CMG


29 augustus 2001

Halfjaarcijfers CMG plc 2001

Samenvatting

2001
EUR (m) 2001
GBP (m) 2000
GBP (m)
Omzet
735,3m
GBP 456,7m
GBP 349,4m
Operationele winst*
40,7m
GBP 25,3m
GBP 51,5m
Winst vr belasting*
28,8m
GBP 17,9m
GBP 50,9m

(Verlies) /winst na belasting en minderheidsbelangen (25,6)m
GBP (15,9)m

GBP 28,4m
Winst per aandeel*
0,032
2,0p
6,8p
Interim dividend**
(Op 16 november 2001 te betalen aan alle aandeelhouders die op 19 oktober 2001 in het aandeelhoudersregister staan. De ex-dividend datum is 17 oktober 2001.) 0,018

1,1p

1,0p* Vr afschrijving goodwill van GBP 28,1m (2000: GBP 5,8m) Het effect van de wisselkoersen op de door CMG gerapporteerde resultaten wordt getoond op pagina 10. Organische groeicijfers staan in constante valutakoersen vermeld.
** Op 12 oktober 2001 (nabeurs) zal bekend worden gemaakt hoeveel het slotdividendexact bedraagt in Guldens en Euro.
Opvallendste kenmerken


Omzet van de groep toegenomen met 31% (29% groei tegen constante wisselkoersen) inclusief het effect van overnames.
10% autonome groei in ICT Services omzet in het bijzonder in de Benelux een sterke groei van 14%.
Toegenomen operationele winst marge* voor de ICT Services business van 12,1% in 2000 naar 12,5% in 2001.
Tekenen van verbetering te zien in WDS: resultaten beter dan verwacht in april.
Op jaarbasis berekende stijging in personeelsbezetting van 12% met een lager verloop.
Zekere en goede inkomsten ondersteund door Managed Services, (autonome groei van 24%), Overheidsdiensten (autonome groei van 11%) en door gerichte klantenrelaties.
Over de vooruitzichten voor de rest van het jaar zei CMG's Bestuursvoorzitter, Cor Stutterheim:

"Wij beseffen dat er nog onzekerheden zijn inzake de Europese economie en dat noch CMG noch haar klanten ongevoelig zijn voor deze trends. Ongeveer 87% van onze business bestaat uit de levering van ICT-diensten en tot op de dag van vandaag blijft de vraag op dit gebied goed in onze belangrijkste markten. We hebben daarbij profijt van de kracht van onze klantenrelaties, de diepgang van onze kennis en de toewijding van onze medewerkers. In de ICT- services groeien wij aanzienlijk sneller dan vorig jaar. Wij hebben een aantal belangrijke aandachtspunten waar we ons op moeten richten in onze kleinere gebieden. Wij nemen daar stevig actie om de financile gevolgen te minimaliseren en om een basis te creren voor toekomstige groei.

"Wireless Data Solutions omvat een kleiner deel van onze business, maar de gang van zaken daar is niettemin belangrijk voor de beeldvorming in de markt en voor onze resultaten in het jaar als geheel. We hebben de vaste kosten naar beneden gebracht en we hebben veranderingen in de organisatie aangebracht. De grote deskundigheid van onze medewerkers komt daardoor optimaal tot zijn recht, mede omdat zij zich maximaal op hun taken kunnen concentreren. Deze aanpak begint nu vruchten af te werpen en hoewel we nog sterk afhankelijk zullen zijn van de resultaten in het vierde kwartaal, streven we ernaar om in het tweede halfjaar winst te maken.

"Het SMS gebruik groeit en in Europa zien we onze omzet weer opleven. Tegelijkertijd zijn we zeer actief in de nieuwe markten die zich over de gehele wereld beginnen te ontwikkelen. Wij zijn vroegtijdig in de nieuw opkomende technologien gestapt en we zijn vastbesloten om daarbij een belangrijke speler te zijn. We hebben niet toegestaan dat de korte termijn acties die moesten worden genomen onze strategische visie zouden belemmeren. Dat blijkt uit onze uOne and TDC Mobile International/Microsoft ontwikkelingen. We zullen de aanhoudende R&D investeringen, die nodig zijn voor de groei op langere termijn, in balans brengen met de noodzaak om korte en middellange termijn winst te maken. Wij blijven ervan overtuigd dat deze business een geweldige toekomst heeft en van grote waarde is voor alle belanghebbenden in CMG.

"We hebben een duidelijke strategie voor de Groep als geheel die is gebaseerd op groei; organische groei en groei middels acquisities en samenwerkingsverbanden, en we blijven vertrouwen op de werking van deze strategie."

< Einde >

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:

Cor Stutterheim, Chairman, CMG plc Tel: +31 (0)20 6720444 David Robbie, Finance Director, CMG plc Tel: +44 (0)20 7592 4442 Tony Richards, Investor Relations (London) Tel: +44 (0)20 7592 4442 Heleen Kamerman, Investor Relations (Amsterdam) Tel: +31 (0)20 6720444 Jan Massier, Corporate Communications (Amsterdam) Tel: +31 (0)20 6720444 Toby Mountford, Citigate Dewe Rogerson Tel: +44 (0)20 7638 9571 Marise Blom, Citigate First Financial Tel: +31 (0)20 575 4010 Bericht van de Voorzitter

Resultaten
De halfjaarcijfers laten een gemengd beeld zien: sterke omzetgroei en winstgevendheid in de ICT Services tegenover de teleurstellende prestatie van CMG Wireless Data Solutions die al gecommuniceerd is naar de markt. Onze resultaten bevatten nu een bijdrage van een volle zes maanden van Admiral, dat werd overgenomen in mei 2000. Onderstaande tabel laat een samenvatting zien van de resultaten per divisie, die verder worden geanalyseerd op pagina 12.

