Gemeente Rotterdam

Handhavinginstrumentarium Milieudienst Rijnmond uitgebreid

(25-09) Het College van B. en W. stelt de Gemeenteraad voor het handhavinginstrumentarium van de Milieudienst Rijnmond (DCMR) uit te breiden met een economische en financiële analyse van bedrijven. Op die manier kunnen kwetsbare en risicodragende bedrijven vroegtijdig worden herkend en kan goed overzicht worden gehouden op de verantwoordelijkheden bij opslag, transport en behandeling van gevaarlijke stoffen. Daarmee wordt de motie van de heer. G. Peet van juli 1997 afgedaan.

De DCMR gaat naast de normale controlebezoeken bij bedrijven tevens een administratieve toetsing uitvoeren in het kader van de handhaving. Bij verschillende bedrijven heeft dit een meerwaarde, zoals bij autoslopers, puinbrekers, grondreinigers, in de grond op- en overslag en bij verwerkers van scheepsafvalstoffen. Daarnaast worden bedrijven integraal beoordeeld op de mogelijkheden wat betreft milieu-investeringen en wordt de draagkracht bij bodemsanering getoetst.
Dit alles betekent dat de handhavingmedewerkers bij de DCMR een aantal cursussen gaan volgen. Bij zwaardere financieel economische vraagstukken zal de deskundigheid van andere Rotterdamse diensten en organisaties worden ingeschakeld.

Deel: ' Handhavinginstrumentarium Milieudienst Rijnmond uitgebreid '
Lees ook