Korps: Utrecht, plaats: Utrecht 31-07-2001

Politieberichten district Eemland noord, 09.00 uur
Snelheidscontroles

EEMLAND NOORD Eén op de vier passanten reed maandag op de Koningsweg in Soest te snel. De politie hield hier tussen half tien en half twaalf een snelheidscontrole. Er werden 1.058 voertuigen gecontroleerd, 255 van hen kunnen een bekeuring tegemoet zien. De snelste reed 88 waar 50 de limiet is.

Op de Wakkerendijk in Eemnes werden maandagmiddag tussen half twee en kwart voor drie achttien bekeuringen uitgeschreven. Ook hier werd een snelheidscontrole gehouden. In totaal werd de snelheid van 251 voertuigen gecontroleerd. De snelste reed 72 km/u waar 50 is toegestaan.

Halfjaarcijfers Eemland noord

EEMLAND NOORD De politie van het district Eemland noord geeft in deze tussentijdse rapportage een beeld van de ontwikkelingen op het gebied van veiligheid en criminaliteit in het district. Hieronder staan de cijfers over de maanden januari t/m juni 2001. Om vergelijking mogelijk te maken, zijn de gegevens over dezelfde periode in de jaren 1998 t/m 2000 bijgevoegd. Het district Eemland noord heeft over het jaar 2000 de Resultaatsprijs van de Politie Regio Utrecht gewonnen. Dat wil zeggen dat het district Eemland noord in vergelijking met de andere negen districten van de Politie Regio Utrecht de beste resultaten heeft geboekt. Bij de verkiezing van het beste district wordt gekeken naar de criminaliteitscijfers van het gebied en hoe het district de zaken intern heeft geregeld. Tot op dit moment zet het positieve beeld van het jaar 2000 zich voort.

Jeugdcriminaliteit
In het eerste halfjaar kregen in totaal tachtig jongeren een HALT/STOP-afdoening. Het district Eemland noord is overtuigd van het positieve effect van de HALT/STOP-methode om jongeren die een overtreding begaan op het rechte pad te houden. Ook dit jaar zal het flexteam van de cluster Oost (districten Eemland zuid, Eemland noord, Heuvelrug en Binnensticht) zich inzetten op het gebied van jeugd en geweld. De capaciteit voor dit flexteam komt voort uit de reorganisatie Binnenste Buiten die het afgelopen jaar heeft plaatsgevonden.

Woninginbraken
Eerste half jaar 1998 312; 1999 218; 2000 262; 2001 183.

De afgelopen jaren, met uitzondering van het jaar 2000, is er een dalende trend in het aantal woninginbraken te zien. Deze ontwikkeling zet zich voort in het eerste halfjaar van 2001. Het aantal van 183 woninginbraken ligt ver onder het aantal woninginbraken van voorgaande jaren. In vergelijking met de regionale cijfers, die aangeven dat het aantal woninginbraken in de regio stabiliseert, zijn de cijfers van Eemland noord verheugend. Er wordt dan ook veel tijd in preventie gestoken. Tot nu toe zijn in het district 12.495 woningen voorzien van een preventie-advies en 6.540 van een certificaat. Ook dat is regionaal vergeleken, ten aanzien van het aantal woningen in het district, procentueel gezien een groot aantal. Wellicht dat deze manier van actieve preventie bij heeft gedragen aan de daling van het aantal woninginbraken.

Geweldsmisdrijven
Eerste halfjaar/totaal aantal aangiftes: 1998 131; 1999 87; 2000 118; 2001 123.

Het totaal aantal geweldsmisdrijven is het eerste halfjaar vrijwel gelijk gebleven. Het aantal blijft nog steeds onder de cijfers van 1998. In dat jaar waren er in dezelfde periode 131 aangiften. Van de 123 geweldsmisdrijven die er tot nu toe hebben plaatsgevonden, zijn er 76 opgelost. Het grootste aandeel van de geweldsmisdrijven zit in de mishandelingen met een aantal van 80, daar zijn er 56 van opgelost. Een oplossingspercentage van zeventig procent! Opvallend is de daling straatroven; in de eerste zes maanden van 2000 vonden er veertien straatroven plaats, dit jaar zeven. Dat betekent dus een halvering. In het eerste halfjaar van 2001 vond één moord plaats. Deze zaak is opgelost.