2001
GBP m 2000
GBP mGerapporteerde groeiOrganische groei**
Omzet:
ICT Services
WDS
399,0
57,7
289,3
60,1
38%
(4%)
10%
(17%)
456,7
349,4
31%
6%
Operationele Winst/(verlies)*:
ICT Services
WDS
Gemeenschappelijke kosten
49,7
(22,6)
(1,8)
35,0
18,6
(2,1)
42%
(222%)
36%
(219%)
25,3
51,5
(51%)
(53%)


* Vr afschrijving goodwill.

** Voor de berekeningen van de organische groeipercentages worden in de resultaten van het jaar 2000 de bijdragen van acquisities meegeteld als of we ze al vanaf het begin van het jaar in ons bezit hadden.
Voor de hele Groep is de omzet in de eerste zes maanden gestegen met 31% tot GBP 456,7 miljoen. De operationele winst* is afgenomen met 51% tot GBP 25,3 miljoen. De operationele winstmarge* was 5,5%, vergeleken met 14,7% in dezelfde periode vorig jaar. De winst voor belastingen* was GBP 17,9 miljoen. Na belastingen, afschrijving goodwill, minderheidsbelangen en rentelast was er een verlies van GBP (15,9) miljoen. De verwaterde winst per aandeel* was 2p in vergelijking tot 6,4p in de eerste helft van vorig jaar. Ons personeelsaantal steeg tot meer dan 13.800 aan het eind van juni.

Totaaloverzicht
Het overgrote deel van onze business bestaat uit Informatie & Communicatie Technologie (ICT) services ongeveer 87% van de omzet over het eerste halfjaar. In die business hebben wij ons doel bereikt van double-digit organische groei in onze belangrijkste geografische gebieden; 14% in de Benelux en 11% in het Verenigd Koninkrijk. In Frankrijk hebben we ons vooral gericht op de winstgevendheid van de business. De winstmarges zijn dan ook aanzienlijk verbeterd. We hadden daar, in locale valuta, een autonome omzetgroei van 8%. Duitsland was zwak vanwege de economische terugval en een slechte industrile en financile markt; we hadden daar onevenredig veel last van. We nemen stevige maatregelen in het tweede halfjaar om onze business beter af te stemmen op de toekomstige mogelijkheden daar. De kleine gebieden die gegroepeerd zijn als Rest van de Wereld hebben wat tegenslagen gehad en we doen nu wat bescheiden investeringen om ze meer te richten op internationale business waarbij onze aanwezigheid in Europa voor onze diensten een pr kan zijn.

De marge in de ICT Services is sterk gebleven en bedroeg 12,5% (tegen 12,1% in 2000). Vooral de Benelux leverde een goede marge van 18,0% (2000:17,8%). Frankrijk heeft met succes de stap van verlies naar winst gemaakt en behaalde een marge van net iets minder dan 4%. De marge in het Verenigd Koninkrijk stijgt. Duitsland is niet verder gekomen dan break-even, veroorzaakt door slechte marktcondities resulterend in een lage productiviteit.

De resultaten van CMG Wireless Data Solutions waren beter dan de verwachtingen die we in april hebben uitgesproken. De omzet bleef net onder die van vorig jaar op GBP 57,7 miljoen, maar we zijn in staat geweest bepaalde kostenbesparingen sneller door te voeren en de R&D investeringen goed te managen. Dat heeft geleid tot een kleiner dan voorspeld verlies van GBP (22,6) miljoen.

De marktsituatie voor ICT Services
In het eerste halfjaar hadden we te maken met een aantal haperingen in de markten waar wij ons op richten. Bovendien is er ongerustheid dat de economische terugval in de Verenigde Staten zijn weerslag zal hebben in Europa, waardoor projecten zouden worden bevroren, vertraagd of afgeblazen. Tot nu toe hebben wij dit niet echt ervaren in onze belangrijkste gebieden en sectoren; maar we blijven alert en klaar om snel te handelen om de kostenbasis te verlagen wanneer dergelijke verschijnselen zich trendmatig gaan voordoen. Door de sterke, lange termijn relaties met onze klanten hadden we in veel gevallen een groter aandeel in de besteding van hun beschikbare IT-budgetten. We hebben tevens profijt gehad van onze sterke overheids- en managed services divisies, die stabiele lange termijn omzetten hebben. De toevoeging van Admiral heeft ook geholpen onze concurrentiepositie te verbeteren, vooral in het Verenigd Koninkrijk.

In deze onzekere tijden is "visibility" het meest gebruikte woord in de financile markten geworden. Het leveren van goede korte termijn resultaten stelt de belegger maar gedeeltelijk gerust tenzij je je vertrouwen in de korte en middellange termijn resultaten ook kunt onderbouwen. We zijn niet immuun voor macro economische trends, maar we hebben een mix van business die ons een aanzienlijke mate van zekerheid geeft dat we goede resultaten kunnen behalen:


We genereren ongeveer 14% van de ICT services omzet uit managed services. Deze business wordt getypeerd door lange termijn contracten en repeterende omzetten. Het is ook een zeer sterk groeiende marktsector (24% organische groei in de verslagperiode) die tevens mogelijkheden biedt voor cross selling van andere CMG services.
Wij halen 17% van onze ICT omzetten uit de Overheidssector, voornamelijk ministeries en andere centrale overheidsinstanties, wat ook weer een markt is waar lange termijn relaties en terugkerende omzetten de norm zijn en waar economische trends niet zo direct meespelen. Deze business vertoonde 11% organische groei in het eerste halfjaar.
Moeilijker te beschrijven maar van even groot belang zijn onze klantenrelaties. Die relaties zijn gegroeid in decennialange succesvolle samenwerking met die klanten. Voor veel van deze organisaties, werken we in het hart van hun business, als een betrouwbare partner. We zijn betrokken bij hun lange termijn planning en we werken aan projecten en permanent applicatiebeheer in allerlei onderdelen van hun organisaties. Daarom zijn wij minder kwetsbaar voor korte termijn afstel of uitstel van projecten. Deze manier van werken heeft altijd centraal gestaan in ons business model en levert aanvullende voordelen op als de markten moeilijker worden.
Een marktsector die bleef vertragen in de verslagperiode is die van algemene ICT services in de telecommunicatie sector. Dit algemene systeem- en integratiewerk voor de telcos was in de tweede helft van vorig jaar al aan het vertragen wat het voor ons mogelijk maakte plannen te maken om sommige consultants in te zetten in andere sectoren.

