Euronext Amsterdam

30 Aug 2001 Halfjaarresultaten Euronext
Persbericht 2001.071

Halfjaarresultaten Euronext:

Inkomsten 354,4 miljoen euro: + 1%

Nettowinst 109,4 miljoen euro: + 6%

Integratie op schema

Amsterdam, 30 augustus 2001

- Euronext NV maakte vandaag haar halfjaarresultaten bekend voor de periode van zes maanden eindigend op 30 juni 2001. Afgemeten tegen het uitzonderlijke eerste halfjaar van 2000 wijzen de halfjaarresultaten van 2001 ondanks de marktcondities op veerkracht en weerspiegelen ze de sterkte en diversiteit van het bedrijfsmodel van Euronext.

Integratie-update

In 2001 werd aanzienlijke vooruitgang geboekt in de integratie en de bedrijfsontwikkeling van Euronext, met als meest zichtbare resultaat de beursintroductie die begin juli werd afgerond. Voornaamste mijlpalen waren:

Januari Clearing 21â , de state-of-the art software voor clearing, gelanceerd voor Euronext Paris.
Lancering van het NextTrack-segment voor Exchange Traded Funds (ETF's)
Februari Clearing-activiteiten van Euronext Amsterdam en Brussel fuseren met Clearnet.
April Nieuwe Euronext-versie van het NSC-systeem voor aandelenhandel geïntroduceerd voor Euronext Paris Mei Nieuwe Euronext-versie van het NSC-systeem voor aandelenhandel geïntroduceerd voor Euronext Brussel.
Juni Memorandum of Understanding voor de fusie met BVLP Portugal ondertekend.
Het Euronext geharmoniseerde Rulebook in hoofdlijnen goedgekeurd door de toezichthouders.
Juli Beursgang afgerond
Akkoord met Euroclear over de fusie van de Nederlandse en Belgische settlement-activiteiten en de overeenkomst tussen Euroclear en Clearnet: Euroclear neemt een belang van 20% in Clearnet.

Daarnaast is in het eerste halfjaar de overdracht van de IT-activiteiten van Euronext Brussel en Amsterdam naar ATOS-Euronext afgerond.

De IT-integratie ligt op schema en blijft binnen het budget; synergieën ter waarde van 51 miljoen euro per jaar zullen naar verwachting volledig worden gerealiseerd in het jaar 2004, conform schema.

Kerncijfers

*** Van boven naar onder lezen *** In miljoenen euro

1e halfjaar 2001

1e halfjaar 2000

(pro forma)

Inkomsten

354,4

350,7

EBIT (vóór afschrijving goodwill)

88,1

105,5

EBIT (vóór afschrijving goodwill en exclusief incidentele posten)

107,9 (1)

115,8 (2)

EBIT-marge (voor afschrijving goodwill en exclusief incidentele posten)

30,4%

33,0%

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening vóór belasting

161,9

164,4

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening vóór belasting (exclusief incidentele posten)

119,1 (3)

122,5 (4)

Nettowinst

109,4

102,9


1. Incidentele posten omvatten: fusiekosten, integratiekosten en andere bijzondere posten.

2. Incidentele posten omvatten: fusiekosten en lasten uit hoofde van juridische procedures.

3. Naast de in (1) hierboven vermelde elementen omvatten de aanpassingen boekwinsten in verband met (i) de impact van de fusie van Sicovam en Euroclear (32,8 miljoen euro) en (ii) de overdracht van de IT-activiteiten van Brussel en Amsterdam naar Atos-Euronext (24,8 miljoen euro.)

4. Naast de in (2) hierboven vermelde elementen omvatten de aanpassingen een boekwinst in verband met het samengaan van de Parijse IT-afdeling met activiteiten van ATOS in de joint venture ATOS-Euronext (56 miljoen euro).

De omzet nam licht toe tot 354,4 miljoen euro en de EBIT inclusief correctie voor incidentele posten, waaronder voornamelijk fusiekosten en integratiekosten, bedroeg 107,9 miljoen euro, 6,8% minder dan in dezelfde periode in het voorgaande jaar. Het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening, vóór belasting inclusief correctie voor incidentele posten, bereikte 119,1 miljoen euro.

