Provincie Friesland

Persberichten

Handleiding gemeentelijke plannen

Een goed plan!
De Handleiding Gemeentelijke Plannen heeft haar nut in de praktijk bewezen. Om nuttig te blijven, moet zij actueel zijn. Wat is er bijvoorbeeld sinds 1995 veranderd in de Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO)?
En wat zijn de gevolgen van nieuwe Europese richtlijnen en veranderde accenten in het provinciale omgevingsbeleid?
Met de nieuwe Handleiding Gemeentelijke Plannen bent u weer helemaal op de hoogte. De tekst is volledig bijgewerkt en uitgebreid met enkele nieuwe onderwerpen. Daarmee is de Handleiding weer een betrouwbaar hulpmiddel voor het opstellen van gemeentelijke ruimtelijke plannen en het verkrijgen van inzicht in de beoordeling daarvan.
De geactualiseerde Handleiding Gemeentelijke Plannen bevat geen nieuw inhoudelijk beleid. Ook van een inperking van het Provinciale ruimtelijk beleid is geen sprake. Het Streekplan uit 1994 blijft het uitgangspunt.
Waarom dan toch actualiseren? Omdat een aantal ontwikkelingen aanpassing van de beide delen van de Handleiding - Procedures en Beleid - nodig maakt. In deze folder vatten we de veranderingen kort voor u samen.
Terug

Procedures
In het onderdeel Procedures vindt u een aantal werkafspraken, aanbevelingen en aandachtspunten die betrekking hebben op gemeentelijke ruimtelijke plannen. Daarnaast komt aan de orde hoe de provincie haar wettelijke toezichtstaak invult en uitvoert. Welke eisen stelt zij aan structuur- en bestemmingsplannen? Welke criteria hanteert zij bij de beoordeling van deze plannen? Wanneer kan een beroep worden gedaan op vrijstelling van bestemmingsplannen en hoe beoordeelt de provincie gemeentelijke verzoeken om een verklaring van geen bezwaar ? Wat betekent de aanscherping van de toetsing op rechtmatigheidsaspecten van ruimtelijke plannen voor gemeenten? Vragen waarop de geactualiseerde Handleiding overzichtelijk antwoord geeft, toegelicht en beschreven vanuitde herziene Algemene wet bestuursrecht (1998) en de herziene Wet op de Ruimtelijke Ordening. Zo wordt uitgebreid aandacht besteed aan artikel 19 WRO, over de vrijstelling van bestemmingsplannen.
Terug

Voorkeursrecht
Ook de Wet voorkeursrecht gemeenten komt in het onderdeel Procedures aan de orde. Met deze wet hebben gemeenten een belangrijk instrument in handen voor het verwerven van onroerend goed waarmee ruimtelijk beleid kan worden gerealiseerd. In de Handleiding leest u welke richtlijnen de provincie hanteert voor het wel of niet mogen gebruiken van dit instrument.
Verder wordt stilgestaan bij de plannen die voortkomen uit de Wet op de Stads- en dorpsvernieuwing.
Tenslotte wordt de provinciale visie op de handhaving van het ruimtelijk bestuursrecht weergegeven.
Terug

Woningbouw
In het onderdeel Beleid licht de provincie de achtergronden en doelstellingen van haar ruimtelijk beleid toe. Hoewel er dus geen sprake is van nieuw beleid, geeft de provincie wel aan dat zij haar toezicht op de uitvoering van het beleid op een aantal punten aanscherpt. Zo krijgt de ruimtelijke kwaliteit meer gewicht in de beoordeling van plannen voor de inrichting van stedelijke gebieden en dorpen en wordt de ontwikkeling van recreatiebungalowparken kritischer gevolgd. Ook let de provincie scherper op de richtgetallen voor woningbouw. In de Handleiding vindt u dan ook een toelichting op de notitie Wenjen in Fryslân, waarin de provincie haar woningbouwbeleid verwoordt. Met name de eisen die dit stelt aan gemeenten, komen uitgebreid aan bod.
Terug

Leefomgeving
De uitvoering van het milieubeleid en de ruimtelijke ordening neemt in het onderdeel Beleid een belangrijke plaats in. Sinds 1996 is de provincie belast met de uitvoering van de Boswet. De Handleiding beschrijft hoe de provincie een afweging maakt tussen ecologische en maatschappelijke belangen en welke rol het compensatiebeginsel hierin speelt. Ook de gevolgen van de nieuwe Europese habitat- en vogelrichtlijnen worden tegen het licht gehouden. Verder zijn de paragrafen over de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en de Wet geluidhinder uitgebreid en geactualiseerd.

Het Tweede Waterhuishoudingsplan is van wezenlijke betekenis voor het provinciale ruimtelijk beleid. In de toelichting leest u wat er door dit plan verandert in de beoordeling van gemeentelijke bestemmingsplannen. U krijgt onder meer uitleg over het hoe en waarom van de waterparagraaf, die een vast onderdeel van deze plannen moet worden.
Terug

Economie
De technologie en economie hebben de laatste vijf jaar niet stilgestaan. Ook die ontwikkeling vindt u terug in de Handleiding. Zo wordt u als gemeente, sinds de openstelling van de telecommunicatiemarkt, regelmatig geconfronteerd met aanvragen voor opstelpunten van antennemasten. In de Handleiding vindt u de richtlijnen die de provincie hiervoor heeft opgesteld. Ook wordt ingegaan op de ter discussie staande gezondheids- en veiligheidsaspecten van deze masten.

De paragrafen over bedrijvigheid, bedrijfsterreinen en het locatie- en mobiliteitsbeleid lichten de visie toe van waaruit de provincie hiervoor ruimte creëert. In de tekst zijn zowel het geactualiseerde Sociaal Economisch Beleidsplan Fryslân 1999 - 2001 als het Provinciale Verkeer- en Vervoerplan (PVVP) verwerkt, waarmee u een totaaloverzicht heeft van het provinciale locatie- en mobiliteitsbeleid. Zo weet u bijvoorbeeld wat de provincie doet om bedrijventerreinen en kantoorlocaties beter af te stemmen op de vraag uit het bedrijfsleven. Met de vooraankondiging van een provinciale notitie over de procesmatige en planmatige kant van bedrijventerreinen, geeft de Handleiding alvast inzicht in de eisen die de provincie stelt aan plannen op dit gebied.
Aan bod komen onderwerpen als PPS-constructies, parkmanagement en clustering.
Terug

Meer informatie
Wilt u meer informatie over de Handleiding gemeentelijke plannen 2000?
Neemt u dan contact op met het secretariaat van de afdeling Ruimtelijke plannen van de provincie Fryslân,
Postbus 20120

8900 HM Leeuwarden
Telefoon: 058-29255233.

Deel: ' Handleiding gemeentelijke plannen provincie Friesland '
Lees ook