Exact Holding NV

Persbericht 13 juli 2001

Exact Software realiseert sterke winst- en omzetgroei

Delft, 13 juli 2001 - Exact Holding N.V., (AEX: EXACT) kondigt vandaag de financile resultaten aan over het eerste half jaar tot en met juni 2001.

 Exact Holding N.V.   (In '000)  Resultaten  2001/1 2000/1 1999/1        Software  37.531 25.243 28.351  Onderhoud  48.806 39.976 29.826  Implementaties & consultancy  15.633 14.093 15.553        Totaal omzet  101.970 79.312 73.730        Operationeel resultaat  21.868 10.951 12.569         Financile baten  1.338 2.028 794         Winst voor belasting  23.206 12.979 13.363        Vennootschapsbelasting  6.360 3.534 4.076         Netto resultaat  16.846 9.445 9.287         Amortisatie van goodwill  2.069 0 0  Netto resultaat na amortisatie  14.777 9.445 9.287         Operationeel resultaat als % van de omzet  21% 14% 17%  Netto marge als % van de omzet  17% 12% 13%  Per aandeel      Aantal aandelen (in '000)  23.376 23.263 22.642  Winst per aandeel  0,72 0,41 0,41   Winst per aandeel na amortisatie  0,62 0,41 0,41   
Belangrijkste punten:

Forse stijging van het netto resultaat met 78% tot 16,8 miljoen en na amortisatie van goodwill met 57% tot 14,8 miljoen;
De winst per aandeel voor amortisatie stijgt met 76% tot 0,72 en na amortisatie met 51% tot 0,62;
Stijging van de omzet met 29% tot 102,0 miljoen, waarvan 20% wordt gerealiseerd door de acquisitie van het Amerikaanse Macola Software;
Operationeel resultaat is verdubbeld tot 21,9 miljoen ( 10,9 in 2000);


De succesvolle lancering en implementatie van e-Synergy (de Exact e-Business applicatie) bij haar eerste 100 klanten en partners;
Verwachtingen voor 2001 blijven gehandhaafd.

Financile resultaten
In de eerste helft van 2001 is het netto resultaat gestegen met 78% tot 16,8 miljoen. De omzet over de eerste zes maanden bedroeg 102,0 miljoen, een groei van 29%. Door de acquisitie van Macola Software wordt ruim 50% van de omzet in het buitenland gerealiseerd ten opzichte van 43% in 2000.

Omzet uit verkoop van software
De omzet uit verkoop van software in de eerste helft van 2001 bedroeg 37,5 miljoen, een stijging van 49% ten opzichte van de eerste helft van 2000. Zowel de acquisitie van Macola als de autonome groei droegen bij aan deze toename van de software omzet. Het merendeel van de autonome groei werd gerealiseerd door verscheidene nieuwe contracten voor e-Synergy. Binnen de traditionele ERP-markt was er, zoals verwacht, geen groei, maar e-Synergy was een stuwende kracht achter enkele grote contracten voor de bestaande back-office producten.

Omzet gegenereerd uit onderhoudscontracten
Omzet gegenereerd uit onderhoudscontracten steeg met 22% tot 48,8 miljoen. Deze stijging werd veroorzaakt door de acquisitie van Macola, een hogere dekking van de onderhoudscontracten binnen het klantenbestand en nieuwe klanten die onderhoudscontracten afsloten.

Omzet uit implementaties en consultancy
De omzet uit implementaties en consultancy bedroeg 15,6 miljoen, een stijging van 11% ten opzichte van dezelfde periode in 2000. De groei werd overwegend veroorzaakt door de acquisitie van Macola. De trend toont een toename in consultancy verricht door dealers en partners als gevolg van een nauwere samenwerking met het partner kanaal. Dit werd reeds zichtbaar in de loop van 2000.

Operationeel resultaat
Het operationeel resultaat over de eerste zes maanden van 2001 bedroeg 21,9 miljoen, een stijging van 100% ten opzichte van 10,9 miljoen over dezelfde periode in 2000.

De stijging in het operationeel resultaat werd grotendeels veroorzaakt door een verdergaande implementatie van e-Synergy binnen de Exact organisatie. Hierdoor werd een hogere productiviteit alsmede een verbeterde samenwerking bereikt, zowel binnen als buiten de organisatie. In het eerste half jaar van 2001 werd door deze efficiencyverbetering een productiviteitsverbetering van 10,0 miljoen op jaar basis bewerkstelligd boven op de reeds gerealiseerde besparing van 10,0 in het tweede half jaar van 2000. Het aantal werknemers per 30 juni 2001 bedroeg minder dan 1.900.

Netto resultaat
Het netto resultaat voor afschrijving van goodwill bedroeg 16.8 miljoen over het eerste halfjaar van 2001, een stijging van 78% vergeleken met 9,4 miljoen over dezelfde periode in 2000. Dit resulteert in een winst per aandeel van 0,72 over het eerste half jaar van 2001, een stijging van 76% ten opzichte van 0,41 in 2000.