Veel voorkomende criminaliteit
Eerste halfjaar: 1998 1.454; 1999 1.278; 2000 1.485; 2001 1.201. Opgelost in 2001: 56.

Het aantal gevallen van veel voorkomende criminaliteit is gedaald. Voor een belangrijk deel is dat te danken aan de daling van het aantal diefstallen af en uit autos en de fietsendiefstallen. Hieronder worden de drie verschillende soorten van veelvoorkomende criminaliteit uitgesplitst:

eerste halfjaar 1988 - 1999 - 2000 - 2001
diefstal a/u auto: 539 - 332 - 583 - 395
diefstal fiets: 336 - 336 - 361 - 242
vernieling: 579 - 610 - 541 - 564

In de maanden april en mei heeft de politie vijf verdachten aangehouden op verdenking van auto-inbraken. (zie persbericht 12 juli) Op 4 april werden twee inwoners (19 en 22 jaar) van Utrecht aangehouden door surveillerende agenten. Omdat de twee zich verdacht gedroegen, werden ze meegenomen naar het politiebureau. Al snel bleek dat de mannen regelmatig in groepsverband op pad waren gegaan voor auto-inbraken in de regio. Door onderzoek kon op 9 april een 15-jarige jongen uit Utrecht worden aangehouden, op 18 april een 26-jarige man uit Utrecht en op 16 mei een 17-jarige jongen uit Utrecht. Op 19 juni is de laatste verdachte in de zaak aangehouden en gehoord, een 54-jarige man uit Hilversum, die verdacht wordt van heling van de buitgemaakte goederen. Het district verwacht met deze aanhoudingen de auto-criminaliteit een flinke slag te hebben toegebracht. Bovendien draait in het district het project niets erin, niets eruit. Preventie-medewerkers delen regelmatig folders uit waarin burgers geattendeerd worden op preventieve maatregelen ter voorkoming van auto-inbraak.

Verkeersongevallen
Eerste halfjaar 1998 - 1999 - 2000 - 2001
totaal aantal ongevallen: 643 - 720 - 726 - 474 ongevallen met letsel: 141 - 116 - 120 - 110
dodelijke ongevallen: 5 - 0 - 2 - 2

De daling in het aantal verkeersongevallen (met materiële schade) heeft te maken met het feit dat de Politie Regio Utrecht zich vanaf januari 2001 heeft geconformeerd aan de landelijke richtlijnen van de procureurs-generaal voor het registreren van ongevallen. In gevallen van lichte materiële schade registreert de politie het ongeval niet meer d.m.v. een zogenaamd verkeersongevallen-registratieset. (Voor een nauwkeuriger aantal aanrijdingen met materiële schade is de NVA (Nederlandse Vereniging voor Assuradeuren) de aangewezen instantie.) Wel is het verheugend dat het aantal letselgevallen wederom gedaald is ten opzichte van voorgaande jaren.

Prioriteit
eerste halfjaar 1998 - 1999 - 2000 - 2001
aantal prio 1-meldingen: 454 - 368 - 337 - 297
prio 1, binnen 10 minuten ter plaatse: 93,78% - 97,19% - 97,92% - 97,64%

Het percentage prio 1-meldingen binnen tien minuten ter plaatse is het hoogste binnen de regio, met uitzondering van het stadsdistrict Paardenveld. Dat betekent dat de beschikbaarheid van de politie voor de burger in het district Eemland noord bijzonder hoog is. Prioriteit
1 wordt aan een melding die bij de politie binnenkomt toegekend, wanneer er direct gevaar voor mens, dier of goed is of indien de dader of veroorzaker van gevaar nog in de buurt is.

Deel: ' Halfjaarcijfers Politie Eemland noord '
Lees ook