PERSBERICHT

Onder embargo tot vrijdag 21 februari,

na beurstijd (16.30 u)

21 februari 2003

Halfjaarcijfers van Almancora Comm.VA

(periode 1 juli - 31 december 2002 van boekjaar 1 juli 2002 - 30 juni 2003)

Over het eerste halfjaar van boekjaar 2002/2003 was er een licht negatief resultaat na belastingen ten bedrage van 1,92 miljoen EUR, hetzij een negatief resultaat van 0,03 EUR per aandeel.

Ten aanzien van dezelfde periode vorig jaar is het halfjaarresultaat na belastingen met 12,0% verbeterd.

De belangrijkste inkomstenstroom voor Almancora (het dividend op haar participatie in Almanij) situeert zich in de tweede helft van het boekjaar. De werkingskosten zijn gespreid over het hele boekjaar. Dit betekent dat normaal een beperkt negatief resultaat in de eerste helft van elk boekjaar mag verwacht worden en een belangrijk positief resultaat in de tweede helft van elk boekjaar.

Momenteel heeft Almancora per aandeel dat ze zelf heeft uitgegeven 1,001 Almanij-aandelen in portefeuille.

De Almancora-aandeelhouder mag verwachten dat onder normale omstandigheden en rekening houdend met de verplichting tot reservering voor aanleg van de wettelijke reserve (= 5% van de nettowinst) ongeveer 92,5% van het Almanij-dividend, dat in juni 2003 betaalbaar zal gesteld worden, begin november 2003 zal doorstromen onder de vorm van een Almancora-dividend.

Resultaten over de eerste helft van boekjaar 2002/2003

 Resultaat Almancora Comm.VA        Evolutie (in duizend EUR)    7-12/2001 7-12/2002 2001->2002 

Recurrent financieel 708 945 33,5% resultaat verbetering

Ander recurrent resultaat -2.891 -2.866 0,9% verbetering

Resultaat uit 0 0
kapitaalverrichtingen

Uitzonderlijk resultaat 0 0

Resultaat vóór belastingen -2.183 -1.921 12,0% verbetering

Resultaat na belastingen -2.183 -1.921 12,0% verbetering

Resultaat Almancora Comm.VA
per aandeel (in EUR) 7-12/2001 7-12/2002

Recurrent financieel 0,01 0,02
resultaat

Ander recurrent resultaat -0,05 -0,05

Resultaat uit 0,00 0,00
kapitaalverrichtingen

Uitzonderlijk resultaat 0,00 0,00

Resultaat vóór belastingen -0,04 -0,03

Resultaat na belastingen -0,04 -0,03

Aantal aandelen uitgegeven 55.929.510 55.929.510

Toelichting bij de betekenisvolle gegevens in de eerste helft van het boekjaar

Ontwikkelingen

Op 17 oktober 2002 maakte Cera Holding bekend dat haar deelneming in Almancora is teruggelopen tot 81,99%, waardoor de free float van Almancora aangroeide tot 18,01%.

Na goedkeuring door de algemene vergadering van 25 oktober 2002 stelde Almancora op 31 oktober 2002 een slotdividend betaalbaar aan haar aandeelhouders ten bedrage van 1,22 EUR (bruto) per aandeel. De financiële dienstverlening werd verzorgd door KBC Bank.

Zolang de wettelijke reserve van Almancora nog geen 10% van haar maatschappelijk kapitaal bedraagt, reserveert Almancora - zoals wettelijk voorzien - jaarlijks 5% van haar nettowinst voor de opbouw van die wettelijke reserve. Daardoor beschikt Almancora onder normale omstandigheden jaarlijks over een cash-overschot. Deze middelen worden belegd in bijkomende Almanij-aandelen.

Zo kocht Almancora in december 2002 op Euronext Brussels 50.000 Almanij-aandelen. Op 31 december 2002 bezat Almancora dus 55.979.510 Almanij-aandelen, haar participatie in Almanij steeg daardoor van 28,56% tot 28,59%. Almancora had dus 1,0009 Almanij-aandelen in portefeuille per Almancora-aandeel dat ze zelf heeft uitgegeven.

Per einde december 2002 bedroeg de beurskoers van het Almancora-aandeel 27,6 EUR, wat de marktkapitalisatie van Almancora op 1,54 miljard EUR bracht. T.o.v. de beurskoers van het Almanij-aandeel op die datum (32,51 EUR) noteerde het Almancora-aandeel, rekening houdend met de hierboven beschreven gewijzigde verhouding, met een décote van 15,18%.