Sommige waarnemers spreken over een verminderde vraag in de financile services sector, een belangrijke sector voor alle IT services bedrijven. De grootste impact tot nu toe heeft zich voorgedaan in de investeringsbankensector waarin wij geen belangrijk aandeel hebben. Wij zijn vooral betrokken bij ICT activiteiten voor zakelijke en particuliere bancaire diensten. De niche markt van reguliere rapportage en risico-analyse waar we marktleider zijn is niet bijzonder vatbaar voor de korte-termijnbezuinigingen van de klant en wij investeren in de volgende generatie van producten om onze positie in die markt verder te versterken. Fusie en acquisitiegesprekken tussen klanten kunnen tijdelijk onze omzet bij klanten verlagen zoals we dit jaar weer hebben ervaren in Duitsland, maar op de lange termijn wordt hierdoor de vraag naar consulting, systeemontwikkeling en integratiewerk juist gestimuleerd.

Van bijzonder belang in de eerste helft, met name in de Benelux en Frankrijk, was de voortdurend sterke Enterprise Resource Planning (ERP) markt. Dit in het bijzonder in relatie tot de SAP-producten en de integratie van Customer Relationship Management en Supply Chain Management applicaties. Veel organisaties beschouwen nu deze systemen als strategische investeringen die vooralsnog verdere ontwikkeling, verbetering en ondersteuning nodig hebben.

Activiteiten

Benelux
Onze Benelux business behaalde een omzetgroei van 19% en een operationele winstgroei van 21%; het meeste daarvan was organische groei. De omzet was GBP 196,3 miljoen (2000: GBP 164,5 miljoen) met een operationele winst van GBP 35,3 miljoen (2000: GBP 29,2 miljoen). De operationele marge was 18,0% in vergelijking met 17,8% in de eerste helft van 2000, hiermee opnieuw aantonend dat het management in staat is op zeer efficinte wijze leiding te geven en kosten te beheersen.

De vraag is groot gebleven in de meeste deelmarkten met uitzondering van Telecommunications services. Onze top 10 klanten hebben hun uitgaven bij CMG verhoogd met gemiddeld meer dan 20% vergeleken met vorig jaar. Deze klanten zijn banken, telecom operators, verzekeringsmaatschappijen, ministeries, oliemaatschappijen, elektronica- en media-organisaties. Vaak zijn ze al jarenlang, of decennialang, klant. De kracht van deze klantrelaties en ons beleid om consultants en accountmanagers zeer dicht bij de klant te plaatsen heeft ons in staat gesteld om onze aanwezigheid bij veel grote klanten uit te breiden. We werken nu voor praktisch alle grote banken en verzekeringsmaatschappijen, alle ministeries, de meeste telecom operators en de meeste grote nutsbedrijven en veel van de grootste bedrijven in handel en industriesectoren. Meer dan 50 van deze klanten hebben 1 miljoen Euro of meer aan ons uitgegeven in de eerste helft van het jaar.

Activiteiten op het gebied van beheer en hosted services blijven sterk groeien. We hebben ook onze resources versterkt op zowel het gebied van consulting en implementatieniveaus om ons te richten op nieuwe elektronica en mobiele business modellen.

Verenigd Koninkrijk en Ierland
We hebben onze business in het Verenigd Koninkrijk en Ierland nu gecombineerd in n managementstructuur. In deze markt, de meest concurrerende markt in Europa, hebben we goede resultaten gehad. De omzet steeg met 77% tot GBP 135,9 miljoen (2000: GBP 76,6 miljoen) en de operationele winst steeg met 178% naar GBP 13,6 miljoen (2000: GBP 4,9 miljoen). Deze groei bestaat ook uit de invloed van zes volle maanden van het in mei 2000 geacquireerde Admiral. De organische omzetgroei bedroeg 11% en de organische operationele winstgroei was 147%. De operationele marge van 10% zal naar verwachting stijgen de tweede helft van het jaar.

Gedurende de hele periode heeft CMG Admiral (de handelsnaam in het Verenigd Koninkrijk) als een gentegreerde business gewerkt met n managementteam en met een structuur waarin de beste aspecten en de beste werkmethoden zijn gecombineerd van CMG en de overgenomen Admiral organisatie.

Doordat we nu groter zijn geworden en over een breder kennisgebied beschikken, zijn we in staat om bestaande klantenrelaties verder uit te diepen en ook om nieuwe opdrachten te verkrijgen die groter zijn dan vroeger. Vermeldenswaardig is bijvoorbeeld onze rol als systeemontwikkelingspartner van de Financial Services Authority (FSA). Een ander voorbeeld is de succesvolle implementatie van Royal & SunAlliances "MORE TH>N portal. Een derde voorbeeld is de verdere ontwikkeling van onze relatie met Lloyds TSB op het gebied van online bankieren, inclusief de implementatie van haar op het Internet gebaseerde service in Spanje. We zijn in staat om lange-termijnprojecten op het gebied van managed services en outsourcing te winnen, zoals in deze verslagperiode is aangetoond door de toekenning van het zeer belangrijke Health &Safety Executive (HSE) IT services contract, met een waarde van GBP 120 miljoen. In het intensieve offerteproces hiervoor hadden we er profijt van dat we kunnen bogen op een succesvol, verlengd, contract met het Department of Trade & Industry (DTI), in samenwerking met ICL. Dit laatste contract is ook uitgebreid met de levering van een groot electronisch "document and record" systeem.

