EVD

Handelsreis voor de milieusector naar New York (VN en noordoosten van de Verenigde Staten) 3 t/m 6 maart 2003

---

Van 3 t/m 6 maart 2003 organiseert de EVD in samenwerking met het Nederlandse consulaat-generaal in New York een handelsreis naar New York. Doel van de reis is in de eerste plaats een bezoek te brengen aan het hoofdkantoor van de Verenigde Naties (VN). Voor de deelnemers aan de reis worden bezoeken georganiseerd aan relevante inkooporganisaties binnen de VN. Deze bezoeken zullen bestaan uit enerzijds een uitwisseling van informatie en anderzijds individuele gesprekken met decision makers (inkopers).

Tevens worden contacten gelegd met potentiële counterparts in het noordoosten van de Verenigde Staten, zowel in de publieke als in de private sector.

De handelsreis richt zich op milieutechnologie en op milieugerelateerde onderwerpen als duurzame energie en watermanagement.
Bent u werkzaam in deze sectoren, dan nodigen wij u graaguit om aan de handelsreis deel te nemen. U kunt zich direct online aanmelden. Sluitingsdatum is 18 januari 2003.

De markt
De VN is op het eerste gezicht niet de meest voor de hand liggende zakenpartner. Maar met een omvang van ongeveer 4,6 miljard euro in 2001 is dit zeker een markt om rekening mee te houden. Onder de paraplu van de VN vallen ongeveer veertig uitvoerings- en inkooporganisaties, die gezamenlijk rond de 135.000 contracten per jaar afsluiten. Het gaat hierbij om de aankoop van een grote verscheidenheid aan goederen en diensten die bestemd zijn voor noodhulp, vredesmissies, gezondheids- en ontwikkelingsprojecten en de bedrijfsvoering van de verschillende VN-instellingen.

In de afgelopen jaren is milieu een belangrijk thema geworden. In New York gevestigde inkooporganisaties als United Nations Development Programme (UNDP), United Nations Procurement Division (UNPD), United Nations Office for Procurement Services (UNOPS) en United Nations Children's Fund (UNICEF) kopen steeds vaker technologie en expertise op het gebied van waterbeheer, waterzuivering en duurzame energie.

De Amerikaanse milieumarkt groeit in nagenoeg alle deelsectoren. In 2001 had de markt een totale omvang van 213 miljard US dollar. In 2002 wordt een groei verwacht van 4 procent. De sterkste groei vindt plaats in de deelsectoren duurzame energie en energie-efficiënte oftewel schone technologie. Daarnaast wordt een substantiële groei geconstateerd in de deelsectoren afvalstoffenmanagement en afvalwaterzuivering. Voor de Nederlandse bedrijven liggen er met name kansen in progressieve staten als de noordoostelijke.

Programma handelsreis
Welke VN-organisaties bezocht gaan worden, hangt deels af van de aard van de activiteiten van de deelnemers aan de handelsreis. Het programma zal daarom in een later stadium in detail worden ingevuld. In grote lijnen ziet het er als volgt uit:

* maandag 3 maart
> in de ochtend of middag aankomst in New York; > aan het eind van de middag vindt een briefing plaats, waarbij onder meer de organisatie van de VN wordt toegelicht en wordt ingegaan op de wijze van zakendoen met deze organisatie; > aansluitend een gezamenlijk, informeel kennismakingsdiner met de deelnemers en de staf van het Nederlandse Consulaat-Generaal;
* dinsdag 4 maart
> collectief bezoek aan UNOPS, UNDP, UNEP (United Nations Environmental Program) en UNICEF:
> 's ochtends een collectief programma met presentaties; > 's middags individuele gesprekken met inkopers;
* woensdag 5 maart
> 's ochtends voortzetting van de individuele gesprekken met inkopers van de VN-organisaties;
> 's middags bezoeken aan relevante projecten in New York; > 's avonds wordt door het consulaat-generaal een netwerkreceptie aangeboden;

* donderdag 6 maart
> programma met lokale overheden en bedrijven uit het noordoosten van de VS;
> 's ochtends een collectief programma met presentaties, gevolgd door een gezamenlijke lunch met Amerikaanse key-note speaker; > 's middags individuele gesprekken met potentiële counterparts.

Optioneel bezoek aan de Wereldbank
Deelnemers die van het bezoek aan New York gebruik willen maken om tevens de Wereldbank in Washington te bezoeken, worden daartoe in de gelegenheid gesteld. De Nederlandse ambassade in Washington zal in voorkomende gevallen voor een introductie zorgdragen.

Een bezoek aan de Wereldbank kan met name interessant zijn voor dienstverlenende bedrijven. Desgewenst kan in overleg met de EVD Private Sector Liaison Officer voor de Wereldbank Groep worden vastgesteld of een bezoek aan de Wereldbank voor u nuttig kan zijn.

Dienstenpakket en deelnamekosten
Het dienstenpakket omvat de organisatie van de bovengenoemde collectieve en individuele programmaonderdelen en ondersteuning gedurende de handelsreis door deskundigen van het Nederlandse consulaat-generaal. Verder wordt een missieboekje vervaardigd met daarin een profiel van elk deelnemend bedrijf. Ten slotte zal worden bemiddeld voor een groepsarrangement voor vliegreis en hotel. De kosten voor reis en verblijf zijn voor eigen rekening van de deelnemers.
Een belangrijk deel van de organisatiekosten komt voor rekening van de EVD. Dit maakt het mogelijk dat per deelnemend bedrijf een eigen bijdrage van 500 euro in rekening wordt gebracht.

Aanmelding
Graag vernemen wij uiterlijk 18 januari 2003 of u aan deze handelsreis wenst deel te nemen. U kunt zich aanmelden via het online aanmeldingsformulier.

Meer informatie
Voor nadere informatie over de handelsreis kunt u contact opnemen met:
* Wim Klaver
Telefoon: (070) 778 83 24
E-mail: klaver@evd.nl

Voor eventuele vragen over de VN kunt u contact opnemen
* Gaby Hoof, informatiemanager Internationale Organisaties bij de EVD Telefoon: (070) 778 85 99
E-mail: vn@info.evd.nl

Japan

Deel: ' Handelsreis voor de milieusector naar New York '
Lees ook