In januari 2003 werden nog eens 10.000 Almanij-aandelen aangekocht, waardoor Almancora momenteel 55.989.510 Almanij-aandelen in portefeuille heeft (28,59% van alle Almanij-aandelen; 1,001 Almanij-aandelen in portefeuille per uitgegeven Almancora-aandeel).

Balans

Balans Almancora Comm.VA 30.06.02 31.12.02 (in duizend EUR)

BALANSTOTAAL 3.276.663 3.205.562

Activa

Vaste activa 3.204.405 3.204.388

Oprichtingskosten 6.845 5.237

Financieel vast actief 3.197.560 3.199.151

Vlottende activa 72.258 1.174

waarvan vorderingen < 1jr 44.001 1

waarvan geldbeleggingen 27.156 980

waarvan liquide middelen 947 188

Passiva

Eigen vermogen 3.207.006 3.205.084

waarvan geplaatst kapitaal 3.189.854 3.189.854

waarvan wettelijke reserves 10.119 10.119

waarvan overgedragen winst 7.033 7.032

waarvan winst/verlies van de -1.921 periode*

Schulden 69.657 478


* De balans per 30.06.2002 is een balans na resultaatverwerking.
Per 31 december 2002 bedroeg het balanstotaal 3,21 miljard EUR, een daling van 2,2% t.o.v. het balanstotaal per 30 juni 2002. Deze daling is voornamelijk het gevolg van de afname van de schulden. De balans per 30 juni 2002, na resultaatsverdeling, voorzag immers in een dividenduitkering (als schuld geboekt) die na goedkeuring door de algemene vergadering van Almancora effectief werd uitbetaald. Dit werd eveneens gereflecteerd in een afname van de vlottende activa.

De resterende vlottende activa werden aangewend om de participatie in Almanij te verhogen, de werkingskosten te betalen en belegd op korte termijn.

De gemiddelde boekwaarde van de 55.979.510 Almanij-aandelen op het financieel vast actief van Almancora bedraagt 57,15 EUR per aandeel. Eind december 2002 bedroeg de beurskoers van het Almanij-aandeel 32,51 EUR. Naar aanleiding van haar derde kwartaalresultaten maakte Almanij op 3 december 2002 bekend dat haar intrinsieke waarde op 30 september 2002 op 44,84 EUR kon geschat worden. De bekendmaking van de intrinsieke waarde van het Almanij-aandeel op 31 december 2002 gebeurt naar aanleiding van de publicatie van de jaarcijfers op 18 maart 2003. Op basis van de portefeuille-samenstelling zoals gepubliceerd door Almanij in het verslag over het derde kwartaal van 2002, waarbij de waarde van de beursgenoteerde participaties is aangepast aan hun respectieve beurskoersen per 31 december 2002, kan deze intrinsieke waarde geraamd worden op 43,4 EUR. De raad van bestuur heeft de boekhoudkundige waardering van de Almanij-aandelen besproken op haar vergadering van 31 januari 2003. De raad van bestuur is van oordeel dat m.b.t. deze Almanij-aandelen, die aangehouden worden als financieel vast actief, geen sprake is van een duurzame minderwaarde of ontwaarding, gezien deze participatie deel uitmaakt van een belangrijke strategische participatie in Almanij. Voor de waardering van dergelijke participatie heeft de beurskoers van het Almanij-aandeel slechts een beperkte relevantie. Bovendien mag men verwachten dat de structurele maatregelen die genomen worden op het niveau van de dochtermaatschappijen van Almanij een positief effect zullen hebben op de toekomstige resultaten van Almanij. Gezien de duidelijke context waarbinnen Almancora functioneert is een eventuele verkoop aan beurskoers van een gedeelte van de Almanij-aandelen bovendien niet aan de orde.

Resultaat

Vanaf het huidige boekjaar loopt het boekjaar telkens van 1 juli tot 30 juni. De voornaamste inkomstenbron voor Almancora bestaat uit het dividend op haar participatie in Almanij, dat onder normale omstandigheden telkens in de eerste helft van elk kalenderjaar wordt uitgekeerd, zijnde de tweede helft van het boekjaar van Almancora. De werkingskosten van Almancora daarentegen zijn gespreid over het volledige jaar. Dit betekent dat normaal een beperkt negatief resultaat in de eerste helft van elk boekjaar mag verwacht worden en een belangrijk positief resultaat in de tweede helft van elk boekjaar.

