NATIONALE HAVENRAAD

PERSBERICHT NATIONALE HAVENRAAD

De havendirecteuren van Rotterdam, Amsterdam, Zeeland Seaports en Groningen Seaports alsmede de reders hebben onder leiding van de voorzitter van de Nationale Havenraad, drs.A. van der Hek, overeenstemming bereikt over de wijze waarop marktwerking in de nautische dienstverlening (loodsdiensten) dient te worden bereikt.

Belangrijkste elementen uit dit akkoord zijn:
1. Er komen drie regionale marktgebieden: Noord, het Amsterdam-Noordzeekanaal-gebied en Zuid-West (Rotterdam/Rijnmond en de Zeeuwse havens). In ieder gebied zal na een overgangsperiode van maximaal vijf jaar volledige marktwerking gelden met behoud van het huidige veiligheids- en dienstverleningsniveau. 2. Voor de regio Noord geldt een uitzonderingspositie. De regio Noord zal uit exploitatie-overwegingen zijn tarieven niet boven het huidige niveau behoeven te brengen. Het eventuele nadeel is voor rekening en risico van de overheid. Na de overgangsperiode geldt mutatis mutandis deze uitzonderingspositie ook.
3. De loodsen maken aanspraak op inkomsten om pre-pensioneringsrechten (functioneel leeftijdsontslag) af te dekken. Overeengekomen is dat de regio.s Amsterdam- Noordzeekanaalgebied en Zuid-West een substantieel deel van deze problematiek zullen oplossen. De Minister van Verkeer en Waterstaat, de vertegenwoordigers van genoemde regio.s, de loodsen en de reders zullen overeenstemming over de verdeelsleutel dienen te bereiken.
4. In de overgangsperiode zal volgens een overeen te komen schema de subsidiëring van tarieven (zogenaamde kruissubsidiëring) verdwijnen. 5. In de drie regio.s dient een vergelijkbare verkeersbegeleidings-infrastructuur tot stand te komen. De Minister van Verkeer en Waterstaat zal verantwoordelijkheid dienen te nemen voor de totstandkoming en de exploitatie hiervan. De loodsdienst moet zo spoedig mogelijk worden vereenvoudigd. De uitwerking hiervan wordt door de drie regio.s ter hand genomen.

Voor verdere inlichtingen wordt verwezen naar het secretariaat van de Nationale Havenraad, tel 070 - 3517615 of e-mail ton.broek@nhr.cend.minvenw.nl

21 jan 00 14:18

Deel: ' Havenraad over marktwerking nautische dienstverlening '
Lees ook