Gemeente Rotterdam

| | | | |Regionaal Interdisciplinair | | | |Fraudeteam Rotterdam | | |

Persbericht

Handhavingsacties in deelgemeente Kralingen-Crooswijk

Nr. 49
18 maart 2003

Op dinsdag 18 maart start het Regionaal Interdisciplinair Fraudeteam Rotterdam (RIF) het project "Alles op orde" in de deelgemeente Kralingen-Crooswijk. Tot de zomervakantie gaan medewerkers van de organisaties die aan dit RIF-project deelnemen, huisbezoeken afleggen bij particulieren en bedrijven. Zij controleren daar of de regels op het gebied van wonen, werk en inkomen worden nageleefd. De handhavingsacties zijn een samenwerking van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SoZaWe), de Sociale Verzekeringsbank (SVB), de Uitvoeringsinstelling Werknemersverzekeringen (UWV), de Dienst Stedebouw en Volkshuisvesting (DS+V), het Woningbedrijf Rotterdam (WBR) en de Politie.

Het Rif Rotterdam is een samenwerkingsverband dat tot doel heeft het multidisciplinair bestrijden van met name zwarte fraude met de sociale zekerheid als invalshoek. Dit RIF-project wijkt af van de gebruikelijke onderzoeken die het RIF uitvoert. In dit geval neemt het RIF nl. geen branche onder de loep maar een bepaald gebied waarin men verschillende vormen van fraude vermoedt. Het RIF onderzoekt in dat gebied personen, panden en bedrijven en brengt op grond daarvan controlebezoeken aan bepaalde adressen. De gedachte hierachter is dat een concentratie van fraude in een wijk direct of indirect de leefbaarheid in de wijk aantast. Bij het onderzoek wordt gecontroleerd op zaken als uitkeringsfraude, overbewoning zoals illegale pensions, zwartwerken door ondernemers en personeel en vergunningen (in het geval van bedrijven). Het is nadrukkelijk de bedoeling om waar probleemsituaties worden aangetroffen ook een aanzet te geven tot een oplossing.

De handhavingsacties van het RIF lijken enigszins op die van de interventieteams die momenteel in de zogenaamde hotspotwijken aan het werk zijn. Het verschil zit voornamelijk in de werkwijze en de keuze van het werkgebied. Het RIF maakt voor het onderzoek een analyse van informatie uit bestanden en dossiers. De interventieteams gaan vooral af op gerichte signalen dat er in een straat iets loos is. Voorts werken de interventieteams alleen in de onveilige wijken (de hotspots), terwijl het RIF vanuit haar doelstelling om fraude te voorkomen, juist kiest voor een wijk die nog niet onveilig is maar wel dreigt af te glijden.

Voor nader informatie:

Jan Polet, manager RIF Rotterdam, tel. 010 - 2134040 Ria van der Linde, woordvoerder wethouder Van der Tak, tel. 06-51074779 Ron Boers, deelgemeente Kralingen-Crooswijk, tel. 010 - 2060901

---- --

Deel: ' Handhavingsacties in deelgemeente Kralingen-Crooswijk '
Lees ook