Blue Fox Enterprises N.V.

PERSBERICHT

Dordrecht/Utrecht, 10 augustus 2001

· BLUE FOX REALISEERT WINSTSTIJGING VAN 25%

· NEDGRAPHICS: NETTOVERLIES VAN EUR 1,9 MILJOEN

· BLUE FOX ZET FUSIEPLANNEN MET NEDGRAPHICS DOOR

De nettowinst van Blue Fox Enterprises N.V. (Blue Fox) is in de eerste helft van 2001 met 25% toegenomen tot EUR 0,81 miljoen tegen EUR 0,65 miljoen in dezelfde periode van het vorige jaar. De netto-omzet nam toe met 24% tot EUR 28,5 miljoen tegen EUR 23,1 miljoen de eerste helft van 2000. Het bedrijfsresultaat is met 40% gestegen naar bijna EUR 1,4 miljoen ten opzichte van EUR 1,0 miljoen in de eerste zes maanden van vorig jaar. De winst per aandeel is gelijkgebleven op EUR 0,49, rekeninghoudend met een toename van het gemiddeld aantal uitstaande aandelen van 25% ten opzichte van dezelfde periode van vorig jaar.

NedGraphics Holding N.V. (NedGraphics) maakt bekend dat, conform de op 3 juli uitgesproken verwachting, over het eerste halfjaar van 2001 een nettoverlies is geleden. Het nettoverlies bedraagt EUR 1,9 miljoen, ten opzichte van een nettowinst van EUR 931 duizend in de eerste helft van 2000. Het eigen vermogen van NedGraphics bedraagt per 30 juni 2001 EUR 383 duizend negatief, als gevolg van het behaalde resultaat over het eerste halfjaar 2001. Het negatieve resultaat is voornamelijk het gevolg van tegenvallende marktontwikkelingen in de textielbranche, integratiekosten van acquisities en incidentele kosten als gevolg van de ingezette reorganisatie van de textieldivisie. De omzet is, voornamelijk als gevolg van acquisities in het jaar 2000, met 8% gestegen tot EUR 12,4 miljoen ten opzichte van de eerste helft van 2000 (EUR 11,5 miljoen). Het verlies per aandeel kwam uit op EUR 0,85 ten opzichte van een winst per aandeel van EUR 0,46 in de eerste helft van 2000.

Voorgenomen fusie
Op 3 juli 2001 hebben NedGraphics en Blue Fox Enterprises N.V. (Blue Fox) de verwachting aangekondigd overeenstemming te bereiken over een overname van NedGraphics door Blue Fox door middel van een juridische fusie van beide ondernemingen, waarbij voor twee aandelen NedGraphics één aandeel Blue Fox zal worden betaald. Het fusievoorstel zal naar verwachting op 17 augustus a.s. worden gedeponeerd. Het fusiebericht, tevens emissieprospectus, zal naar verwachting begin september 2001 beschikbaar zijn. NedGraphics zal het voornemen tot fusie in een bijzondere aandeelhoudersvergadering aan haar aandeelhouders voorleggen, die (anders dan op 3 juli j.l. werd vermeld) naar verwachting op 19 september 2001 gehouden zal worden. Het merendeel van de grootaandeelhouders van zowel Blue Fox als NedGraphics, die in beide gevallen een meerderheid in het geplaatste aandelenkapitaal vertegenwoordigen, heeft toegezegd goedkeuring aan de voorgenomen fusie te zullen verlenen.

Redenen fusie
Door de bundeling van krachten zal de positie van de gecombineerde onderneming aanzienlijk worden versterkt. Blue Fox en NedGraphics hebben sterke posities in de CAD/CAM- en GIS-markt, die grotendeels complementair zijn. Door de fusie zal aan bestaande en nieuwe klanten een uitgebreider pakket aan diensten en producten kunnen worden aangeboden. Verder is de verwachting dat de huidige marktleidende posities kunnen worden versterkt en uitgebouwd. Daarnaast zullen door kruisbestuiving tussen de werkmaatschappijen van beide ondernemingen nieuwe groeikansen ontstaan. Door de fusie kunnen op termijn kostenbesparingen en synergievoordelen worden gerealiseerd. Deze worden behaald door een eliminatie van dubbelfuncties, vermindering van kosten inzake investor relations, efficiëntere benutting van de overhead, opleidingsfaciliteiten, pr-activiteiten en software-inkopen. Daarnaast kan worden samengewerkt op het gebied van opleidingen, consultancy, de ontwikkeling van Management Informatie Systemen en nieuwe technologieën, internet en softwaredistributie. Bovendien zal door de toegenomen schaalgrootte de afhankelijkheid van individuele producten en markten verminderen.

