Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn


Hulpverlening in beeld

Handleiding NIZW Volgsysteem voor het AMW

plaatsingsdatum: 20 januari 2000

Zorgvuldige dossiervoering is een belangrijk aspect van het kwaliteitsbeleid van hulpverlenende instanties. In Hulpverlening in beeld. Handleiding NIZW volgsysteem voor het algemeen maatschappelijk werk van het Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn / NIZW worden inhoudelijke richtlijnen gepresenteerd die de dossiervoering in het algemeen maatschappelijk werk ondersteunen. Maatschappelijk werkers uit drie verschillende instellingen hebben deze richtlijnen het afgelopen jaar getest en hebben hun oordeel gegeven over de bruikbaarheid ervan.

Rapportage en reflectie

Een hulpverleningsvolgsysteem is een samenhangend geheel van rapportages waarin de voortgang in het hulpverleningsproces op hoofdlijnen wordt vastgelegd, zodat inzicht ontstaat in het verloop van de hulpverlening en de verhouding tot de gewenste doelen. Rapporteren hoort er tegenwoordig bij, zeker in de intakefase van de hulpverlening. Ook rapporteren over het vervolg van de hulpverlening, over het hulpverleningsproces, krijgt steeds meer aandacht.

Informatie zichtbaar maken

Een hulpverleningsvolgsysteem dwingt tot reflectie en draagt zo bij aan het afstemmen van de hulpverlening op de vragen en behoeften van cliënten. Het maakt door middel van rapportage de informatie zichtbaar die nodig is om de voortgang van de hulpverlening in de gaten te houden en de werkwijze bij te kunnen stellen als dat nodig is. Bovendien maakt het de overdracht naar een andere hulpverlener in geval van ziekte of uitval gemakkelijker. In combinatie met werkbegeleiding biedt het de hulpverlener houvast bij de uitvoering van de hulpverlening.

Bestellen

Hulpverlening in beeld. Handleiding NIZW Volgsysteem voor het algemeen maatschappelijk werk

(64 blz.) is geschreven door Margot Scholte en kost f 24,50. ISBN 90-5050-799-9 en

bestelnummer E 52654. De publicatie is te bestellen bij NIZW Uitgeverij, Postbus 19152, 3501 DD Utrecht, telefoon (030) 230 66 07, fax (030) 230 64 91, e-mail bestel@nizw.nl.

Deel: ' Handleiding NIZW bij Volgsysteem voor het AMW '
Lees ook