBIT (in miljoenen ) verdeeld over de sectoren is als volgt:

      1e halfjaar 2001  1e halfjaar 2000   1e halfjaar 2000            Gewijzigde waarderings-  Gepubliceerde            grondslagen     cijfers Bouw en Vastgoed  29,1    28,0      27,2 Infrastructuur   20,9    18,4      17,7 Specialismen   10,2    9,3       6,3       60,2    55,7      51,2 Niet gealloceerd  0,8     -3,5      -3,6       61,0    52,2      47,6 
Nederland

Bouw en Vastgoed

Ondanks de signalen van een verminderde economische groei in Nederland, is bij Volker Wessels Stevin binnen de sector Bouw en Vastgoed de orderportefeuille verder toegenomen met ruim 200 miljoen tot ruim 2,0 miljard.

Het blijkt dat de binnen de sector Bouw en Vastgoed opgedane ervaring met betrekking tot binnenstedelijke herontwikkeling, herstructurering van bestaande woonwijken en revitalisering goede kansen biedt.

Deze week is bekend geworden dat Philips na overleg met de gemeente Eindhoven Volker Wessels Stevin heeft gekozen als partner in de ontwikkeling van het masterplan Strijp S in Eindhoven: een binnenstedelijke herontwikkeling van 27 hectare met een doorlooptijd tot na 2010 en een bouw- en ontwikkelingsvolume van meer dan 0,6 miljard. Op meerdere locaties in Nederland is Volker Wessels Stevin betrokken bij initiatieven voor dergelijke integrale projecten.

Volker Wessels Stevin is inmiddels ook gestart met activiteiten op het gebied van parkmanagement: de inrichting en het beheer van de openbare ruimte, vastgoedmanagement en facilitaire dienstverlening op locaties. Deze activiteit biedt een belangrijke ondersteuning bij de acquisitie van projecten in het segment gebiedsontwikkeling.

Infrastructuur

De grote infrastructurele werken in Nederland (HSL, Betuwelijn) waarvan de gunning in 2000 heeft plaatsgevonden zijn inmiddels van start gegaan. Voor 2001 wordt dan ook een ruim 10% hoger productieniveau verwacht dan in het voorgaande jaar.

De sector infrastructuur van Volker Wessels Stevin is betrokken bij vele initiatieven op het gebied van innovatieve contractvormen waarbij niet alleen de uitvoering, maar ook ontwerp, financiering en onderhoudsconcepten aan de orde zijn.

Door de achterblijvende investeringen in de telecomsector zijn de activiteiten in deze sector in het eerste halfjaar achtergebleven bij de verwachtingen. Wel ontwikkelen de activiteiten op het gebied van service en onderhoud zich in dit segment positief. Ook is inmiddels een voorzichtig herstel merkbaar op het gebied van design en construct opdrachten in de sfeer van klantaansluitingen.

Specialismen

De verbetering van omzet en resultaat welke zich reeds in 2000 aftekende heeft zich bij vrijwel alle ondernemingen in deze sector in de eerste helft van 2001 voortgezet. Verder heeft de uitbreiding van de activiteiten in deze sector middels de deelname in NMA Railway Signalling aan deze verbetering bijgedragen.

Voor de tweede helft van het jaar wordt een resultaat- en omzetontwikkeling verwacht welke in lijn is met de ontwikkeling van het eerste halfjaar.

Resultaat- en omzetontwikkeling geografisch

De EBIT, in miljoenen , is als volgt:

      1e halfjaar 2001  1e halfjaar 2000   1e halfjaar 2000            Gewijzigde waarderings-  Gepubliceerde            grondslagen     cijfers Nederland    57,2    52,3      48,0 Duitsland    -1,8    0,6       1,2 Overig buitenland  4,8     2,8       2,0       60,2    55,7      51,2 Niet gealloceerd  0,8     -3,5      -3,6       61,0    52,2      47,6 
De productie-omzet, in miljoenen , is als volgt:

      1e halfjaar 2001  1e halfjaar 2000   1e halfjaar 2000            Gewijzigde waarderings-  Gepubliceerde            grondslagen     cijfers Nederland    1.117    1.009      2.327 Duitsland    170     190       465 Overig buitenland  123     103       253       1.410    1.302      3.045 Interne omzet   -97     -99       -236       1.313    1.203      2.809 
Duitsland

De marktomstandigheden in Duitsland hebben zich in 2001 nog verder verslechterd. Voor heel Duitsland wordt voor 2001 een achteruitgang in de bouwindustrie van 9% verwacht. Deze ontwikkeling maakte een verdere reorganisatie bij de Duitse ondernemingen noodzakelijk. In de eerste helft van 2001 zijn 3 vestigingen gesloten.