Goede vooruitgang werd geboekt op het gebied van managed services in het algemeen waar we onze dienstverlening op het gebied van application hosting steeds verder uitbreiden. Tevens hebben we onze eerste contracten gewonnen waarin we outsourced Human Resources services aanbieden die gebruik maken van een op SAP gebaseerd platform.

Duitsland
De economie in Duitsland is gedurende de verslagperiode aanzienlijk verslechterd met als gevolg daarvan de impact op het ondernemersvertrouwen en op beschikbare budgetten. In de financile sector is een nieuwe ronde van fusiegesprekken gaande tussen de banken en verzekeringsmaatschappijen. Niettemin zijn de IT-uitgaven in deze sector stabieler dan in de industriesector. In de financile sector hebben we, bijvoorbeeld, het ontwerp gedaan voor een groot Internet banking project en we offreren nu voor de implementatie daarvan. In de brede handel- en industriesector zijn de meer vooruitstrevende en internationaal gefocuste bedrijven bezig hun eCommerce- en CRM-strategien verder te ontwikkelen. Deze business ontwikkelt zich echter niet snel genoeg in het huidige klimaat om de vertraging in het meer traditionele werk te kunnen compenseren.

Dit is geen goede marktsituatie geweest om de benodigde structurele wijzigingen binnen onze business te kunnen doorvoeren, zoals wij die gedurende het vorig jaar hebben gedentificeerd. Als gevolg hiervan, steeg de omzet met maar 2% naar GBP 30,2 miljoen (2000: GBP 29,7 miljoen), terwijl we met de operationele winst een break-even niveau bereikten (2000: GBP 1,3 miljoen). Aangezien het onwaarschijnlijk is dat de marktcondities aanzienlijk zullen verbeteren dit jaar, nemen we grondige maatregelen om de kosten te drukken en om ons te kunnen concentreren op deelmarkten waar de vraag toeneemt en waar we winst kunnen maken. Dit programma, dat locatiewijzigingen omvat en een personeelsvermindering van 6% inhoudt, zal op jaarbasis berekende kostenbesparingen opleveren van EUR 3,8 miljoen en kost ongeveer EUR 3,4 miljoen gedurende de tweede helft van dit jaar.

Frankrijk
Na de integratie van CMG en Admiral heeft ons nieuwe managementteam in Frankrijk zich volledig gericht op een goed werkend business model met een verbeterde winstgevendheid. We hebben ons meer geconcentreerd op de belangrijkste klanten en daarbij richten we ons vooral op zaken waar we sterk in zijn, zoals ERP- en CRM-applicaties. We hebben bijvoorbeeld outsourced payroll contracten verworven bij Canal+ (onderdeel van Vivendi Universal) en bij Suez Lyonnaise, het utiliteitsbedrijf. We hebben ook de opdracht voor een B2B eCommerce-project gekregen van glas- en verpakkingsbedrijf Saint-Gobain. De tariefaanpassingen, die nodig zijn om de kosten van de 35-urige werkweek te compenseren, hebben we versneld doorgevoerd. De gentegreerde business heeft een omzet opgeleverd van GBP 28,9 miljoen (2000: GBP 17,5 miljoen). De organische groei, in locale valuta, bedroeg 8%. De operationele winst bedroeg GBP 1,1 miljoen in vergelijking tot het verlies van vorig jaar van GBP (0,4) miljoen.

Rest van de Wereld
De rest van de wereld omvat CMG's ICT services business in Australi, Singapore, Maleisi en Denemarken, die werden overgenomen als onderdeel van Admiral in 2000. Met net iets meer dan 400 werknemers, zijn deze gebieden duidelijk in een vroeg stadium van ontwikkeling. Hoewel ze ongeveer GBP 7,7 miljoen omzet genereerden, werden verliezen van GBP (0,3) miljoen gerapporteerd, met name vanwege een klant die zich terugtrok in Australi en slechte resultaten in Denemarken. De Deense business wordt gereorganiseerd om de kostenbasis te verlagen en het doel is om daar een winstgevend resultaat te boeken eind 2001.

CMG Wireless Data Solutions
Onze telecom products business behaalde een omzet van GBP 57,7 miljoen (2000: GBP 60,1 miljoen) met een operationeel verlies van GBP (22,6) miljoen (2000: operationele winst: GBP 18,6 miljoen). Het verlies is kleiner dan onze verwachting in april van GBP (30) miljoen dankzij de iets hoger dan verwachte verkoopcijfers, versnelde kosten- verlagingen en lager dan verwachte R&D-investeringen.

Zoals gezegd in april, is WDS op de korte termijn afhankelijk van de timing van upgrades van de SMS-systemen door de grotere operators in Europa. We hebben daarin verbetering gezien in het tweede kwartaal en inderdaad heeft WDS winstgevend gedraaid sinds mei. Belangrijker is, dat wij opdrachten hebben verworven die in de tweede helft van het jaar worden afgeleverd en onze klanten overleggen voortdurend met ons over nog meer van dergelijke leveringen. Hoewel we nog sterk afhankelijk zullen zijn van de resultaten in het vierde kwartaal, streven we ernaar om in het tweede halfjaar winst te maken.

Het voortdurende succes in de beide Amerika's en in Asia Pacific, met een groei ten opzichte van vorig jaar van respectievelijk 194% en 236%, behelsde onder meer high profile installaties in Indonesi en Maleisi waar we systemen van voorgaande leveranciers hebben vervangen toen de verkeersvolumes snel begonnen te groeien. Ons nieuwe Pre-paid billing support voor SMS en onze Query & Reporting modules hebben bewezen dat ze zeer effectief zijn in het genereren van hogere omzetten voor de operators.

