Wegener Arcade

18-08-1999 Persbericht

In de eerste helft van 1999 heeft Wegener Arcade NV een netto winst behaald van ƒ 41,3 miljoen, hetgeen 1,7% hoger is dan in 1998 (ƒ 40,6 miljoen). Voor afschrijving immateriële vaste activa (goodwill) bedraagt de netto winst ƒ 46,9 miljoen, een stijging van 15,5%. Per aandeel bedraagt de winst ƒ 1,16 en is daarmee gelijk aan die uit het eerste halfjaar 1998. Voor afschrijving goodwill is de winst per aandeel ƒ 1,32, een stijging van 13,8%. Het bedrijfsresultaat, voor afschrijving goodwill, steeg met 18,1% tot ƒ 75,9 miljoen. In procenten van de omzet is dit 9,9% (in 1998: 8,2%).

Ten opzichte van de eerste helft van 1998 is de samenstelling van de activiteiten belangrijk gewijzigd. Afgestoten werden onder meer de handelsdrukkerijen, de winkelketen The Music Store en de platenmaatschappijen in Frankrijk en Duitsland. Het aandeel van de direct marketing activiteiten nam belangrijk toe vanwege de overname van de Britse Dudley Jenkins Group, begin dit jaar. Per saldo daalde de geconsolideerde omzet met 2% tot ƒ 768,6 miljoen. Per categorie ontwikkelde de omzet zich als volgt:

1e helft 1999 1e helft 1998

Krantenuitgeverijen

415,1 397,5

Direct marketing

140,1 91,1

Entertainment

94,0 151,7

Cartografie, gemeentegidsen, tijdschriften, digital publishing

69,4 71,3

Grafische producten en overige

50,0 73,2


768,6 784,8

Bij de krantenuitgeverijen was sprake van een afvlakkende groei. Het advertentievolume in de dagbladen steeg met ruim 3% (eerste helft vorig jaar 16%). De betaalde oplage was nagenoeg stabiel. Het advertentievolume in de huis-aan-huisbladen steeg met 6,7% ten opzichte van de vergelijkbare periode in 1998. De groei van de direct marketing sector is vooral te danken aan de overname van Dudley Jenkins (UK) en een groei van activiteiten in enkele andere Europese landen. Ten opzichte van 1998 realiseerde Dudley Jenkins, sedert 1 februari in de consolidatie opgenomen, een forse verbetering van het resultaat. De herpositionering van de muziekgroep werd in het eerste halfjaar voltooid, onder overigens steeds moeilijker marktomstandigheden. De bedoelde reorganisaties gaan nog wel gepaard met tegenvallende incidentele lasten. De televisiezender TMF voldeed, afgezien van aanloopkosten in Vlaanderen, aan de verwachtingen. Daarentegen bleven omzet en resultaat van Radio 10 Gold achter bij de verwachtingen. De sterke groei van de radio-reclamemarkt lijkt te stagneren. In het tweede kwartaal wist Radio 10 Gold wel haar luisteraandeel te vergroten. Het verlieslatende station JFK Jazz Radio werd per begin juni vervreemd. Bij cartografie en gemeentegidsen was de ontwikkeling tegenvallend. Dit is zowel te wijten aan marktontwikkelingen als aan productieproblemen. De resultaten van de tijdschriftensector verbeterden ten opzichte van de eerste helft van het vorig jaar. Met name Weekblad Party wist zijn positie te versterken. De krantendrukkerijen konden door het verwerven van enkele nieuwe orders (Metro, Bildzeitung) de bezettingsgraad verder vergroten. De toename van het resultaat deelnemingen is vooral een gevolg van de minderheidsparticipatie in Brouwer Groep, waaraan de handelsdrukkerijen begin dit jaar werden verkocht.

De balansverhoudingen werden beïnvloed door de overname van Dudley Jenkins, welke geheel met vreemd vermogen werd gefinancierd. Het garantievermogen in procenten van het totaal vermogen daalde van 45,4% per ultimo 1998 naar 36,9%.

Hoewel een aantal (markt)ontwikkelingen op korte termijn een minder gunstig vooruitzicht biedt, verwachten wij voor het tweede halfjaar, onvoorziene omstandigheden voorbehouden, eenzelfde resultaatontwikkeling als in de eerste helft van dit jaar.

Apeldoorn, 18 augustus 1999

Raad van Bestuur Wegener Arcade N.V.

Zie het originele bericht voor tabellen

Geconsolideerde winst- en verliesrekening (in duizenden euro's) 1 euro = F 2,20371 1e halfjaar 1999 1e halfjaar 1998 gehele jaar 1998
Netto omzet 348.797 356.117 700.878 Kosten van grond- en hulpstoffen 29.402 35.082 68.194 Kosten van uitbesteed werk en andere externe kosten 99.855 108.122 207.821 Personeelskosten 124.859 123.641 248.416 Afschrijvingen op materiele vaste activa 12.425 12.114

23.408

Overige bedrijfskosten 47.817 47.985

95.356
Som der bedrijfslasten 314.358 326.944 643.195
Bedrijfsresultaat voor amortisatie goodwill 34.430 29.173 57.683 Amortisatie goodwill 2.532 - -
Bedrijfsresultaat na amortisatie goodwill 31.907 29.173 57.683 Uitkomst financiele baten en lasten


3.606-


1.747-


2.984-

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen

28.301

27.426

54.699

Belastingen resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening 10.836 10.062 17.180 Resultaat deelnemingen 1.442 998 1.260 Aandeel van derden in het resultaat van groepsmaatschappijen 182- 45 182
Netto winst 18.725 18.407

38.961Netto winst per aandeel (in euro's)
- voor amortisatie goodwill

0,60

0,53

1,11


- na amortisatie goodwill

0,53

0,53

1,11

Gemiddeld aantal aandelen (in duizenden) 35.491 34.917 34.963 Geconsolideerde balans (in duizenden euro's) 1 euro = F 2,20371 30-06-99 31-12-98 30-06-98
Activa Immateriele vaste activa 118.951 - - Materiele vaste activa 149.057 154.696 154.277 Financiele vaste activa 49.289 27.151

22.403

Vlottende activa 193.193 174.287

191.068
Totaal activa 510.490 356.134

367.748
Passiva Eigen vermogen 147.383 120.309

119.469

Aandeel van derden in het eigen vermogen van groepsmaatschappijen 294 488

332

Egalisatierekening investeringspremies - -


1.224

Achtergestelde lening 40.840 40.840

40.840
Garantievermogen 188.517 161.637

161.865

Voorzieningen 17.257 19.274

25.540

Langlopende schulden 79.908 2.404


3.621

Schulden aan kredietinstellingen 57.014 3.967


7.258

Overige kortlopende schulden 167.794 168.852

169.464
Totaal passiva 510.490 356.134

367.748
Deel: ' Halfjaarcijfers Wegener Arcade Winstgroei 1,7 % '
Lees ook