Ministerie van Algemene Zaken

Ministerie van Verkeer en Waterstaat

Persbericht Ministerraad
24 augustus 2001

KABINET NEEMT BESLUIT OVER TRACÉ HANZELIJN

De ministerraad heeft op voorstel van minister Netelenbos van Verkeer en Waterstaat ingestemd met de aanleg van de Hanzelijn, de nieuwe spoorlijn van Lelystad naar Zwolle via Dronten en Kampen, langs de N50. Het besluit vloeit voort uit de trajectnota/milieu-effectrapport Hanzelijn die op 20 juni 2000 voor advies en inspraak ter visie is gelegd. Een aanvulling hierop heeft dit voorjaar ter visie gelegen.

Tussen Kampen en Zwolle zal de spoorlijn de N50 volgen. In het belang van de natuur en waterrecreatie wordt onder het Drontermeer een tunnel aangelegd. Bij Lelystad blijft de spoorlijn aan de zuidzijde van het huidige opstelterrein. De spoorlijn is overwegend geschikt voor snelheden tot 200 kilometer per uur. Ten behoeve van de ruimtelijke inpassing zijn beperkte concessies aan de snelheid gedaan, bij Lelystad 180 kilometer per uur en bij Kampen 160. Met het oog op de veiligheid worden voor de Hanzelijn alleen ongelijkvloerse kruisingen gebruikt.

Met de aanleg van de Hanzelijn wordt een belangrijke schakel aan het nationale spoorwegennet toegevoegd. De volgende verbeteringen worden met de Hanzelijn gerealiseerd:
- De reistijd tussen de Noordelijke Randstad en Zwolle en verder naar het noorden wordt met 15 à 20 minuten verkort. Ook vanuit Den Haag en Rotterdam (in combinatie met de HSL-Zuid) is de verbinding sneller.

- Het goederenvervoer naar het noorden wordt via de Hanzelijn afgewikkeld.
- Dronten wordt op het spoorwegnet aangesloten en Kampen krijgt een rechtstreekse verbinding met de Randstad. In Dronten en Kampen wordt een nieuw station aangelegd.
- De Hanzelijn verlicht de capaciteitsproblemen op een aantal trajecten van het huidige spoorwegnet dat nu al zwaar wordt belast en waar in de toekomst verdere groei wordt verwacht.

Op grond van het kabinetsstandpunt wordt een ontwerp-tracébesluit opgesteld. Hierin worden de mogelijkheden van geluidsarm spoor en de aanleg van geluidsschermen verder uitgewerkt. Het besluit zal, conform de tracéwet, de inspraakprocedure doorlopen. Na het definitieve tracébesluit gaat de aanleg van de Hanzelijn in 2003 van start. De verwachting is dat de spoorlijn in 2009 in gebruik kan worden genomen. De aanleg zal ruim 1,8 miljard gulden kosten. De kosten worden betaald uit het Meerjarenprogramma Infrastructuur en Transport (MIT).

RVD, 24.08.2001
Deel: ' Hanzelijn Lelystad Zwolle gaat door '
Lees ook