In de verslagperiode hebben we ons high performance Multimedia Messaging Service Centre (MMSC) gelanceerd, een belangrijk onderdeel van onze strategie voor de volgende generatie mobiele netwerken (2.5/3G). De eerste order voor het nieuwe systeem kwam in juni van Telenor in Noorwegen met levering gepland in het derde kwartaal waarna tests door klanten beginnen rondom de jaarwisseling. We zijn met een aantal operators in overleg inzake eventuele tests met ons MMSC-product.

We kondigden in februari een samenwerking met Cisco aan om echte Unified Messaging systemen op de markt te brengen. Het belangrijkste element dat Cisco inbracht was haar uOne technologie dat mogelijkheden als text-to-voice conversie, stemherkenning en XML based voice portals brengt. Na het einde van de verslagperiode, hebben we ng een overeenkomst met Cisco gesloten waarin wij de uOne technologie, de producten, mensen en faciliteiten overnamen. Dit volgde op Cisco's beslissing om zaken die niet tot hun core business behoren af te stoten. Voor CMG is hiermee een belangrijk deel van onze toekomststrategie zekergesteld. De overname voorziet ons ook van marktleidende producten die zowel geschikt zijn voor de huidige, op Internet gebaseerde, systemen als ook voor de hoge snelheid digitale netwerken van morgen. De doorlopende R&D-kosten met betrekking tot uOne zullen worden opgenomen in de door CMG aangekondigde totale R&D-investering van GBP 60 miljoen.

Die investering in R&D omvat een brede range van applicaties waardoor onze telecom productenbusiness niet meer uitsluitend door n enkel product zal worden gedomineerd. We zijn bezig om een portfolio business te creren om complete wireless data oplossingen te kunnen leveren. De belangrijkste R&D-activiteiten zijn:


Verbeteringen aan SMSC, inclusief fraudevrij pre-paid gebruik en klantenanalyse tools
Multimedia messaging (MMSC) voor 2.5/3G netwerken
Unified Messaging, waaronder voicemail, text-to-voice conversie en voice over IP
Eppix Customer care and billing geschikt gemaakt voor 'tier one' operators met toegevoegde ondersteuning voor GPRS- en UMTS-netwerken, inclusief content/value billing en cross-service rating/discounting
Wireless Service Broker als een applicatie engine voor beveiligde diensten (b.v. betalingen), I-mode ondersteuning (b.v. entertainment/infotainment), location-based en andere push/pull services.
Cell Broadcasting System (CBS) geschikt gemaakt voor 3G-netwerken waarin CBS als standaard is gedefinieerd.
Ook hebben we, na de verslagperiode, een joint venture tot stand gebracht met TDC Mobile International om een pan-European messaging portal te creren voor internet service en content providers. De eerste gecontracteerde klant voor deze service is Microsoft die uiteindelijk Hotmail op het Microsoft-netwerk beschikbaar wil maken via two-way SMS, volgend op eerste service tests in Zwitserland en Denemarken. Hoewel enkele opstartkosten worden betaald door Microsoft, is het business model van de joint venture er n gebaseerd op revenue sharing. Wij zien goede mogelijkheden voor deze venture op de middellange en lange termijn. In eerste instantie gaat het daarbij om SMS messaging, maar later ook om Unified en Multimedia Messaging in lijn met de vraag in de markt en CMG's producten aanbod.

Wijzigingen in de Board
Volgend op de AGM, heeft Wim Dik zijn positie als non-executive Director opgepakt. Hij brengt een enorme ervaring binnen de Board. Wim Dik is hoogleraar bij de faculteit van Technologie en Management van de Technische Universiteit Delft en de voormalig Chairman en CEO van KPN. In juli is Alistair Crawford toegevoegd aan de Group Board in de positie van Chief Operating Officer. Ook Alistair heeft een uitgebreide ervaring in sales, marketing en algemeen management. Zijn trackrecord in organisaties als Computer Sciences (CSC) en Oracle zal zeer belangrijk zijn om onze groeiambities te helpen verwezenlijken.

Dividend
De board heeft een dividend vastgesteld van 1,1p per aandeel. Dit betekent een verhoging van 10% ten opzichte van het 2000 interim dividend en daarmee onderschrijft de Board haar vertrouwen in onze vooruitzichten. Het dividend zal worden uitgekeerd op 16 november 2001 aan aandeelhouders die op 19 oktober 2001 als aandeelhouder geregistreerd staan.

Vooruitzicht
Wij beseffen dat er onzekerheden zijn inzake de Europese economie en dat noch CMG noch haar klanten ongevoelig zijn voor deze trends. Ongeveer 87% van onze business bestaat uit de levering van ICT-diensten en tot op de dag van vandaag blijft de vraag op dit gebied goed in onze belangrijkste markten. We hebben daarbij profijt van de kracht van onze klantenrelaties, de diepgang van onze kennis en de toewijding van onze medewerkers. In de ICT- services groeien wij aanzienlijk sneller dan vorig jaar. Wij hebben een aantal belangrijke aandachtspunten waar we ons op moeten richten in onze kleinere gebieden. Wij nemen daar stevig actie om de financile gevolgen te minimaliseren en om een basis te creren voor toekomstige groei.

Wireless Data Solutions omvat een kleiner deel van onze business, maar de gang van zaken daar is niettemin belangrijk voor de beeldvorming in de markt en voor onze resultaten in het jaar als geheel. We hebben de vaste kosten naar beneden gebracht en we hebben veranderingen in de organisatie aangebracht. De grote deskundigheid van onze medewerkers komt daardoor optimaal tot zijn recht, mede omdat zij zich maximaal op hun taken kunnen concentreren. Deze aanpak begint nu vruchten af te werpen en hoewel we nog sterk afhankelijk zullen zijn van de resultaten in het vierde kwartaal, streven we ernaar om in het tweede halfjaar winst te maken.