Verwachtingen gecombineerde onderneming
De resultaten van NedGraphics zullen per effectuering van de transactie worden geconsolideerd op basis van purchase accounting. Indien de transactie op 19 september 2001 wordt afgerond, zullen de laatste vier maanden van de resultaten 2001 van NedGraphics geconsolideerd worden in de cijfers van Blue Fox. Naar verwachting zal NedGraphics, mede door het gebruikelijke seizoenspatroon in de tweede helft van het jaar 2001, en ook door de effecten van de reeds ingezette reorganisaties, een positief nettoresultaat behalen. In eerdere berichten heeft de Raad van Bestuur van Blue Fox gemeld voor het jaar 2001 een stijging van de nettowinst en de winst per aandeel te verwachten. Door deze transactie zal de winst per aandeel van Blue Fox naar verwachting verder stijgen, ondanks de emissie van nieuwe aandelen. Een verdere toelichting op de financiële doelstellingen van de combinatie volgt bij het publiceren van het fusiebericht.

Halfjaarcijfers 2001 Blue Fox

De nettowinst van Blue Fox is in de eerste helft van 2001 met 25% toegenomen tot EUR 0,81 miljoen tegen EUR 0,65 miljoen in dezelfde periode van het vorige jaar. De netto-omzet nam toe met 24% tot EUR 28,5 miljoen tegen EUR 23,1 miljoen de eerste helft van 2000. Het bedrijfsresultaat is met 40% gestegen naar bijna EUR 1,4 miljoen ten opzichte van EUR 1,0 miljoen in de eerste zes maanden van vorig jaar. De winst per aandeel is gelijkgebleven op EUR 0,49, rekeninghoudend met een toename van het gemiddeld aantal uitstaande aandelen van 25% ten opzichte van dezelfde periode van vorig jaar.

Toelichting op de resultaten
De nettowinst bedroeg EUR 0,81 miljoen en steeg daarmee met 25% ten opzichte van de nettowinst over het eerste halfjaar van 2000. De stijging van de omzet en nettowinst is een gevolg van zowel autonome groei als groei door in 2000 gepleegde acquisites. Daarnaast werd de groei onder andere gerealiseerd als gevolg van de weer aantrekkende CAD markt en de verdere groei van de satelliet communicatie diensten. Door de nog steeds onder druk staande algemene ICT-markt waren de resultaten van de algemene softwareverkopen en de algemene ICT diensten lager dan verwacht. Als gevolg van een hoger aandeel van diensten in de totale portfolio steeg de brutomarge van 22% naar 26%.

Toelichting op de balans
De vaste activa namen toe met EUR 0,1 miljoen tot EUR 3,6 miljoen, voornamelijk als gevolg van investeringen in hoogwaardige informatietechnologie. Het eigen vermogen nam toe van EUR 1,3 miljoen eind 2000 tot EUR 2,2 miljoen en het garantievermogen nam toe van EUR 2,6 miljoen tot EUR 3,5 miljoen. Het balanstotaal nam af van EUR 19,2 miljoen tot EUR 16,2 miljoen. De solvabiliteit nam als gevolg hiervan toe van 13% tot 22%.

Conform de richtlijnen van de Raad van de Jaarverslaggeving is Blue Fox overgegaan tot de activering en afschrijving van goodwill. Dit heeft in het eerste halfjaar van 2001 nog geen effect gehad op vermogen en resultaat. Op 1 juli zijn uit hoofde van earn-out regelingen inzake Deco en C2C 20.784 aandelen uitgegeven, hetgeen heeft geleid tot een versterking van het eigen vermogen met EUR 0,2 miljoen. Consistent met de nieuwe waarderingsgrondslag wordt deze uitkering als goodwill geactiveerd.

Gang van zaken eerste helft 2000

Met ingang van het verslagjaar 2000 wordt, met het oog op verdere transparantie van de verslaglegging, gerapporteerd in twee divisies; te weten Software en Diensten. In de Softwaredivisie zijn de vennootschappen ondergebracht die zich bezig houden met marketing en verkoop van software en licenties. In de Diensten divisie zijn de overige vennootschappen ondergebracht.

Softwaredivisie
Als gevolg van de reorganisatie van de CAD-activiteiten in de eerste helft van vorig jaar en een aantrekkende markt dit jaar zijn de CAD verkoopresultaten sterk gestegen ten opzichte van de eerste helft van vorig jaar. De omzet van overige software liet dit jaar een daling zien die de groei van de CAD-verkopen compenseerde. Het bedrijfsresultaat van de softwaredivisie daalde met 15% in verband met lagere winst op de verkopen van algemene software.

Dienstendivisie
De omzet in diensten is met name gestegen als gevolg van de acquisities van C2C, Deco en Legro in de loop van 2000.

De door ons uitgegeven vaktijdschriften, welke respectievelijk gericht zijn op de CAD- en de GIS-markt, ontwikkelen zich overeenkomstig onze verwachting positief. Door een verdere integratie van de uitgeverij-activiteiten wordt gestreefd naar een verdere verbetering van het resultaat.

De in het jaar 2000 ontwikkelde internetportals en webshops leveren een efficiëncy-voordeel die de investering in deze technologie rechtvaardigt. Door een verdere integratie met de administratieve en logistieke back-office wordt een verdere kostenreductie verwacht.

