expostbus51


Ministerie van Economische Zaken


https://www.minez.nl

CPB/Havenconcurrentie op Duitse markt in beeld

CENTRAAL PLANBUREAU

Onderwerp: persbericht
Nummer : 3
Datum : 23 februari 1999

Gezamenlijke studie Havenbedrijf en Centraal Planbureau:

HAVENCONCURRENTIE OP DUITSE MARKT IN BEELD

De omvangrijke container- en stukgoedmarkten in West- en Zuid-Duitsland bieden de Rotterdamse haven de meeste kansen voor vergroting van haar Duitse marktaandeel. Van de hoge groei in Oost-Duitsland zullen Rotterdam en Antwerpen slechts beperkt kunnen profiteren vanwege de dominante positie van de nabijgelegen haven van Hamburg.
Vergelijking van de concurrentiekracht van de vier havens Rotterdam, Antwerpen, Hamburg en Bremen op de Duitse markt leert dat nabijheid van grote invloed is op de concurrentiepositie van de havens. Relatief dichtbij gelegen gebieden behoren dan ook vaak tot het .eigen. verzorgingsgebied van een haven. De concurrentie tussen havens speelt daarom met name in die gebieden, waarbij de afstanden vanuit de havens onderling niet sterk verschillen. Wil Rotterdam zijn concurrentiepositie versterken, dan zou de de haven moeten inzetten op verbetering van de ontsluiting van het Duitse achterland, verbreding van het aantal spelers in het havengebied en een sterke vertegenwoordiging van strategische Duitse marktpartijen in de Rotterdamse haven.

Dat zijn de belangrijkste conclusies uit een gezamenlijke studie van het Gemeentelijk Havenbedrijf Rotterdam (GHR) en het Centraal Planbureau (CPB). Het Duitse achterland is letterlijk van groot gewicht voor de overslag in Rotterdam: in 1994 werd 82 mln ton goederen voor Duitsland aan- en afgevoerd. Dat is anderhalf keer zoveel als Hamburg, het vijfvoudige van Bremen en het zesvoudige van Antwerpen. Rotterdam is daarmee de grootste .Duitse. haven. De .Concurrentiestudie Duitsland; een onderzoek naar de concurrentiekracht van de havens Rotterdam, Antwerpen, Hamburg en Bremen op de Duitse markt. is interessant voor een ieder die strategisch bij de Rotterdamse haven betrokken is. Bij de studie is gebruik gemaakt van een ketenbenadering.

Voordelen voor Rotterdam tot 2010 zijn volgens de studie vooral de superieure bereikbaarheid voor grote containerschepen, bundeling en verdikking van vervoersstromen en de verwachte infrastructurele verbeteringen op de Nederlandse Oost-West-as. Geplande infra in Duitsland betekent een sterkere positie voor Hamburg in regio.s waar deze haven al absoluut marktleider is. Rotterdam en Hamburg kunnen ook profiteren van de sluiting van Duitse kolenmijnen, wat een hogere import van kolen over zee tot gevolg heeft. Dematerialisatie-tendensen , die met name in het massagoed spelen, kunnen echter in het nadeel werken van Rotterdam, dat in dit segment sterk is vertegenwoordigd. Rotterdam moet de komende jaren vooral zien te concurreren op de achterlandverbindingen en op de eigen prestatie als .hubhaven..

De .Concurrentiestudie Duitsland. is te bestellen bij:

SDU

C. Plantijnstraat 2
2515 TZ Den Haag
tel. 070 - 3789911

Prijs: f 74,50

Dematerialisatie = steeds minder grondstof per product-eenheid nodig, bijv. door meer efficiency, recycling of milieumaatregelen

Inlichtingen bij: Rob van Dijk, persvoorlichter GHR,telefoon(010)2521427
of bij Jacqueline Timmerhuis, directiesecretaris CPB,telefoon(070)3383477

23 feb 99 16:31

Deel: ' Havenconcurrentie op Duitse markt in beeld '
Lees ook