Sligro Beheer NV

PERSBERICHT HALFJAARCIJFERS SLIGRO

PITTIGE WINSTGROEI VAN 36% Veghel, 18 juli 2002

Sligro Beheer N.V. heeft in de eerste helft van 2002 de nettowinst n belasting en n afschrijving goodwill zien toenemen met 35,6% tot 13,0 miljoen. De omzet liet een toename zien van 8,4% tot 602,2 miljoen. De autonome omzetgroei beliep 5%. Alle belangrijke groepsactiviteiten, Sligro, Van Hoeckel Grootverbruik, Prisma Food Retail en EM-T dragen positief bij aan de omzet- en de winstverbetering. De cijfers van de onlangs verworven EM-T supermarkten zijn over een periode van acht weken in de consolidatie betrokken. Omzet en nettowinst van EM-T ontwikkelen zich boven verwachting.

Het bruto-omzetresultaat nam toe van 15,1% tot 16,2% van de omzet. Behalve door consolidatie van EM-T wordt dit veroorzaakt door goed margemanagement en door de versterkte positie van de coperatieve inkoopvereniging Superunie, waarin Sligro haar retailinkoopactiviteiten heeft ondergebracht. De kosten zijn goed onder controle. Desalniettemin namen de verkoop- en beheerskosten toe van 12,0% tot 12,5% van de omzet. Dit wordt vooral veroorzaakt door de nmalige vorming van een voorziening voor prepensioenrechten. Met het oog op de toekomstige invoering van IAS-standaarden vormt Sligro in het jaar 2002 ten laste van het bedrijfsresultaat een voorziening van 5 miljoen. Hiervan is 2,5 miljoen in het eerste halfjaar verwerkt. De afschrijving goodwill is bijna verdubbeld door de overname van EM-T en door een extra afschrijving van 0,4 miljoen.

Het bedrijfsresultaat nam ondanks de nmalige lasten toe met 25% tot 22,6 miljoen. Als percentage van de omzet betekende dit een toename van 3,3% tot 3,8%.

De nettowinst n belastingen en afschrijving goodwill verbeterde met 35,6% tot 13,0 miljoen. Vr afschrijving goodwill beliep de nettowinst 14,2 miljoen, een toename van 39,2%.

De winst per aandeel, berekend over het gemiddeld aantal uitstaande aandelen, beloopt, n afschrijving goodwill, 1,36 ten opzichte van 1,03 in 2001, een toename van 32,0%. Vr afschrijving goodwill bedraagt de winst per aandeel 1,49 ten opzichte van 1,10 in 2001, een toename van 35,5%. Het aandeel Sligro Beheer N.V. is vanaf 1 juli 2002 opgenomen in de Next 150 index van Euronext.

Vooruitzichten

Wij verwachten dat de autonome omzetgroei op jaarbasis op 4 5 procent zal uitkomen. Met inachtneming van gerealiseerde overnames wordt een jaaromzet 2002 voorzien van circa 1,3 miljard, een stijging van 11% ten opzichte van het jaar 2001. Rekening houdend met de nmalige prepensioenlast gaan wij voor het gehele jaar 2002 uit van een groei van de nettowinst n belasting en n afschrijving goodwill van 30 tot 35%. In het jaar 2001 werd een nettowinst n belasting en n afschrijving goodwill gerealiseerd van 25,3 miljoen.

De directie

A.J.L. Slippens
J.G.M. Geerdink
H.L. van Rozendaal
Tel. +31 0413343500
www.sligro.nl

Bijlagen:

1. Geconsolideerde winst- en verliesrekening over het eerste halfjaar 2002
2. Geconsolideerd kasstromenoverzicht over het eerste halfjaar 2002
3. Geconsolideerde balans per 29 juni 2002

4. Geconsolideerd overzicht van mutaties in het eigen vermogen en segmentatie van het resultaat
5. Verklaring KPMG Accountants N.V. conform Next Prime voorschriften
Bijlage 1 bij persbericht d.d. 18 juli 2002

Geconsolideerde winst- en verliesrekening over het eerste halfjaar 2002 (x 1.000)

2002 2001 Toename in %

Omzet 602.155 555.500 8,4
Kostprijs van de omzet (504.545) (471.775) 6,9

Bruto-omzetresultaat 97.610 83.725 16,6
Verkoop- en beheerskosten (75.224) (66.434) 13,2 Overige bedrijfsopbrengsten 1.469 1.434 2,4
Bedrijfsresultaat vr afschrijving
goodwill (Ebita) 23.855 18.725 27,4
Afschrijving goodwill (1.233) (634) 94,5
Bedrijfsresultaat n afschrijving goodwill(Ebit) 22.622 18.091 25,0 Financile baten en lasten (2.474) (3.225) (23,3) Resultaat voor belastingen 20.148 14.866 35,5
Belastingen (7.134) (5.269) 35,4
Resultaat na belastingen 13.014 9.597 35,6

Gegevens per aandeel:
Winst na afschrijving goodwill (x 1) 1) 1,36 1,03 32,0 Winst vr afschrijving goodwill (x 1) 1) 1,49 1,10 35,5 Overige informatie:
Afschrijvingen op materile vaste activa 8.701 8.437 3,1 Netto investeringen 2) 19.764 5.380 267,4


