Nedschroef Holding NV

5 september 2001

Koninklijke Nedschroef Holding N.V. (Nedschroef) behaalde in het eerste halfjaar 2001 een netto resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening van 1,8 miljoen ten opzichte van 3,9 miljoen in de eerste helft van 2000. Door de op 23 augustus jongstleden aangekondigde buitengewone last van 3,6 miljoen netto in verband met de reorganisatie bij een aantal productiebedrijven komt het nettoresultaat uit op 1,8 miljoen negatief.

De netto-omzet steeg met 15,9% tot 155,2 miljoen (2000: 133,9 miljoen). De organische groei bedroeg 9,8%. Vooral de kernactiviteiten bevestigingsmiddelen en gereedschappen vertoonden een belangrijke omzetgroei, waardoor in deze sectoren het marktaandeel opnieuw toenam. De omzetgroei ten gevolge van de acquisities bedroeg 6,1%. De marges stonden in het eerste halfjaar onder druk.

De lagere resultaten over het eerste halfjaar zijn voornamelijk te wijten aan de tegenvallende resultaten bij Nedschroef Berlin GmbH (Duitsland) en Nedschroef Johannesburg (Pty.) Ltd. (Zuid-Afrika) en aan de teruglopende automotive industrie in de Verenigde Staten, waardoor de kernacitiviteit machines heeft te kampen met lagere marges.

Het gemiddeld aantal uitstaande aandelen was in het eerste halfjaar 4.200.536. Per aandeel kwam het nettoresultaat uit gewone bedrijfsuitoefening daardoor uit op 0,43 (eerste helft 2000: 0,97). Het nettoresultaat inclusief de buitengewone last bedroeg - 0,42 per aandeel.

Reorganisatie
Door de ongunstige ontwikkeling van de economie in Noord-Amerika en West-Europa en de continue margedruk in de automotive industrie is productiviteitsverbetering noodzakelijk. De hiervoor benodigde reorganisatie wordt met name geffectueerd bij:
* Nedschroef Helmond B.V.

* Nedschroef Berlin GmbH

* Nedschroef Johannesburg (Pty) Ltd.

* Nedschroef Herentals N.V.

Het reorganisatieplan voorziet in een afbouw van het eigen personeelsbestand met circa 180 medewerkers. De totale kosten van de reorganisatie zijn begroot op 3,6 miljoen (na belastingen). Hiervoor is in de eerste helft van dit jaar een voorziening genomen.

Vooruitzichten
Gegeven de huidige onzekere economische ontwikkelingen blijft Nedschroef voorzichtig en wordt voor geheel 2001 uitgegaan van een lagere autonome omzetgroei dan in de eerste helft 2001. De invloed van de gestarte reorganisatie zal op het jaarresultaat 2001 nog beperkt zijn. De verwachting is dat de reorganisatie vanaf volgend jaar substantieel zal bijdragen aan de beoogde productiviteits- en rendementsverbetering.
Op basis van de bovengenoemde ontwikkelingen zal het nettoresultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor het gehele jaar 2001 naar verwachting fors lager uitvallen dan in 2000.

Helmond, 5 september 2001
Raad van Bestuur van Koninklijke Nedschroef Holding N.V.

Voor nadere informatie:
De heer drs. E.W.G.M van Thiel
Tel: 0492 -548556

Bijlagen:

* Geconsolideerde winst- en verliesrekening.
* Geconsolideerde balans.

* Eigen vermogen overzicht.

* Geconsolideerd kasstroomoverzicht.

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (x 1.000)


1e halfjaar
20012000


Netto-omzet

155.175

133.939

Voorraadmutatie, geactiveerde productie

voor het eigen bedrijf en overige bedrijfsopbrengsten

6.632
- 328

Som der bedrijfsopbrengsten

161.807

133.611

Afschrijvingen

5.131

4.262

Overige bedrijfslasten

152.004122.038

Som der bedrijfslasten

157.135

126.300

Bedrijfsresultaat

4.672

7.311

Saldo der financile baten en lasten


-1.510
- 794

Resultaat vr belastingen

3.162

6.517

Belastingen


-1.326
-2.521

Gewoon resultaat na belastingen


1.836
3.996
Buitengewoon resultaat na belastingen


-3.600

-

Groepsresultaat


-1.764
3.996

Aandeel van derden


- 18
- 64

Nettoresultaat


-1.782
3.932

Geconsolideerde balans (x 1.000) Na verwerking voorstel winstverdeling

ACTIVA


30-06-01
31-12-00


Immaterile vaste activa


3.129
3.183

Materiele vaste activa


56.316
55.022

Financile vaste activa


98
-
Voorraden


52.593
46.775

Vorderingen


67.003
52.895

Liquide middelen


1.879
1.967


181.018
159.842

PASSIVA


30-06-01
31-12-00


Eigen vermogen


56.807
58.357

Aandeel derden


167
253

Voorzieningen


20.517
15.415

Langlopende schulden


6.665
7.618

Kortlopende schulden


96.862
78.199


181.018
159.842

Eigen vermogen Het eigen vermogen nam in het eerste halfjaar, in vergelijking met 30 juni 2000, toe van 56,6 miljoen tot 56,8 miljoen.


2001
2000


Stand per 1 januari


58.357
50.145

Stockdividend


-

2.389

Onttrekking/toevoeging uit resultaat boekjaar


-1.782
3.932

Overige mutaties


232
107

Stand per 30 juni


56.807
56.573

Geconsolideerd kasstroomoverzicht (x 1.000)


1e halfjaar

2001
2000


Kasstroom uit operationele activiteiten:

Nettoresultaat


-1.782
3.932

Aandeel groepswinst van derden


18
64

Afschrijvingen


5.431
4.262

Mutatie voorzieningen


5.102
9

Mutatie werkkapitaal


-8.970
-6.397

Overige mutaties


22
54


-179
1.924

Kasstroom uit investeringsactiviteiten:

Netto-investering materile en financile vaste activa


-6.164
-4.269

Aankoop deelnemingen


- 441
-4.822


-6.605
-9.091

Kasstroom uit financieringsactiviteiten:

Mutatie langlopende schulden


- 953
- 970

Mutatie kredietinstellingen kortlopend


10.243
9.394

Betaald dividend


-2.594
- 159


6.696
8.265

Nettokasstroom


- 88
1.098

Kasposities verworven deelnemingen


-

1.364

Mutatie liquide middelen


- 88
2.462

Noot:

* De grondslagen voor de waardering en voor de bepaling van het resultaat zijn ongewijzigd ten opzichte van het vorig jaar.
* Op de cijfers is geen accountantscontrole toegepast zoals bedoeld in artikel 393 Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek.Deel: ' Halfjaarcijfers Nedschroef Holding NV '
Lees ook