Koninklijke BAM Groep

HALFJAARCIJFERS 2001

Koninklijke BAM NBM had prima eerste halfjaar; verwachte winstgroei voor geheel 2001 verhoogd van 40% naar 55%

Bedrijfsresultaat vóór afschrijving goodwill (EBITA) verdubbelt ten opzichte van eerste halfjaar 2000; Autonome omzetstijging: circa 10%;
Prognose groei nettowinst uit gewone bedrijfsuitoefening wordt opwaarts bijgesteld over geheel 2001 van 40% naar 55%; Verwachte winst per aandeel: EUR 4,16 voor afschrijving goodwill (EUR 3,73 na afschrijving goodwill); Orderportefeuille op het hoge niveau van EUR 4.2 miljard; Samenvoeging en integratie goed op schema.

Gang van zaken in het eerste halfjaar 2001

Koninklijke BAM NBM heeft de sterk opgaande lijn in omzet en resultaten in het eerste halfjaar 2001 versterkt kunnen doortrekken. De omzet verdubbelde mede als gevolg van acquisities ruimschoots en kwam uit op EUR 1.322 miljoen. Autonoom was sprake van een omzetstijging van circa 10%.

De voor Koninklijke BAM NBM relevante markten ontwikkelden zich in het algemeen goed. De economische teruggang in de IT- en telecomsector had voor de groep beperkte invloed. De omzet van de productie voor derden, verdeeld over de diverse sectoren, luidt als volgt:

 (x EUR 1 miljoen)          1e halfjaar 2001 1e halfjaar 2000 BAM NBM Bouw + BAM NBM Vastgoed   859    348 
BAM NBM Infra 455 150
BAM NBM Techniek 85 74

1.399 572
Af: interne omzet (77) (23)
Totale omzet 1.322 549

Het nettoresultaat over het afgelopen halfjaar bedraagt EUR 18,2 miljoen (na afschrijving goodwill ad EUR 2,3 miljoen). Over dezelfde periode in 2000 werd, herrekend op basis van de gewijzigde winstnemingsgrondslagen, een nettoresultaat uit gewone bedrijfsuitoefening behaald van EUR 11,1 miljoen.

Het bedrijfsresultaat vóór afschrijving goodwill (EBITA) is ten opzichte van het 1e halfjaar verdubbeld en bedraagt EUR 28,9 miljoen.

Gespecificeerd naar activiteiten per sector werden de volgende resultaten (EBITA) behaald:

(x EUR 1 miljoen) 1e halfjaar 2001 1e halfjaar 2000 BAM NBM Bouw + BAM NBM Vastgoed 14,6 11,3
BAM NBM Infra 10,4 (1,3)
BAM NBM Techniek 6,8 4,9
31.8 14,9
Af: groepskosten (2,9) (0,5)
28,9 14,4

NB: In verband met de ultimo 2000 met terugwerkende kracht tot 1 januari 2000 gewijzigde winstnemingsgrondslagen op werken in uitvoering voor derden zijn de cijfers over het 1e halfjaar 2000 voor vergelijkingsdoeleinden aangepast.

BAM NBM Bouw en BAM NBM Vastgoed hebben zich, conform de verwachtingen, goed ontwikkeld. Het resultaat van BAM NBM Infra is, eveneens volgens verwachting, fors beter dan over het 1e halfjaar 2000. BAM NBM Techniek presteerde wederom uitstekend.

Winst per aandeel
Over het eerste halfjaar 2001 werd vóór afschrijving goodwill een winst per aandeel gerealiseerd van EUR 1,99. (1e half jaar 2000 : EUR 1,11). Na afschrijving goodwill bedraagt de winst per aandeel EUR 1,77.

Financiering en investeringen
Het balanstotaal van de groep bedraagt per 30 juni 2001 EUR 848 miljoen. Dit betekent een lichte stijging ten opzichte van de stand ultimo 2000 (EUR 824 miljoen). Deze stijging is in hoofdzaak het gevolg van het consolideren van het in 2001 verworven 50%-belang in Van den Bruele Kaufman. De autonome omzetgroei van circa 10% heeft nagenoeg niet geleid tot vergroting van het balanstotaal.

De in 2001 betaalde goodwill bedroeg EUR 15,9 miljoen. Over het 1e halfjaar 2001 werd EUR 2,3 miljoen goodwill ten laste van het resultaat afgeschreven.

