Vredestein NV

HALFJAARBERICHT

Over het eerste halfjaar (24 weken) van 2001 is een verlies geleden van EUR 2,9 mln (2000: verlies van EUR 1,9 mln). Dit is vrijwel overeenkomstig de verwachtingen. In vergelijking met dezelfde periode van vorig jaar was het operationele verlies van de fietsbandenproductie in Doetinchem groter. Dat verlies is verwerkt in het resultaat. De productie in Doetinchem is inmiddels gestopt, waarmee de sluiting en outsourcing van fietsbanden een feit is. De geconsolideerde omzet over het eerste halfjaar is met 7,5% gestegen tot EUR 129 mln (2000: EUR 120 mln). Deze stijging is voornamelijk te danken aan een autonome omzetgroei van zowel Vredestein Banden als Hevea.

De gerichte aanpak van het te hoge voorraadniveau gereed product - vooral bij Vredestein Banden - is succesvol verlopen. Uiteraard vindt in dit seizoen wel de gebruikelijke voorraadopbouw plaats t.b.v. de hogere verkopen in het tweede halfjaar. Ten gevolge van meer flexibiliteit in de productie van autobanden kon worden volstaan met een beter op de verkoop afgestemd productievolume. De vorderingen namen toe als gevolg van de gestegen omzet.

Aangezien in 2000 gekozen is voor een relatief korte afschrijvingstermijn van drie jaar voor goodwill als gevolg van acquisitie van handelsactiviteiten, drukt deze afschrijving ad EUR 1,6 mln zwaar op het halfjaarresultaat. De kasstroom nam af met EUR 0,7 mln tot EUR 7,8 mln (2000: EUR 8,5 mln). Het groepsvermogen steeg licht tot EUR 91,1 mln (ultimo 2000 EUR 90,6 mln). Deze stijging is een saldo uit de opbrengst van de verkoop van in 1999 ingekochte eigen aandelen, het verlies over het eerste halfjaar en enige kleinere vermogensmutaties.

Het aantal uitstaande (certificaten van) aandelen is per 16 juni 2001 toegenomen met 395.000 stuks ten opzichte van ultimo 2000 tot 8.541.624 en is weer gelijk aan het aantal geplaatste aandelen.

GANG VAN ZAKEN BIJ DE SEGMENTEN

Vredestein Banden
Het eerste halfjaar kenmerkte zich door een verhevigde concurrentiestrijd, waardoor de marge nog niet kon verbeteren. Eerdere prijsverhogingen die nodig waren door de sterk gestegen prijzen van grondstoffen, werden hierdoor grotendeels teniet gedaan. Desalniettemin kon Vredestein Banden haar resultaten op het beoogde niveau houden door toename van de omzet en konsekwente kostenbesparingen. Met het verplaatsen van de productie van een aantal typen laag renderende landbouwbanden naar India is een voortvarend begin gemaakt.

De nieuwe commerciële organisatie van de fietsbandengroep heeft inmiddels gestalte gekregen. Met de twee nieuwe leveranciers in het Verre Oosten wordt intensief

PERSBERICHT 9 augustus 2001 - 2 -

samengewerkt; de eerste fietsbanden voor de hogere segmenten, geproduceerd door een gerenommeerde fietsbandenfabrikant in Thailand, worden in het tweede halfjaar geleverd. Uitbreiding van leveringen door de bestaande producent in India voor de lagere segmenten met wie reeds goede ervaringen zijn opgedaan, is reeds geëffectueerd. Volgens verwachting zal het sluiten van de fabriek in Doetinchem slechts minimale verstoringen in het leveringspatroon van Vredestein fietsbanden opleveren.

Hevea
Zowel omzet als bedrijfsresultaat zijn verbeterd t.o.v. de overeenkomstige periode van vorig jaar. Deze verbetering is vooral te danken aan de gunstige ontwikkeling bij business-unit Dunlop (industrielaarzen). Door het overplaatsen van de Engelse productie naar de bestaande Portugese fabriek, is in Portugal de productie van de PVC-laarzen geconcentreerd en kan efficiënter gewerkt worden door de schaalvergroting. De marktaanpak is verder verbeterd, zodat sneller en actiever op signalen uit de markt kan worden gereageerd. De uitzonderlijk natte weersomstandigheden in heel Europa hebben ook hun steentje bijgedragen. De performance bij de retail business-unit Viking laat vooralsnog te wensen over. Dit wordt vooral veroorzaakt door een verhevigde concurrentie op de Scandinavische markt en de nog immer dure dollar. Beide omstandigheden hebben een aanzienlijke margedruk tot gevolg.

Rubber Resources
De omzet daalde licht door een afzwakking van de markt in de Verenigde Staten en de minder gunstige productmix van mengsels. Op het gebied van inkoop van elastomeren wordt sinds kort samengewerkt met andere marktpartijen. Daarvan mag op wat langere termijn een positief effect worden verwacht in de vorm van lagere grondstofprijzen. De groepsmaatschappij Sealing Systems is organisatorisch ondergebracht bij Rubber Resources met het oog op kostenbesparingen in de indirecte sfeer. Hieruit kunnen in de loop van het jaar enige herstructureringskosten voortvloeien. Het productenpakket wordt momenteel verder gestroomlijnd.

Vooruitzichten
Gezien het traditioneel grotere belang van de winstontwikkeling in het tweede halfjaar, zijn de resultaten over het eerste halfjaar slechts beperkt indicatief voor het gehele verslagjaar. Echter margedruk en agressieve voorraadafbouw kunnen het resultaat neerwaarts beïnvloeden. Anderzijds wordt de financiële schuld dit jaar sterk afgebouwd, hetgeen weer een positief effect zal hebben. Als de dalende trend in de grondstofprijzen zich doorzet in de rest van het jaar, zal dat de margedruk kunnen compenseren. Voor het overige blijven de voorbehouden die begin 2001 zijn gemaakt m.b.t. de vooruitzichten gelden. Dit houdt in dat wij rekenen op een winst die in de richting gaat van een voor Vredestein gebruikelijk niveau. Wellicht zullen nog eenmalige herstructureringskosten moeten worden genomen van Sealing Systems. Verder gaan wij uit van een gemiddeld winterseizoen, van verdere integratie van geacquireerde bedrijven, van beheersing van de kostenstructuur en van vermindering van het werkkapitaal.

Vredestein NV, sinds 1986 genoteerd aan de AEX-Effectenbeurs van Euronext NV, bestaat uit een vijftal groepsmaatschappijen welke actief zijn op het gebied van personenwagen-, bestelwagen-, landbouw- en industriebanden; fietsbanden; laarzen en 'outdoor' schoenen voor consumenten en industrieel gebruik; rubber recycling; compounds; en afdichtingsprofielen. In totaal telt het bedrijf ongeveer 2.400 medewerkers.

PERSBERICHT 9 augustus 2001 - 3 -

DE DIRECTIE
Vredestein N.V.
President Kennedylaan 104
6883 AX VELP

Contactpersoon: drs R.H. Oudshoorn, telefoon: 026 3657924

Deel: ' Haljaarbericht Vredestein NV '
Lees ook