De nettowinst steeg met 6,3% tot 109,4 miljoen euro.

¨ Inkomsten naar activiteit

Samenstelling bedrijfsinkomsten van Euronext

In miljoen euro

1e halfjaar 2001

1e halfjaar 2000

Effectenhandel

87,8


94,1

Noteringsvergoedingen


26,2


28,2

Derivatenhandel


44,1


42,5

Clearing


87,7


88,4

Settlement & Bewaring


16,1


16,4

Informatiediensten


30,0


30,9

Verkoop van software-solutions


45,8


38,1

Overige inkomsten


16,7


12,1

Totaal inkomsten


354,4


350,7Effectenhandel:
Vergeleken met de recordwaarde van de eerste zes maanden van het jaar
2000, steeg de waarde van de transacties met 4% naar 893 miljard euro, terwijl het aantal transacties met 13,9% daalde tot 59 miljoen. De inkomsten daalden licht met 6,7% tot 87,8 miljoen euro, hoofdzakelijk als gevolg van de degressieve tariefstructuur van Euronext.

Noteringsvergoedingen:
Tijdens het eerste halfjaar van 2001 waren er 24 nieuwe beursintroducties, met Orange als grootste, samen goed voor 8,9 miljard euro. Dit in vergelijking met de 58 beursintroducties tijdens dezelfde periode in 2000. De inkomsten uit beursnoteringen daalden met
7% tot 26,2 miljoen euro. Een belangrijk aandeel in de vergoedingen wordt gevormd door jaarlijkse fees, betaald door de beursgenoteerde bedrijven. Deze vertegenwoordigden in de eerste helft van het jaar 43% van de totale noteringsvergoedingen.

Derivatenhandel:
De inkomsten stegen met 4% tot 44,1 miljoen euro. Het totale aantal verhandelde contracten bleef op hetzelfde niveau (180 miljoen contracten verhandeld over het eerste halfjaar). Het hierin begrepen aantal verhandelde opties steeg met 28,9% tot 149 miljoen contracten, doordat de marktdeelnemers op de hogere marktvolatiliteit reageerden.

Clearing:
De waarde van de clearingtransacties steeg met 4% naar 893 miljard euro. De inkomsten uit clearing bleven met 87,7 miljoen euro min of meer op hetzelfde peil, ondanks de afname van het aantal verhandelde aandelen. Deze resultaten bevestigen dat clearing een van de kernactiviteiten is van Euronext. Clearnet is de eerste en enige pan-Europese 'central counterparty' die in staat is om gebruikers de voordelen te bieden van real-time netting voor cash producten en derivaten, met als gevolg lagere settlement-kosten, toegenomen administratieve efficiëntie en minder kapitaalsbeslag.

Settlement & Bewaring:
De inkomsten bleven stabiel op 16,1 miljoen euro. Met Euroclear werd een akkoord bereikt over de overdracht van CIK en Necigef, de respectievelijke Brusselse en Amsterdamse settlement -en bewaarbedrijven met als tegenpreestatie een participatie van 3% in Euroclear. Deze transactie is een belangrijke mijlpaal in de uitbouw van de bedrijfsstructuur van Euronext en doordat Euroclear een belang van 20% neemt in Clearnet zal er een aanzienlijke boekwinst behaald worden in het tweede halfjaar van 2001.

Informatiediensten:
De inkomsten daalden met 3% tot 30,0 miljoen euro. Voornaamste reden hiervoor was een verlaging van de tarieven van een nieuw standaardpakket met gecombineerde data van de drie beurzen dat na de fusie aan datavendors kon worden aangeboden. Wij verwachten dat de vraag naar de gecombineerde gegevens van Euronext zal toenemen en ons een gezonde basis zal verschaffen voor de groei op middellange termijn.

Verkoop van software-solutions:
De inkomsten kenden een sterke groei van 20% en stegen zo tot 45,8 miljoen euro. Na correctie van de inkomsten in de eerste helft van
2000 van 7,1 miljoen euro van een activiteit die werd overgedragen naar Atos-Euronext, stegen de inkomsten op vergelijkbare basis met
48%. De sterke groei weerspiegelt het succes van GL Trade bij de uitbreiding van haar wereldwijde netwerk en aanbod van producten waarbij backoffice en middleoffice producten werden toegevoegd aan het al succesvolle pakket van diensten t.b.v. handel en informatievoorziening.