Het werkkapitaal is met EUR 4,2 miljoen gestegen tot EUR 60,9 miljoen. Het garantievermogen (eigen vermogen + achtergestelde leningen) bedraagt per 30 juni 2001 EUR 186,3 miljoen, overeenkomend met 22% van het balanstotaal (ultimo 2000 EUR 167,5 miljoen respectievelijk 20,3%). Op grond van de vooruitzichten voor het 2e halfjaar 2001 zal de solvabiliteit verder verbeteren. Samenvoeging en integratie
Er is met voortvarendheid gewerkt aan de samenvoeging en integratie van de BAM- en NBM-bedrijven. De voortgang verloopt volgens plan. De doelstelling om de samenvoeging en integratie in 2001 te structureren zal eind dit jaar worden geëffectueerd. De nieuwe organisatie zal in 2002 operationeel zijn. Voor wat betreft de utiliteitsbouw gaat het om bundeling van de activiteiten van BAM Utiliteitsbouw en Nelissen van Egteren tot één marktgerichte organisatie onder de naam BAM Nelissen van Egteren. BAM Woningbouw en Wilma zullen samen verder gaan als BAM Wilma. De bedrijven actief in de beton- en industriebouw worden samengevoegd tot BAM NBM Beton- en Industriebouw. De wegenbouwactiviteiten zullen verder werken onder de naam BAM NBM Wegenbouw. De verschillende infratechniekbedrijven zullen voorlopig onder eigen naam in de markt optreden. Wel zullen deze bedrijven vennootschappelijk onder BAM NBM Infratechniek worden gerangschikt. Door de samenvoeging en integratie zal Koninklijke BAM NBM als geheel en per sector nog duidelijker herkenbaar zijn in de markt. De samenvoegings- en integratieprocessen zullen naar verwachting een positieve invloed hebben op de toekomstige resultaten. Acquisities
De besprekingen over de overname van Strukton de Meyer N.V. te Gent zijn in een afrondende fase. De overname van Beckmann Elektrotechniek bv te Enschede werd inmiddels geëffectueerd. Vooruitzichten voor geheel 2001
De orderportefeuille per 30 juni 2001 bedraagt EUR 4.200 miljoen (ultimo 2000 EUR 3.800 miljoen). De opbouw en kwaliteit van de portefeuille gespreid over de diverse sectoren is goed. Inmiddels heeft Koninklijke BAM NBM zich een sterke orderportefeuille verworven in de markt voor grote infrastructurele werken. Binnenkort zal bovendien de definitieve opdracht aan Infraspeed B.V. voor de bovenbouw van de HSL-Zuid worden verstrekt. Zoals bekend participeert Koninklijke BAM NBM in Infraspeed en zal onze vennootschap circa 40% van de werkzaamheden (aanleg en 25 jaar onderhoud) verrichten. Op grond van de prima orderportefeuille wordt voor geheel 2001 thans een omzet verwacht van EUR 2.800 miljoen. Tijdens de op 21 mei 2001 gehouden algemene vergadering van aandeelhouders werd nog de verwachting uitgesproken van een 40% hoger resultaat. Op grond van de huidige inzichten zal het nettoresultaat uit gewone bedrijfsuitoefening over 2001 circa 55% hoger uitkomen dan over 2000. De verwachte nettowinst voor 2001 komt daarmee thans uit op circa EUR 43 miljoen vóór afschrijving goodwill respectievelijk circa EUR 38,5 miljoen na afschrijving goodwill. Dit correspondeert met een winst per aandeel van EUR 4,16 respectievelijk EUR 3,73. Bunnik, 13 september 2001 Raad van bestuur Koninklijke BAM NBM nv

Voor nadere informatie: de heer J. Ruis telefoon: 030 * 659 83 65 E-mail: r.van.polanen@bamnbm.nl Overige mededelingen: Datum jaarcijfers 2002: 28 maart 2002 Datum algemene vergadering van aandeelhouders: 22 mei 2002; 15.00 uur Zie ook: www.bamnbm.nl Bijlage: - Financiële gegevens over het eerste halfjaar 2001 en 2000 en over geheel 2000. Doelstelling en strategie
Koninklijke BAM NBM initieert, realiseert en onderhoudt bouwwerken en installaties voor wonen, werken, transport en recreatie. Koninklijke BAM NBM doet dit door middel van werkmaatschappijen, die gebundeld zijn in vier sectoren: BAM NBM Bouw, BAM NBM Vastgoed, BAM NBM Infra en BAM NBM Techniek. Koninklijke BAM NBM heeft Nederland en België als thuismarkten. Het beleid van Koninklijke BAM NBM is gebaseerd op een evenwichtige op rendabele groei gerichte strategie. Daarbij is enerzijds sprake van autonome groei en anderzijds groei door overname van bedrijven. Overgenomen bedrijven worden veelal geleidelijk in de groep geïntegreerd. Risicovolle overnames worden vermeden. Speerpunten ten aanzien van de groei zijn verdere toename van de activiteiten in de sectoren BAM NBM Vastgoed en BAM NBM Techniek. Wat de sector BAM NBM Techniek betreft zal een accent worden gelegd op industriële activiteiten. Koninklijke BAM NBM streeft daadwerkelijk naar synergie tussen de sectoren. Deze synergie komt tot uitdrukking in een relatief groot aantal projecten, waarbij verschillende sectoren van de groep betrokken zijn. De onderlinge kennisuitwisseling door de bedrijven, behorende tot Koninklijke BAM NBM, komt de kwaliteit van de werken ten goede, waarmee de belangen van allen die bij een bouwproces betrokken zijn, worden gediend. Koninklijke BAM NBM heeft als uitgangspunt dat de door haar ontwikkelde en/of gerealiseerde projecten een beheersbaar risico hebben, passend binnen de omvang van de organisatie. Waar dit wenselijk is worden (strategische) samenwerkingsverbanden met andere (markt)partijen aangegaan. De winstdoelstelling van Koninklijke BAM NBM is het realiseren van een nettowinst van 2% van de groepsomzet.

Zoekwoorden:

Deel: ' Halfjaarcijfers Koninklijke BAM NBM '
Lees ook