Ondanks een toename van het aantal verkochte woningen in 2001 en een licht herstel in de wegenbouwsector zal, zoals reeds eerder gemeld, het jaar 2001 een negatief resultaat laten zien. Voor een herstel van de resultaten wordt ingezet op totaal-woonconcepten, wegenonderhoud en niches in commercieel vastgoed, gecombineerd met een stringent risicomanagement.

Overig buitenland

Onze activiteiten in Noordwest Amerika, Verenigd Koninkrijk en België ontwikkelen zich voorspoedig. Vooral de uitbreiding van de activiteiten op het gebied van wegenonderhoud en infrastructuurontwikkeling in Canada en de activiteiten op het gebied van spoorvernieuwing en -onderhoud in het Verenigd Koninkrijk bieden veel perspectief.

De situatie op de Antillen, waar in 2000 nog een verlies werd geleden, is verbeterd. Ook de Antillen leveren nu een positieve bijdrage aan het concernresultaat.

Voor het gehele jaar 2001 wordt een resultaatbijdrage voor belastingen uit het buitenland verwacht welke vrijwel gelijk is aan het niveau van vorig jaar.

Vermogenspositie

De vermogenspositie van de vennootschap per 30 juni 2001 (voor winstverdeling) blijft onveranderd goed. De solvabiliteitsratio welke ultimo 2000 circa 28% bedroeg is medio 2001 uitgekomen op 31%. Een verdere verbetering in het tweede halfjaar ligt in de lijn der verwachtingen.

Met ingang van 2001 wordt goodwill bij overnames niet meer ten laste van het eigen vermogen gebracht, doch geactiveerd en afgeschreven. De afschrijvingstermijn zal worden bepaald op basis van het "economische principe", met een maximum van 10 jaar. Op 30 januari 2001 zijn 397.000 aandelen uit depot verkocht. De winst op deze transactie ad 2,6 miljoen is rechtstreeks ten gunste van het vermogen gebracht.

Wijziging methode van winstneming in 2001

In overeenstemming met de ontwikkelingen binnen de branche in Nederland is vanaf 1 januari 2001 de winstneming op werken gewijzigd van winstneming op basis van "completed contracts" (= winst bij oplevering) naar percentage of completion (= winst naar rato van voortgang). Het éénmalig positief effect op het eigen vermogen per 1 januari 2001 bedraagt 29 miljoen.

Aanpassing van de resultaten 2000 naar de waarderingsgrondslagen vanaf 2001 leidt voor geheel 2000 tot een beperkt effect van 0,3 miljoen.

Vooruitzichten

Koninklijke Volker Wessels Stevin ligt goed op koers. Ondanks de al zeer goede resultaten ten opzichte van de sector zal voor 2001 een verwachte groei van de nettowinst (per aandeel) van 8 à 10% kunnen worden gerealiseerd.

Verwacht wordt dat de overname van wegenbouwbedrijf van Kessel BV, evenals de verwerving van een 40% belang in Petroplus Engineering in het lopende boekjaar kunnen worden afgerond. Voor toekomstige verdere groei wordt actief gezocht naar acquisitie en alliantie mogelijkheden. De sectoren waarop Volker Wessels Stevin daarbij zijn focus richt, zijn:
· Vastgoed

· Transport (wegen, spoor, leidingen)

· Telecom

· Industrie en nutsbedrijven

dit zowel in Nederland, Europa als in Noordwest Amerika.

Publicatie van de jaarcijfers over 2001 is voorzien op 14 maart 2002.

Koninklijke Volker Wessels Stevin is een Nederlands bouwconcern dat zich richt op het ontwerpen, ontwikkelen, realiseren en beheren van bouw- en infrastructurele projecten. Het zwaartepunt van de activiteiten ligt in Nederland. Daarnaast heeft de onderneming vestigingen in Duitsland, Groot-Brittannië en België en buiten Europa in Canada en de Verenigde

Deel: ' Halfjaarcijfers 2001 Volker Wessels Stevin '
Lees ook