Enerzijds verbeterde het recurrent financieel resultaat in het eerste halfjaar tot 0,94 mio EUR, een verbetering met 33,5% ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Dit resultaat werd voornamelijk behaald door korte termijnbeleggingen in de periode juli-oktober. In de periode tussen het innen van het jaarlijks dividend op de participatie in Almanij en de betaling van het Almancora-dividend heeft Almancora immers tijdelijk een belangrijk bedrag aan liquide middelen te beleggen op korte termijn. In de afgelopen periode werd 44 mio EUR uitgeleend aan Cera Holding, het resterend gedeelte, zo'n 27 mio EUR, werd op korte termijn belegd bij KBC Bank, beide tegen marktconforme voorwaarden. In vergelijking met dezelfde periode een jaar eerder werden bovendien 0,17 mio EUR minder kosten van schulden gemaakt.

Anderzijds verbeterde het ander recurrent resultaat met 0,9%. Er werd een negatief recurrent resultaat van 2,87 mio EUR gerealiseerd ten opzichte van 2,90 mio EUR een jaar eerder. De voornaamste kosten bestonden uit afschrijvingen van de oprichtingskosten (1,61 mio EUR) en werkingskosten binnen de kostendelende vereniging die werd afgesloten tussen Cera Holding en Almancora (1,06 mio EUR).

Almancora boekte in de eerste helft van het lopende boekjaar een negatief resultaat (na belastingen) van 1,92 mio EUR. Dat is een verbetering van 12,0% ten opzichte van dezelfde periode in het vorige boekjaar.

Toelichting bij de verwachte ontwikkeling tijdens het lopende boekjaar

In de tweede helft van het huidige boekjaar zal Almancora onder normale omstandigheden opnieuw dividenden ontvangen op haar deelneming in Almanij. De kosten zullen in hoofdzaak betrekking hebben op afschrijvingen van oprichtingskosten en op de normale werkingskosten van Almancora, waaronder de kosten in het kader van de kostendelende vereniging en in verband met de beursnotering.

Almancora Beheersmaatschappij, statutair zaakvoerder, heeft het voornemen om in de loop van de tweede jaarhelft van 2003 een dividend voor te stellen aan de algemene vergadering van de aandeelhouders van Almancora (31 oktober 2003). Rekening houdend met de financiële opbrengsten gerealiseerd in de afgelopen periode, een beperkte afname van de kosten, de licht toegenomen participatie in Almanij en de verplichte reservering voor de wettelijke reserve, mag de Almancora-aandeelhouder onder normale omstandigheden verwachten dat ongeveer 92,5% van het Almanij-dividend dat in juni 2003 betaalbaar zal gesteld worden, begin november zal doorstromen onder de vorm van een Almancora-dividend.

Informatie over de externe controle op de halfjaarlijkse boekhoudgegevens

Bij beslissing van de algemene vergadering van 25 oktober 2002 werd KPMG Bedrijfsrevisoren, vertegenwoordigd door Theo Erauw, benoemd als commissaris voor een periode van 3 jaar.

Hierna volgt een uittreksel uit het verslag van de commissaris :

"Wij zijn overgegaan tot een beperkt nazicht van de tussentijdse staat van Almancora Comm.VA per 31 december 2002, met een balanstotaal van EUR 3.205,56 miljoen en een verlies van EUR 1,92 miljoen. Deze tussentijdse staat heeft betrekking op een periode van 6 maanden. Ons nazicht werd uitgevoerd in overeenstemming met de controleaanbeveling van het Instituut der Bedrijfsrevisoren in verband met het beperkt nazicht. Dit nazicht bestond voornamelijk uit de ontleding, de vergelijking en de bespreking van de financiële informatie en was dan ook minder diepgaand dan een volkomen controle van de jaarrekening.
Bij dit nazicht zijn geen elementen aan het licht gekomen die aanleiding zouden kunnen geven tot belangrijke aanpassingen van de tussentijdse staat."

Financiële kalender


- 26 september 2003 : bekendmaking van de jaarresultaten
- 17 oktober 2003 : jaarverslag beschikbaar
- 31 oktober 2003 : algemene vergadering van Almancora Comm.VA

- begin november 2003 : betaalbaarstelling dividend
Contactgegevens

Dit persbericht is ook beschikbaar op de website van Almancora in het Nederlands, Frans en Engels: www.almancora.be

Almancora Investor Relations & Pers contact: Luc De Bolle

Tel.: 016/86.56.66
fax.: 016/86.32.33
ldebolle@bloomberg.net

Deel: ' Halfjaarcijfers van Almancora Comm.VA '
Lees ook