Gemeente Amsterdam

|
Persberichten
|
Havenvisie 2010: Amsterdam op koers

Havenvisie 2010: Amsterdam op koers

De Amsterdamse haven heeft zich altijd ontwikkeld in nauwe relatie tot de stad. Ze is vergroeid met de industrie in de regio en vormt een belangrijke vestigingsvoorwaarde voor een flink aantal industriële activiteiten. Daarbij geldt de Amsterdamse haven voornamelijk als verwerkingshaven in plaats van doorvoerhaven, met een regionale bestemming voor 70% van de aanvoer. De haven is, naast onder andere Schiphol en de zakelijke dienstverlening, één van de belangrijkste pijlers van de Amsterdamse economie.

Waarom een visie?
De ontwikkelingen in de Amsterdamse haven hangen meer dan ooit samen met de ontwikkelingen die zich op regionaal, nationaal en internationaal niveau voordoen. Om het huidige karakter van de haven te versterken komt het dan ook in belangrijke mate aan op samenwerking met overheden en bedrijfsleven, op kennisontwikkeling en kennisoverdracht. De Havenvisie 2010 vormt als het ware een gemeenschappelijk denkraam voor alle betrokken partijen.

Sterke en zwakke punten
Er is in de Amsterdamse haven in ieder geval tot 2010 voldoende ruimte (in zowel fysieke omvang als in milieutechnische zin) voor bedrijfsvestiging. Daarnaast zijn het brede pakket aan lading en de hoge lokale verwerkingsgraad sterke punten voor de Amsterdamse haven. Bovendien zijn er op verschillende niveaus perspectief biedende samenwerkingsverbanden ontstaan. Zo heeft de haven niet alleen (inter)nationale partners op het gebied van kennisontwikkeling en milieu, maar ook de samenwerking met bedrijven in de haven zelf komt goed op gang. Relatief zwak is het tot nu toe ontbreken van capaciteit om de groei in het internationale containervervoer adequaat te kunnen opvangen. Hier hangt mee samen dat een relatief klein aantal schepen ook weer met een retourlading vanuit Amsterdam zee kiest. Verder is de bereikbaarheid van de haven, zowel vanuit zee als via de weg, een punt van aandacht.

Ontwikkelingen
De huidige economische ontwikkelingen worden gekenmerkt door begrippen als schaalvergroting, concentratie en globalisering. Allianties tussen en fusies van 2 havens, rederijen en grote bedrijven wereldwijd zijn eerder regel dan uitzondering. Het belang van samenwerking binnen internationale logistieke netwerken neemt daarmee toe. Met het oog hierop zal het Havenbedrijf nieuwe samenwerkingsverbanden aangaan en bestaande verbanden op verschillende niveaus intensiveren en uitbouwen. Op nationaal en internationaal niveau zullen allianties met andere havens en vervoersregio's een grotere rol gaan spelen. Door een actieve rol te spelen kan Amsterdam invloed uitoefenen op het behoud en het vergroten van vervoersketens. Strategische allianties met andere havens en overige mainports kunnen hiervoor noodzakelijk zijn. Het Havenbedrijf wil bijvoorbeeld de samenwerking met de mainports Schiphol en Rotterdam intensiveren om de locatievoordelen van de Amsterdamse haven beter te benutten. Ook wil de haven de regionale samenwerking in het kader van het Masterplan Amsterdam Noordzeekanaalgebied (ANZKG) en de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Noordzeekanaalgebied (RON) uitbouwen.

Acquisitie
Om de efficiency van de haven te kunnen waarborgen, is het van belang dat er een goede balans bestaat tussen doorvoer en verwerking. In het acquisitiebeleid ligt het accent met name op activiteiten met een hoge toegevoegde waarde en werkgelegenheid. De komende jaren zal de vestigingsacquisitie zich richten op de sectoren chemie, voedingsmiddelen, metaalbewerking en -industrie, distributie, value added logistics en recycling. De acquisitie van nieuwe bedrijven zal vooral gericht zijn op West-Europa, USA en Zuidoost-Azië (Japan, Korea en Taiwan). Het aantrekken van ladingsstromen gebeurt veelal in samenwerking met de gevestigde havenbedrijven en richt zich vooral op de ondersteuning van deze bedrijven, met als uiteindelijk doel de concurrentiekracht van de haven te vergroten.

Actieprogramma
Het strategisch beleidsprogramma van de Amsterdamse haven vormt de basis voor het jaarlijkse bedrijfsplan van het Havenbedrijf waarin de benodigde acties per jaar verder worden uitgewerkt. Er worden zes programmaonderdelen onderscheiden, waaronder de eerder genoemde samenwerkingsverbanden en project- en kennisontwikkeling en het acquisitiebeleid in samenhang met vestigingsvoorwaarden en ladingsstromen. Daarnaast is er onder andere aandacht voor de ruimtelijke ontwikkeling en het vestigingsklimaat (herstructurering en intensivering ruimte) en duurzame ontwikkeling (milieuvriendelijke energie, gescheiden rioolwaterzuiveringsinstallatie). Wat betreft de bereikbaarheid van de haven wordt ingezet op een snelle uitbreiding van het sluizencomplex Zeepoort IJmond, de realisatie van een tweede aansluiting van Westpoort op het nationale spoorwegennet en de aanleg van de Westrandweg en de Tweede Coentunnel. Ook is voorzien in verbeteringen in de bestaande infrastructuur, waaronder het stimuleren en verbeteren van het openbaar vervoer, het ontwikkelen van shuttlediensten (via water en spoor) en het ICT-project Portnet. Tot slot verwacht het Havenbedrijf een groei van meer dan 20% van de personele bezetting als gevolg van de uitbreiding van de nautische taken, de verregaande regionale samenwerking en de uitbreiding van het gebied met de Afrikahaven.

Ditte Papousek

^


-

© gemeente Amsterdam - 28-09-2001

Deel: ' Havenvisie 2010, Amsterdam op koers '
Lees ook