Het SMS-gebruik groeit en in Europa zien we onze omzet weer opleven. Tegelijkertijd zijn we zeer actief in de nieuwe markten die zich over de gehele wereld beginnen te ontwikkelen. Wij zijn vroegtijdig in de nieuw opkomende technologien gestapt en we zijn vastbesloten om daarin een belangrijke speler te zijn. We hebben niet toegestaan dat de korte-termijnacties die moesten worden genomen onze strategische visie zouden belemmeren. Dat blijkt uit onze uOne and TDC Mobile International/Microsoft ontwikkelingen. We zullen de aanhoudende R&D-investeringen, die nodig zijn voor de groei op langere termijn, in balans brengen met de noodzaak korte en middellange termijn winst te maken. Wij blijven ervan overtuigd dat deze business een geweldige toekomst heeft en van significante waarde is voor alle belanghebbenden in CMG.

We hebben een duidelijke strategie voor de groep als geheel die is gebaseerd op groei; organische groei en groei middels acquisities en samenwerkingsverbanden, en we blijven vertrouwen op de werking van deze strategie.

Cor Stutterheim
Voorzitter van de Raad van Bestuur

Valutakoersen

De door CMG gerapporteerde resultaten kunnen aanzienlijk worden benvloed door veranderingen in valutakoersen, waardoor een correcte beoordeling van de financile performance wordt bemoeilijkt. Om een betere basis voor vergelijking te krijgen toont onderstaande tabel de belangrijkste financile informatie in zowel de valutakoersen van 2001 (constante valutakoersen) als de valutakoersen zoals die zijn gebruikt in 2000 (werkelijke valutakoersen).

Eerste halfjaar200120002000wijziging wijziging
tegen contstante tegen werkelijketegen contstantetegen werkelijke valutakoersenvalutakoersenvalutakoersenvalutakoersen 'm'm'm%%
Omzet

- Benelux 196,3167,5164,5

- Verenigd Koninkrijk135,976,676,6

- Duitsland30,230,329,7

- Frankrijk28,917,817,5

- Overige landen, wereldwijd
ICT Services7,71,01,0
36%
38%
399,0293,2289,3

- Wireless Data Solutions57,761,460,1
Totale activiteiten456,7354,6349,429%31%
Operationele winst *


- Benelux 35,329,729,2

- Verenigd Koninkrijk13,64,9 4,9

- Duitsland-1,31,3

- Frankrijk1,1(0,4)(0,4)

- Overige landen, wereldwijd(0,3)--
ICT Services49,735,535,040%42%

- Wireless Data Solutions(22,6)18,918,6
Totale activiteiten27,154,453,6(50)%(49)%
Gemeenschappelijke kosten(1,8)(2,1)(2,1)
25,352,351,5(52)%(51)%
Winst vr belastingen *17,951,750,9(65)%(65)%
(Verlies)/winst na belastingen(15,8)29,028,5(154)%(155)% Winst per aandeel (basis)

- vr afschrijving goodwill2,0p6,9p6,8p(71)%(71)%
- na afschrijving goodwill(2,7)p5,7p5,6p(147)%(148)%
* vr afschrijving goodwill
De belangrijkste valutakoers die
hierboven is gebruikt: Euro1,611,611,64

Geconsolideerde winst- en verliesrekening
NietNiet
gecontroleerdgecontroleerd
eersteeersteGecontroleerd
halfjaarhalfjaargehele jaar
200120002000
Noten 'm'm'm
Omzet 3 456,7349,4810,4
Netto operationele kosten (459,5)(303,7)(718,8)
Operationeel resultaat
Vr afschrijving goodwill25,351,5125,5
Afschrijving goodwill (28,1)(5,8)(33,9)
(2,8)45,791,6
Netto rente(7,4)(0,6)(8,5)
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening vr belastingen(10,2)45,183,1 Belasting over resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening5(5,6)(16,6)(37,9) Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening na belastingen(15,8)28,545,2 Minderheidsbelangen(0,1)(0,1)(0,2)
Resultaat over de verslagperiode(15,9)28,445,0
Dividenden en bestemming gewone aandelen6(6,6)(5,8)(16,5) Onverdeelde winst/(verlies) over de verslagperiode(22,5)22,628,5 Winst per aandeel7

- hoofdlijn en basis

- Vr afschrijving goodwill2,0p6,8p 14,5p

- Na afschrijving goodwill(2,7)p5,6p8,3p

- verwaterd

- Vr afschrijving goodwill2,0p6,4p13,7p

- Na afschrijving goodwill(2,6)p5,3p7,8p

Verklaring van alle toegerekende winsten en verliezen NietNiet
gecontroleerdgecontroleerdGecontroleerd
eerste halfjaareerste halfjaargehele jaar
200120002000
'm'm'm
(Verlies)/winst over de verslagperiode(15,9)28,445,0 Koersverschillen op investeringen in buitenlandse valuta(5,7)3,63,6 Totale toegerekende (verlies)/winst over de verslagperiode(21,6)32,048,6

Geconsolideerde balans
NietNiet
gecontroleerde gecontroleerdeGecontroleerde
balans balansbalans
per 30 juni per 30 juniper 31 dec.
2001 20002000
Noten
'm 'm'm
Vaste activa
Goodwill1.056,7 1.070,41.086,9
Materile vaste activa32,5 27,328,9
Investeringen - eigen aandelen3,4 2,82,8

1.092,6 1.100,51.118,6
Vlottende activa
Voorraad7,02,53,9
Vorderingen275,3 237,6236,2
Liquide middelen923,7 31,452,2
306,0 271,5292,3
Kortlopende schulden
Leningen9(1,0)(6,9)(9,6)
Overige schulden(189,5)(192,6)(170,5)
(190,5)(199,5)(180,1)
Vlottende activa minus kortlopende schulden115,5 72,0112,2 Totale activa minus kortlopende schulden1.208,1 1.172,51.230,8 Langlopende schulden
Leningen9(237,2)(172,4)(230,9)
Voorzieningen(3,3) (3,5)(4,3)
(240,5)(175,9)(235,2)
Netto activa967,6996,6995,6
Eigen vermogen