Via Atos-Euronext, een 50/50 joint venture met Atos-Origin, blijft Euronext zijn leiderschap op het vlak van de ontwikkeling van technologieoplossingen voor beurzen en andere financiële instellingen verder uitbouwen. Het NSC-systeem van Euronext wordt gebruikt door 17 beurzen op diverse plaatsen in de wereld. Euronext verwacht een sterke vraag naar haar leidende Clearing 21â -technologie.

¨ Kostenstructuur

Op niet-gecorrigeerde basis stegen de kosten en uitgaven met 8,6% tot
266,3 miljoen euro. Deze ontwikkeling houdt verband met de groei van GL Trade en de lancering van Clearing 21â . De afschrijving hiervan die zijn volle effect begon te sorteren in het eerste halfjaar van
2001, zal eind 2002 beëindigd zijn en heeft betrekking op een totaal bedrag van 32 miljoen euro.

¨ Vooruitzichten voor de tweede helft van 2001

Jean-François Théodore, CEO, stelt het volgende: "We hebben in een moeilijke omgeving blijk gegeven van de veerkracht en financiële sterkte van ons bedrijf en we hebben belangrijke mijlpalen gerealiseerd in ons integratieproces. Gezien de wereldwijde ontwikkelng op de financiële markten en de traditioneel kalmere zomermaanden, verwachten we dat onze inkomsten in het tweede halfjaar licht onder die van het eerste halfjaar zullen liggen. De voortgang van de integratie en de daaruit voortvloeiende synergieeen en de afronding van onze beursintroductie zullen de strategische en concurrentiepositie van Euronext versterken, en geven ons vertrouwen over onze groeivooruitzichten, zowel op middellange als op lange termijn."

De halfjaarresultaten kunnen worden geraadpleegd op onze website www.euronext.com.

¨ Kerndata

* Resultaten voor het volledige jaar: maart 2002
Noot t.a.v. redacties:

Euronext is de eerste pan-Europese beurs. Hij ontstond in september
2000, door de fusie van de beurzen van Amsterdam, Brussel en Parijs. In juni 2001 waren 1.588 vennootschappen genoteerd op door Euronext geëxploiteerde markten, goed voor een marktkapitalisatie van 2.232 miljard euro en verhandelde volumes op het centrale elektronische orderboek ter waarde van 148 miljard euro (maandelijks gemiddelde van
1e halfjaar 2001), wat Euronext tot de grootste beurs van Europa maakt.

Appendix:

Geconsolideerde winst- en verliesrekening

voor de halfjaar periode eindigdend op 30 juni 2001

in duizenden euro's

Toelichting

Eerste halfjaar

Eerste halfjaar

Eerste halfjaar

Volledig jaar


2001200020002000
Pro forma

Pro forma

Inkomsten

Effectenhandel


87,756


94,092


62,383


181,239

Noteringsvergoedingen


26,177


28,254


21,062


59,758

Derivatenhandel


44,135


42,474


9,803


86,814

Clearing


87,679


88,372


66,895


164,500

Settlement en bewaring


16,085


16,433


137


31,526

Informatiediensten


30,011


30,919


16,053


68,704

Verkoop van software solutions


45,826


38,087


38,087


87,459

Overige Inkomsten


16,694


12,067


5,301


15,320

Totaal inkomsten


354,363


350,698


219,721


695,320

Kosten

Personeelskosten


2

73,882

80,381

47,469

165,855

Afschrijvingen


3
18,723

20,137


6,764
38,434

Overige kosten


4
166,583

143,235

95,182

259,707

Dotatie voorzieningen


5

7,087

1,397


1,286


69,929

Totaal kosten


266,275


245.150


150,701


533,925

Bedrijfsresultaat vóór afschrijving goodwill


88,088


105,548


69,020


161,395

Afschrijving goodwill


6
9,245

9,520


1,106


18,865

Bedrijfsresultaat na afschrijving goodwill


78,843


96,028


67,914


142,530

Financiële baten en lasten


7
56,611

10,079

7,204

9,042

Resultaat op verkoop van deelnemingen


8

24,786

56,000

56,000

56,489

Resultaat deelnemingen en joint ventures


1,660


2,303


2,243


3,475

Totaal


83,057


68,382


65,447


69,006

Resultaat uit gewone bedrijfsvoering vóór belasting


161,900


164,410


133,361


211,536

Belastingen


9


50,156


58,404


44,853


80,001

Resultaat uit gewone bedrijfsvoering na belasting


111,744


106,006


88,508


131,535

Aandeel derden in resultaat


2,317


3,114


2,988


4,508

Netto winst


109,427


102,892


85,520


127,027

Resultaat vóór afschrijving goodwill


118,672


112,412


86,626


145,892

Geconsolideerde balans

per 30 juni 2001

Vóór winstverdeling

in duizenden euro's

Toelichting


30.06.2001


31.12.2000

Activa

Materiële vaste activa


56,735


69,603

Immateriële vaste activa


349,252


361,491

Deelnemingen en joint ventures


21,725


21,817

Overige financiële vaste activa


13


59,688


35,328

Overige vorderingen


5,797


2,255

Actieve belastinglatenties


17,890


20,422

Totaal vaste activa


511,087


510,916

Beleggingen


14


1,859,913


1,510,390

Belastingen


13,100


14,193

Vorderingen uit hoofde van clearingactiviteiten


877,863


306,374

Overige vorderingen


306,488


180,266

Liquide middelen


15


705,500


836,774

Totaal vlottende activa


3,762,864


2,847,997

Totaal activa


4,273,951


3,358,913

Eigen vermogen

Geplaatst kapitaal


98,839


97,937

Herwaarderingsreserve


-

26,380

Reserve eigen aandelen


-7,447


-7,447

Overige reserves


817,124


781,282

Totaal eigen vermogen


16


908,516


898,152

Aandeel derden in resultaat


14,262


13,728

Langlopende schulden

Rentedragende leningen


7,614


7,629

Pensioenvoorzieningen


10,887


9,986

Overige voorzieningen


17


10,788


17,295

Latente belastingverplichtingen


21,291


19,758

Totaal langlopende schulden


50,580


54,668Geconsolideerde balans

per 30 juni 2001

in duizenden euro's

Toelichting


30.06.2001


31.12.2000

Kortlopende schulden aan kredietinstellingen


1,195


2,972

Rentedragende leningen


360


6,433

Belasting en premies sociale verzekeringen


24,121


59,758

Clearingdeposito's


18


1,960,779


1,615,603

Schulden uit hoofde van clearingactiviteiten


909,821


362,624

Overige schulden


368,366


276,962

Overige voorzieningen


17


35,951


68,013

Totaal kortlopende schulden


3,300,593


2,392,365

Totaal eigen vermogen en passiva


4,273,951


3,358,913Review report of the auditors

We have reviewed the interim financial statements, consisting of the consolidated balance sheet, the consolidated profit and loss account, the consolidated cash flow statement, as well as the notes thereto, of Euronext N.V., Amsterdam, for the period 1 January 2001 up to 30 June
2001 (as set out on pages 9 to 23).These interim financial statements are the responsibility of the company's management.

Our responsibility is to issue a report on these interim financial statements based on our review.

Scope

We conducted our review in accordance with the International Standard on Auditing applicable for review engagements.This standard requires that we plan and perform the review to obtain moderate assurance about whether the interim financial statements are free of material misstatements. A review is limited primarily to inquiries of company personnel and analytical procedures applied to financial data and, therefore, provides less assurance than an audit. We have not performed an audit and, accordingly, we do not express an audit opinion.

Opinion

Based on our review, nothing has come to our attention that causes us to believe that the interim financial statements for the period 1 January 2001 up to 30 June 2001 do not comply with accounting principles for interim financial reporting in accordance with International Accounting Standards.

Amsterdam, 29 August 2001

KPMG Accountants N.V. Ernst & Young

Accountants Accountants

© Euronext Amsterdam / Pers en Public Affairs

Deel: ' Halfjaarcijfers Euronext '
Lees ook