De financile bate van 1,3 miljoen bestaat geheel uit ontvangen interest op aangehouden deposito's, terwijl in dezelfde periode van 2000 een eenmalige koerswinst van 0,6 miljoen was gerealiseerd. De belastingdruk is onveranderd op 27%.

Sinds 1 januari 2001 wordt goodwill op acquisities geactiveerd en in 8 jaar geamortiseerd. Over de eerste 6 maanden bedroeg de amortisatie van goodwill 2,1 miljoen. De nettowinst na afschrijving van goodwill bedroeg derhalve 14,7 miljoen.

Macola Software
Exact heeft haar business model gemplementeerd bij het Amerikaanse Macola Software. In vier maanden tijd is de implementatie van e-Synergy binnen deze organisatie ver gevorderd. Als gevolg van deze implementatie is de organisatie geherstructureerd waarbij een managementlaag gelimineerd zodat verantwoordelijkheden overgedragen konden worden naar het operationele niveau. Dit resulteert in een meer transparante en sneller reagerende organisatie. Macola realiseert hiermee een duidelijke verbetering van de productiviteit. Met de integratie van de produktontwikkeling zijn de eerste stappen gezet die zullen leiden tot een gentegreerde productbenadering voor Exact en Macola op het SQL-server platform. Eind van dit jaar zal de eerste nieuwe versie van Macola's produkten worden gelanceerd, met een volledige gentegreerde database met e-Synergy. Dit zal leiden tot een snellere introductie van e-Synergy op de Amerikaanse markt, vooral voor het klantenbestand van Macola.

Verwachtingen
De verwachtingen voor 2001 blijven onveranderd en daarmee de verwachte groei van het netto resultaat voor amortisatie tussen de 15% en 20%. Tevens verwacht Exact een stijging van de omzet van 25% en een stijging in het operationeel resultaat als percentage van de omzet tot 22%. De impact van de implementatie van e-Synergy binnen de gehele organisatie zal een positief effect blijven hebben op het operationeel resultaat voor de middellange termijn.

e-Synergy zal een belangrijke stuwende kracht worden voor de toekomstige groei en nieuwe contracten voor Exact's bestaande back-office producten. Bij nieuwe investeringen speelt de internetstrategie voor bedrijven een steeds belangrijker rol. Exact heeft haar belangrijkste investering in e-Business producten voltooid en inmiddels op de markt gentroduceerd. Hieraan wordt gestalte gegeven door verscheidene klanten en partners die reeds e-Synergy gemplementeerd hebben of gepland hebben dit in de komende tijd te gaan doen. Later dit jaar zal er een campagne opgestart worden ter vergroting van de bekendheid van Exact als leverancier van e-business producten en technologische vernieuwingen.

De verbetering van de operationele marges maakt het voor Exact mogelijk de groei in de traditionele ERP-markt door middel van acquisities te realiseren en zelfs te versnellen, zonder daarbij de winstgevendheid belangrijk onder druk te zetten.

Dankzij een succesvol model om acquisities in een korte tijdspanne te integreren in het business model van Exact, een sterke cashflow en een hoog saldo van liquide middelen, zijn nieuwe acquisities een duidelijk doel.

Over Exact Software
Exact Holding N.V., gevestigd in Delft, Nederland, is een vooraanstaand leverancier van accounting, salaris, CRM en ERP-oplossingen voor het midden-bedrijf en divisies van multinationals. Hoewel de producten in elk bedrijfsproces uitgebreide functionaliteit bieden, ondersteunen ze een snelle implementatie. Exact Holding N.V., dat met meer dan 50 werkmaatschappijen en 20 distributeurs wereldwijd actief is in ruim 50 landen en klanten heeft in meer dan 100 landen, kan daarmee gerekend worden tot een van de marktleiders in haar marktsegment. Exact Holding N.V. is sinds juni 1999 genoteerd aan de Officile Markt van Euronext Amsterdam.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met

Exact Holding N.V.
Tel.: + 31 15 26 13 714

De heer Bert Groenewegen, Financieel directeur / CFO bert.groenewegen@exact.nl

of de internetsite www.exact.nl bezoeken


- Bijlage: balans

 Balans (in '000) per 30 juni 2001 2000 1999    Materiele vaste activa 20.239 19.755 11.690    Immateriele vaste activa 36.744 0 0    Debiteuren 36.654 25.154 23.404    Voorraad 429  388  275 Overige vorderingen 4.380 6.018 6.049    Liquide middelen 79.314 58.683 80.222    Totaal activa 177.760  109.998  121.640    Eigen vermogen 88.578 49.510 83.436    Overlopende opbrengsten 33.345 19.663 16.913        Voorzieningen 22.547 17.371 2.732    Kort lopende schulden 33.290 23.454 18.559    Totaal passiva 177.760  109.998  121.640 

Deel: ' Halfjaarcijfers Exact Software '
Lees ook