Volgestort aandelenkapitaal - gewone aandelen 1015,315,015,3 Agio 107,43,77,2

Uit te geven aandelen 10-40,8-

Reserves Employee Trust 103,72,83,1

Onverdeelde winst 10104,9128,1 133,7
Overige reserves10836,3806,2836,3

Totaal eigen vermogen967,6996,6995,6

Geconsolideerd kasstroomoverzicht
NietNiet
gecontroleerdgecontroleerdGecontroleerd
eerste halfjaareerste halfjaargehele jaar
Noten 200120002000
'm'm'm
Netto kasstroom uit operationele activiteiten8 3,020,995,9 Rendement op investeringen en financieringen
Betaalde dividenden aan minderheidsbelangen
Ontvangen rente(0,2)

1,0(0,2)
0,7(0,2)

1,7
Betaalde rente (8,7)(1,3) (9,4)
Betaalde rente op financial lease-overeenkomsten (0,2)- (0,3) Netto kasstroom uit rendement op investeringen en financieringen (8,1)
(0,8)
(8,2)
Belastingen
Investeringen in materile en financile vaste activa (7,5)(13,5)(42.4) Aanschaf van materile vaste activa (5,9)(4,2)(11,2) Verkoop van eigen aandelen door werknemers aandelenfondsen2,2-- Aanschaf van eigen aandelen door werknemers aandelenfondsen(1,3)-- Acquisities (0,9)(170,4) (239,7)

Betaalde dividenden(10,8)(7,1) (12,9)
Netto kasstroom vr gebruik van liquiditeiten en financieringsactiviteiten 9
(29,3)
(175,1)
(218,5)
Afname/(toename) liquiditeiten -5,05,0
Financieringsactiviteiten
Inkomsten inzake plaatsing van aandelen 0,20,1 3,7 Toename van leningen 9,8170,0 228,4
In leasetermijnen begrepen aflossingen(0,7)(0,1)(0,6) Kosten van bonusaandeel en aandelensplitsing-- (0,4) (Afname)/toename van liquide middelen (20,0)(0,1) 17,6

Toelichting bij de halfjaarcijfers

1.Grondslagen voor de financile verslaglegging De in dit bericht opgenomen, niet door de accountant gecontroleerde, financile informatie is verkregen volgens de grondslagen voor waardering en resultaatbepaling zoals uiteengezet in het jaarverslag 2000. De financile informatie in dit halfjaarbericht bevat niet de statutaire jaarrekening, zoals bedoeld in sectie 240 van "the Companies Act 1985". De door de accountant goedgekeurde jaarrekening voor het boekjaar 2000 is gedeponeerd bij de Registrar of Companies.


2.Valutakoersen
De belangrijkste omrekenkoers die door de Groep is gebruikt bij het opstellen van de gegeven financile informatie is de Euro. Eerste halfjaar 2001Eerste halfjaar 2000
Gehele jaar 2000
30 juniGemiddeld 30 juniGemiddeld 31 dec.Gemiddeld Euro1,661,611,601,641,591,64
De valuta waarin de Groep rapporteert is het Britse Pond Sterling.


3.Gesegmenteerde informatie
De verdeling van omzet en resultaat vr belastingen wordt hieronder weergegeven: OmzetWinst vr belastingen
EersteEersteGeheleEersteEersteGehele
halfjaarhalfjaarjaarhalfjaarhalfjaarjaar
200120002000200120002000
'm'm'm'm'm'm

- Benelux196,3 164,5335,635,329,262,9

- Verenigd Koninkrijk135,976,6 206,1 13,64,921,1
- Duitsland30,229,7 58,8 -1,31,8

- Frankrijk28,917,5 44,5 1,1(0,4)(0,2)

- Overige landen, wereldwijd7,7 1,010,1 (0,3)-0,9 ICT Services399,0289,3655,149,735,086,5

- Wireless Data Solutions57,760,1155,3(22,6)18,642,3 Totale activiteiten456,7349,4 810,4 27,153,6128,8
Gemeenschappelijke kosten (inclusief resultaat Employee Trust)
-

-

-
(1,8)
(2,1)
(3,3)
Afschrijving goodwill--- (28,1)(5,8)(33,9)
Netto ontvangen/(betaalde) rente--- (7,4)(0,6)(8,5) 456,7349,4810,4 (10,2)45,183,1

Van de afschrijving goodwill wordt GBP 25,1 miljoen toegerekend aan het Verenigd Koninkrijk, inclusief alle goodwill-afschrijvingen inzake Admiral Limited (2000: GBP 4,7 miljoen); GBP 0,6 miljoen wordt toegeschreven aan Duitsland (2000: GBP 0,4 miljoen); GBP 0,5 miljoen wordt toegeschreven aan de Benelux (2000: GBP 0,4 miljoen); GBP 1,5 miljoen wordt toegeschreven aan WDS (2000: GBP nul) en het restant van GBP 0,4 miljoen aan Frankrijk (2000: GBP 0,3 miljoen). Voor de omzet per land van bestemming wordt GBP 204,7 miljoen toegerekend aan de Benelux (GBP 169,8 miljoen in het eerste halfjaar van 2000; GBP 348,3 miljoen in het gehele jaar 2000); en GBP 55,1 miljoen aan de overige landen, wereldwijd (GBP 41,0 miljoen in het eerste halfjaar van 2000; GBP 116,0 miljoen in het gehele jaar 2000). In de andere geografische gebieden is de omzet naar land van bestemming niet wezenlijk anders dan de omzet naar land van herkomst.
4.Medewerkers in loondienstEersteEersteGehele
halfjaarhalfjaarjaar
Het gemiddeld aantal medewerkers in loondienst was in:200120002000 Benelux7.1335.8996.233
Verenigd Koninkrijk3.6841.9622.752
Duitsland903821 853
Frankrijk1.086625 844
Overige landen, wereldwijd691152377
13.4979.45911.059
De gemiddelde aantallen met betrekking tot medewerkers in loondienst omvatten de medewerkers van acquisities voor de periode waarin ze deel uit maken van de Groep. 30 juni30 juni31 december
Het aantal medewerkers in loondienst aan het einde van de verslagperiode was op:200120002000 Benelux7.3776.2056.796
Verenigd Koninkrijk3.7723.2473.608
Duitsland888876 899
Frankrijk1.0811.021 1.095
Overige landen, wereldwijd740465672
13.85811.81413.070