1) Op basis van het gemiddeld aantal uitstaande aandelen over het eerste halfjaar (9.590.722)
2) In materile vaste activa, exclusief overnames
Bijlage 2 bij persbericht d.d. 18 juli 2002

Geconsolideerd kasstromenoverzicht over het eerste halfjaar 2002 (x 1.000)

2002 2001
Kasstroom uit bedrijfsoperaties 35.615 24.120
Ontvangen rente en dividenden 653 658
Betaalde rente (2.908) (2.123)
Betaalde vennootschapsbelasting (6.626) (4.052)

Kasstroom uit operationele activiteiten 26.734 18.603
Acquisities (48.973) (67.922)
Verkoop en kapitaalvermindering deelnemingen 3.324 73 Investeringen in vaste activa (20.101) (7.650)
Desinvesteringen vaste activa 1.857 2.270

Kasstroom uit investeringsactiviteiten (63.893) (73.229)
Aandelenemissie 458 237
Aflossing door deelnemingen 363 1.335
Opgenomen langlopende schulden 28.500 34.867
Aflossing langlopende schulden (6.175) (3.650)
Opname kortlopend bankkrediet 15.354 23.154
Betaald dividend (1.466) (1.456)

Kasstroom uit financieringsactiviteiten 37.034 54.487
Mutatie liquide middelen (125) (139)

Bijlage 3 bij persbericht d.d. 18 juli 2002

Geconsolideerde balans per 29 juni 2002 (x 1.000)

29-06-2002 29-12-2001 30-06-2001

Vaste activa
Immaterile vaste activa 45.079 23.181 23.257
Materile vaste activa 170.701 130.948 127.823
Financile vaste activa 5.383 7.504 10.790
221.163 161.633 161.870
Voorraden 95.238 81.998 84.948
Vorderingen en overlopende activa 34.897 43.252 39.944 Liquide middelen 1.415 1.540 1.312
Balanstotaal 352.713 288.423 288.074


Eigen vermogen 108.174 96.168 80.013
Voorzieningen
Latente belastingen 16.468 12.566 11.987
Overige 8.737 5.712 6.111

25.205 18.278 18.098

Langlopende schulden 76.002 49.401 54.040

Kortlopende schulden
Crediteuren 52.543 36.944 41.774
Aflossingsverplichtingen 12.065 16.341 9.570
Schulden aan kredietinstellingen 56.971 41.617 63.510 Belastingen en premies sociale verzekeringen 8.532 12.132 8.982 Overige schulden en overlopende passiva 13.221 17.542 12.087 143.332 124.576 135.923

Balanstotaal 352.713 288.423 288.074


Bijlage 4 bij persbericht d.d. 18 juli 2002

Geconsolideerd overzicht van mutaties in het eigen vermogen over het eerste halfjaar 2002 (x 1.000)

Gestort en opgevraagd kapitaal Agio Overige reserves Totaal
---
Stand per 29-12-2001 2.281 22.429 71.458 96.168 Uitoefening opties 5 453 0 458
Keuzedividend 56 (56) 0 0
Betaald dividend 0 0 (1.466) (1.466)
Resultaat na belastingen 0 0 13.014 13.014

---
Stand per 29-6-2002 2.342 22.826 83.006 108.174

Segmentatie van het resultaat over het eerste halfjaar 2002 ( 1.000)

Omzet Bedrijfsresultaat
2002 2001 2002 2001
Foodservice 420.334 397.484 14.543 12.556
Foodretail 181.821 158.016 7.016 4.559
Winkelvastgoed 0 0 1.063 976

---
Totaal 602.155 555.500 22.622 18.091

Bijlage 5 bij persbericht d.d. 18 juli 2002

Verklaring

Opdracht

Wij hebben de in dit verslag opgenomen halfjaarcijfers over de periode 30 december 2001 tot en met 29 juni 2002, bestaande uit de geconsolideerde winst- en verliesrekening, het geconsolideerd kasstromenoverzicht, de geconsolideerde balans, alsmede de toelichting daarop, van Sligro Beheer N.V. te Veghel beoordeeld. Deze halfjaarcijfers zijn opgesteld onder verantwoordelijkheid van de leiding van de vennootschap. Het is onze verantwoordelijkheid een beoordelingsverklaring inzake deze halfjaarcijfers te verstrekken.

Werkzaamheden

Onze werkzaamheden bestonden, overeenkomstig in Nederland algemeen aanvaarde richtlijnen met betrekking tot beoordelingsopdrachten, in hoofdzaak uit het inwinnen van inlichtingen bij functionarissen van de onderneming en het uitvoeren van cijferanalyses met betrekking tot de financile gegevens. Door de aard en de omvang van onze werkzaamheden kunnen deze slechts resulteren in een beperkte mate van zekerheid omtrent de getrouwheid van de halfjaarcijfers. Deze mate van zekerheid is lager dan die welke aan een accountantsverklaring kan worden ontleend.

Oordeel

Op grond van onze beoordeling is ons niets gebleken op basis waarvan wij zouden moeten concluderen dat de halfjaarcijfers niet voldoen aan in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor tussentijdse financile verslaglegging.

's-Hertogenbosch, 18 juli 2002

KPMG Accountants N.V.

Deel: ' Halfjaarcijfers Sligro '
Lees ook