MINISTERIE VENW

https://www.minvenw.nl

MIN VenW: PERSBERICHT

HARINGVLIETSLUIZEN OP EEN KIER

Staatssecretaris De Vries van Verkeer en Waterstaat wil de Haringvlietsluizen op een kier openzetten. Zij wil hiermee bereiken dat een brakke overgangszone ontstaat tussen het rivierengebied en de zee. Als deze eerste stap slaagt, zullen de sluizen in een later stadium verder opengezet worden, zodat ook het getijdenmilieu weer terugkeert in het Haringvliet en de Biesbosch. De Vries heeft deze plannen vandaag aan de Tweede Kamer gestuurd.

Door uiteindelijk eenderde van de sluizen permanent open te zetten, krijgen planten en dieren die in zoete en brakke getijdenmilieus leven weer een kans. Riviertrekvissen zoals de zalm kunnen ongehinderd doorzwemmen van zee naar de paaigebieden langs de rivieren. In de Biesbosch kan een uniek zoetwatergetijdegebied ontstaan. Tweede voordeel is dat door de getijdenstroming minder rivierslib zal bezinken in vaargeulen opdat op den duur minder onderhoudsbaggerwerk nodig is. De bescherming tegen overstromingen zal onveranderd blijven, want bij storm op zee gaan de sluizen dicht.

Voordat de sluizen op een kier gaan, worden waterinlaatpunten naar het oostelijke deel van Haringvliet verplaatst. Zo blijft voldoende zoetwater beschikbaar voor drinkwater, landbouw en industrie. De kosten van deze verplaatsing bedragen ongeveer f70 mln. Rijkswaterstaat zal een meetnet instellen om de effecten van de openstelling op het zoutgehalten in de gaten te houden.

Als de sluizen nog verder open gaan zal de Hollandsche IJssel sneller verzilten dan nu al het geval is. De Vries wil daarom samen met betrokkenen alternatieven voor de zoetwatervoorziening van de Hollandsche IJssel gaan verkennen. Deze alternatieven zijn op termijn ook nodig als de sluizen dicht blijven, vanwege de zeespiegelstijging.

De Haringvlietsluizen zijn in 1970 aangelegd als onderdeel van het Deltaplan. Na de aanleg is het Haringvliet van een zeearm veranderd in een groot zoetwaterbekken.

Hans Scholten 070 - 3516544


15 mrt 00 14:58

Deel: ' Haringvlietsluizen op een kier '
Lees ook