5.Belastingen
De gerapporteerde belastingverplichting over het eerste halfjaar van 2001 is gebaseerd op de geschatte effectieve belastingdruk van 31,3% voor het gehele jaar, exclusief afschrijving goodwill. De belastingverplichting is inclusief de buiten het Verenigd Koninkrijk verschuldigde belastingen ten bedrage van GBP 3,6 miljoen (2000: GBP 15,6 miljoen).
6.Dividend op gewone aandelen
Er zal een netto interim-dividend worden uitgekeerd ten bedrage van 1,1 pence (2000: 1,0 pence) per gewoon aandeel. Dit dividend zal betaalbaar worden gesteld op 16 november 2001 aan alle aandeelhouders die op 19 oktober 2001 staan ingeschreven in het aandeelhoudersregister.


7.Winst per aandeel
Eerste halfjaarEerste halfjaarGehele jaar
200120002000
Winst ('m)- basis

- afschrijving goodwill (15,9)
28,128,4
5,845,0
33,9

- vr afschrijving goodwill12,234,278,9
Aantal aandelen (x 1 miljoen)

- gewogen gemiddelde van het aantal uitstaande aandelen
- aandelen in bezit van de werknemers aandelenfondsen 613,7
(16,2)
527,9
(22,2)
566,6
(22,3)
Aandelen waarmee basis winst per aandeel wordt berekend597,5505,7544,3 Mutatie in aantal gewone aandelen met verwatering als gevolg:
- aandelenopties
13,3
31,6
29,9
Aandelen waarmee verwaterde winst per aandeel wordt berekend610,8537,3574,2 Op 30 juni 2001 was het totaal aantal uitstaande aandelen 614,0 million.


8.Aansluiting van operationeel resultaat en netto kasstroom uit bedrijfsactiviteiten EersteEersteGehele
halfjaarhalfjaarjaar
200120002000
'm'm'm
Operationeel resultaat(2,8)45,791,6
Afschrijving goodwill28,15,833,9
Afschrijving op materile vaste activa5,53,48,9
Toename vorderingen(49,5)(44,3)(37,0)
Toename/(afname) crediteuren en voorzieningen21,710,3(1,5) Netto kasstroom uit operationele activiteiten3,020,995,9


9.Aansluiting van de kasstroom op mutaties in liquiditeiten EersteEersteGehele
halfjaarhalfjaarjaar
200120002000
'm'm'm
Saldo liquiditeiten per 1 januari 2001
Saldo kasmiddelen52,226,226,2
Overige liquiditeiten-5,05,0
Krediet faciliteiten(7,5)--
Financile lease verplichtingen(3,7) - -
Langlopende kredietfaciliteiten(229,3)--
(188,3)31,231,2

Netto kasstroom vr gebruik van liquiditeiten en financieringsactiviteiten(29,3)(175,1)(218,5) Schulden en financieringen verkregen uit deelnemingen-(3,8)(3,8) Overige transacties(0,1)0,42,0
Valutakoersverschillen3,2(0,6)0,8
(26,2)(179,1)(219,5)
Saldo liquiditeiten per 30 juni 2001
Saldo kasmiddelen23,731,452,2
Krediet faciliteiten-(5,9)(7,5)
Financile lease verplichtingen(3,1)(3,8)(3,7)
Langlopende kredietfaciliteiten(235,1)(169,6)(229,3) (214,5)(147,9)(188,3)


10.Aansluiting van de groepsreserves
Aandelen-
kapitaalAgioReserves van de
Employee TrustOnverdeelde
winstOverige
reservesTotaal
'm'm'm'm'm'm
Saldo per 1 januari 200115,3 7,23,1 133,7836,3995,6 Mutatie door valutakoersverschillen---(5,7) -(5,7) Onverdeeld verlies over de verslagperiode---(22,5)-(22,5) Transfer met betrekking tot de Employee Trust

-

-
0,6
(0,6)

-

-
Uitgegeven aandelen over de verslagperiode

-
0,2

-

-

-
0,2
Saldo per 30 juni 200115,3 7,4 3,7104,9836,3967,6


11. Gebeurtenissen na balansdatum

CMG heeft op 27 juli 2001 Cisco's uOne Unified Communications software platform voor de services provider markt overgenomen en het ondersteunende Research & Development team die deze technologie ondersteunt. Het overnamebedrag was nihil. De circa 100 werknemers in de Verenigde Staten zullen deel gaan uitmaken van CMG Wireless Data Solutions.


12.Halfjaarbericht
Dit halfjaarbericht is goedgekeurd door de Board of Directors op 28 augustus 2001. Meerdere exemplaren kunnen worden opgevraagd bij: CMG plc, Parnell House, 25 Wilton Road, London SW1V 1LW, England en CMG B.V., Antareslaan 11, 2132 JE Hoofddorp, The Netherlands.

Deel: ' Halfjaarcijfers CMG plc 2001 '
Lees ook