Provincie Limburg

Provincie tegen vangen en fokken : Gedeputeerde Wolfs wil hamsters in eigen leefgebied beschermen


76/99

Maastricht, 19 mei 1999

Provincie tegen vangen en fokken

GEDEPUTEERDE WOLFS WIL HAMSTERS IN EIGEN LEEFGEBIED BESCHERMEN

Het provinciaal bestuur van Limburg deelt de zorg voor het voortbestaan van de Hamster in Limburg. Echter, het vangen en fokken van Hamsters ter bescherming van de soort, is voor Gedeputeerde Staten van Limburg geen optie. De Provincie kiest er voor om daar waar Hamsters zich van nature bevinden, vergaande beschermingsmaatregelen te treffen voor deze dieren en hun leefgebied. Daarvoor wil Limburg ook extra geld beschikbaar te stellen.

Dat heeft mevrouw O.Wolfs, gedeputeerde voor Natuur en Landschap vandaag laten weten aan de Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij.

Volgens het door het Instituut voor Bos- en Natuuronderzoek in december 1998 uitgebrachte rapport "Overlevingsplan Hamster" zijn er nog honderd tot enkele honderden hamsters in Limburg. De provincie Limburg en de natuurbeschermingsorganisaties hebben meegewerkt aan de totstandkoming van dit rapport en delen de conclusies.
Eén belangrijke conclusie is dat met gerichte beheersmaatregelen de Hamster zich weer kan ontwikkelen tot een levensvatbare populatie. Overigens is het gebiedsdekkend inventariseren van hamsters slechts in de nazomer mogelijk. Op dit moment zijn slechts enkele burchten bekend. Daaruit kan niet worden afgeleid dat het thans in Heer om de laatste hamsters zou gaan. Het provinciaal bestuur is van mening dat de huidige stand van de Hamster dan ook geen aanleiding geeft om dieren te vangen en vervolgens in een fokprogramma op te nemen met het doel de soort op deze wijze in stand te houden.

Natuur- en landbouworganisaties en bedrijfsleven hebben de afgelopen jaren in overleg met het Rijk en de Provincie zorggedragen voor een groot maatschappelijk draagvlak in Midden- en Zuid-Limburg voor een adequate bescherming van de Hamster. Dit heeft geleid tot diverse bijdragen van organisaties en instellingen aan de hamsterbescherming.

Steeds zijn in overleg beschermingsmaatregelen getroffen. Waar deze tot onvoldoende resultaat hebben geleid zijn deze bijgesteld. Het is volgens gedeputeerde Wolfs ontoelaatbaar dat een publiciteitsactie van één organisatie het bereikte brede maatschappelijk draagvlak voor de hamsterbescherming aantast, wellicht teniet doet.

Volgens de Provincie is het vangen van Hamsters ook onacceptabel in het licht van een aantal bestuurlijke beslissingen over grote woningbouwlocaties, infrastructuur en bedrijventerreinen ten gunste van de bescherming van de Hamster. Zo werd juist in Heer een bouwlocatie voor enige honderden woningen geschrapt omdat daar de belangen van de Hamster en zijn leefgebied prevaleerden boven het ruimtegebrek van de stad Maastricht.

Deel: ' 'Hamsters Limburg in eigen leefgebied beschermen' '
Lees ook