Hes Beheer NV

P E R S B E R I C H T

Rotterdam, 22 augustus 2001

VERBETERING RESULTAAT HES BEHEER EERSTE HALFJAAR 2001

H.E.S. Beheer N.V. te Rotterdam heeft het eerste halfjaar van 2001 afgesloten met een winst van NLG 0,9 miljoen (eerste halfjaar 2000 verlies NLG 7,8 miljoen) dankzij een bijzondere bate van NLG 3,9 miljoen.
Het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening bedroeg -/- NLG 3,1 miljoen, een verbetering ten opzichte van de eerste helft vorig jaar met NLG 4,3 miljoen door omzetgroei, lagere kosten en een positieve bijdrage van de niet geconsolideerde deelnemingen.
De solvabiliteit nam toe. Ultimo juni 2001 bedroeg het eigen vermogen in procenten van het balanstotaal 35,0 (ultimo 2000 31,5%, eind juni 2000 34,3%).
Ten opzichte van eind 2000 zijn de schulden aan kredietinstellingen met NLG 13,8 miljoen teruggebracht tot NLG 84,2 miljoen.

Verwacht wordt dat de kolen- en cokesaanvoer, die het eerste halfjaar flink in de lift zat, ook in het tweede halfjaar goed zal zijn. Omtrent de aanvoer van industriële mineralen en agribulkproducten bestaat echter onzekerheid.
De directie handhaaft haar eerdere verwachting voor geheel 2001 dat het groepsresultaat uit gewone bedrijfsuitoefening weliswaar zal verbeteren, maar dat deze verbetering nog niet zal uitmonden in winst.

Vooralsnog blijft HES zich concentreren op het verminderen van haar risico's jegens EBS, het verbeteren van het resultaat van OBA en het verder terugbrengen van bankschulden.

Nadere toelichting


- De geconsolideerde omzet steeg met 5,1%. Het bedrijfsresultaat exclusief deelnemingen verbeterde van -/- NLG 4,6 tot -/- NLG 0,8 miljoen.
- De omzet bij dochterbedrijf European Bulk Services (E.B.S.) B.V., Rotterdam (100%) vertoonde voor het eerst sinds haar ontstaan groei, en wel met 10,2%, dankzij een forse stijging in de aanvoer van kolen en cokes. De omzet van EBS is goed voor circa 90% van de geconsolideerde omzet. Het resultaat van EBS uit gewone bedrijfsuitoefening was negatief, doch veel minder sterk dan vorig jaar. Dankzij een bijzondere bate uit hoofde van verkoop van overtollige bedrijfsmiddelen was het nettoresultaat positief.
- De omzet bij dochterbedrijf HES (UK) Ltd., North Lincolnshire (100%) -welk bedrijf circa 10% van de geconsolideerde omzet genereert-, daalde met 34,5%. Dit werd met name veroorzaakt door de mond- en klauwzeercrisis in Engeland. De kosten werden met 29,2% gereduceerd. Vooral vanwege bijzondere lasten boekte HES (UK) een klein verlies.


- Het aandeel in het resultaat van de deelnemingen verbeterde van -/- NLG 0,3 tot NLG 0,4 miljoen, het bedrijfsresultaat inclusief resultaat deelnemingen verbeterde van -/- NLG 4,9 tot -/- NLG 0,4 miljoen.
- De omzet bij OBA Group B.V., Amsterdam (49,9%) steeg met 23,2% door de sterke kolenaanvoer. Deze stijging werd echter meer dan teniet gedaan door hoge kosten, met name door technische storingen. De negatieve bijdrage aan het resultaat deelnemingen was groter dan vorig jaar. Inmiddels zijn maatregelen getroffen om de kosten drastisch te beperken.


- Eveneens dankzij de gunstige aanvoer van kolen is de omzet van EMO/EKOM B.V., Rotterdam (31,0%) met 6,8% gestegen. De bijdrage aan het resultaat deelnemingen was positief en hoger dan vorig jaar.


- De omzet van OVET B.V., Terneuzen (33,3%) is met 17,0% gegroeid. Ook bij OVET was vooral de sterke aanvoer van kolen hieraan debet. De bijdrage aan het resultaat deelnemingen was positief en hoger dan vorig jaar.


- Ook de kleinere deelnemingen Rotterdam Bulk Terminal B.V. (40,0%) en Maas Silo B.V. (15,0%) zagen hun omzet groeien. Beide bedrijven droegen positief bij, evenals Thai Bulk Services Company Ltd. (16,7%) en Palte & Haentjens B.V. (10,0%).

Directie H.E.S. Beheer N.V.

N.B. De wijzigingen in de eigendoms- en zeggenschapsstructuur van OBA Group B.V. zijn 29 maart 2001 afgerond. Omdat de definitieve vaststelling van de hoogte van de koopsom van de tweede en laatste termijn voor 49,9% van de aandelen in juli 2001 plaatsvond, is deze transactie niet in de winst- en verliesrekening verwerkt.

Deel: ' Halfjaarsresultaat HES Beheer '
Lees ook