De satelliettelecomactiviteiten lieten een stijging van omzet en winst zien ten opzichte van dezelfde periode van vorig jaar en zijn inmiddels een belangrijk onderdeel van de Blue Fox organisatie. Als gevolg van een toename in de orderportefeuille zullen in de loop van dit jaar verdere investeringen worden gerealiseerd in de uitbouw van het antennepark.

Blue Fox is er in de verslagperiode in geslaagd haar strategie, die gericht is op het uitbreiden van diensten, verder in te vullen. In het eerste halfjaar van 2001 heeft een verdere verschuiving plaatsgevonden van software naar diensten. Inmiddels bepalen de diensten 25% van de netto-omzet van Blue Fox (eerste helft 2000: 7%) en 53% van het bedrijfsresultaat tegen 15% in 2000.

Halfjaarcijfers 2001 NedGraphics Holding N.V.

NedGraphics maakt bekend dat, conform de op 3 juli uitgesproken verwachting, over het eerste halfjaar van 2001 een nettoverlies is geleden. Het nettoverlies bedraagt EUR 1,9 miljoen, ten opzichte van een nettowinst van EUR 931 duizend in de eerste helft van 2000. Het eigen vermogen van NedGraphics bedraagt per 30 juni 2001 EUR 383 duizend negatief, als gevolg van het behaalde resultaat over het eerste halfjaar 2001. Het negatieve resultaat is voornamelijk het gevolg van tegenvallende marktontwikkelingen in de textielbranche, integratiekosten van acquisities en incidentele kosten als gevolg van de ingezette reorganisatie van de textieldivisie. De omzet is, voornamelijk als gevolg van acquisities in het jaar 2000, met 8% gestegen tot EUR 12,4 miljoen ten opzichte van de eerste helft van 2000 (EUR 11,5 miljoen). Het verlies per aandeel kwam uit op EUR 0,85 ten opzichte van een winst per aandeel van EUR 0,46 in de eerste helft van 2000.

Toelichting op de resultaten
De omzetgroei is vooral te danken aan de in 2000 gepleegde acquisities. Door integratiekosten en de toename van het aantal personeelsleden als gevolg van acquisities, alsmede door de additionele kosten voor de ingezette reorganisaties, zijn de bedrijfskosten met ruim 50% gestegen. Daarmee is het bedrijfsresultaat verslechterd tot een operationeel verlies van EUR 1,9 miljoen vergeleken met een positief bedrijfsresultaat van EUR 1,0 miljoen in het eerste halfjaar van 2000.

Toelichting op de balans
Op 18 juni 2001 heeft NedGraphics een onderhandse emissie geëffectueerd om haar vermogenspositie te versterken, hetgeen heeft geleid tot een uitbreiding van het eigen vermogen met EUR 1,5 miljoen. Per saldo is het eigen vermogen per 30 juni 2001 uitgekomen op EUR 383 duizend negatief.

Conform de richtlijnen van de Raad van de Jaarverslaggeving is NedGraphics overgegaan tot de activering en afschrijving van goodwill . Dit heeft in het eerste halfjaar slechts een gering effect gehad op vermogen en resultaat.

Gang van zaken eerste halfjaar
Geïntegreerde ICT oplossingen voor de textiel industrie De activiteiten op het gebied van geïntegreerde ICT oplossingen zijn in het eerste halfjaar in omzet toegenomen, vooral door het in het tweede halfjaar van 2000 geacquireerde Porini. Zoals verwacht zet de verschuiving in de vraag van traditionele CAD/CAM applicaties naar totaaloplossingen voor de textielindustrie zich voort, maar is de daling in de traditionele CAD/CAM oplossingen sterker dan verwacht. GIS activiteiten
De omzet van de GIS activiteiten is gegroeid, voornamelijk door de in 2000 gepleegde acquisities van de GIS-activiteiten van PinkRoccade, EDS en LOGOS. NedGraphics heeft verder invulling gegeven aan haar strategie die gericht is op het verstevigen en verbreden van haar positie in overheid-gerelateerde segmenten. Met de GIS-activiteiten van LOGOS is ook toegang verkregen tot de markt voor aeronautisch cartografische systemen .

Profiel Blue Fox
Blue Fox is een ICT-dienstverlener, gespecialiseerd in de levering van PC-software en ICT-diensten. Tot de diensten behoren onder meer detachering, werving & selectie, opleidingen, maatwerksoftware, satellietcommunicatie en het uitgeven van magazines. Blue Fox is sinds 21 mei 1999 genoteerd aan de Officiële Markt van Euronext Amsterdam N.V.

Profiel NedGraphics
NedGraphics levert geïntegreerde softwareoplossingen voor de textielindustrie in binnen- en buitenland en Geografische Informatie Systemen aan Nederlandse lokale overheidsinstellingen. NedGraphics is sinds 3 april 1998 genoteerd aan de Euro.NM Amsterdam.

/ / / / / / /

Deel: ' Halfjaarcijfers Blue Box, fusieplannen met Nedgraphics '
Lees ook