Hoofd Bedrijfschap Ambachten

Het ambacht klaar voor de digitale snelweg

De ambachtelijke branches staan in de startblokken om gebruik te maken van de mogelijkheden die de informatie- en communicatietechnologie hen te bieden heeft. Onderzoek heeft uitgewezen dat nu reeds een groot aantal ondernemers gebruik maakt van de digitale snelweg, maar dat er toch ook nog een grote achterstand op dit gebied is. Samen met de brancheorganisaties gaat het Hoofdbedrijfschap Ambachten (HBA) eraan werken deze achterstand de komende tijd weg te werken.

ICT vormt ook het hoofdthema van het Jaarboek Ambacht 1999/2000. In het Jaarboek wordt een uitvoerige beschrijving gegeven van de huidige stand van zaken op dit gebied en wat er in de nabije toekomst moet/kan worden gedaan. Daarnaast bevat het Jaarboek beschrijvingen van een veertigtal ambachtelijke branches. De meeste daarvan vallen onder de werkingssfeer van het HBA.

Tijdens de presentatie van het Jaarboek in Perscentrum Nieuwspoort gaf dr P.H.M. van Hoesel (algemeen directeur EIM)voorbeelden van branches waarvoor ICT al een belangrijke rol vervult. Tevens gaf hij aan wat er moet gebeuren om ICT in het ambacht verder opgang te doen vinden. Dat zijn in ieder geval voorlichting, demonstraties, software-ontwikkeling en opleiding. De rol van de brancheorganisaties noemde hij er een van organiseren en ontwikkelen, maar uiteindelijk komt het op de ondernemer neer die zélf de geboden kansen moet benutten.

HBA-voorzitter P. Kalle haalde in zijn openingswoord fel uit naar het regeringsvoornemen, om na de versoepeling van de vestigingswet die in 1996 is doorgevoerd nu ook nog het restant van de eisen die betrekking hebben op algemene ondernemersvaardigheden af te schaffen. En nog wel in een een tijd dat de turbulente marktontwikkelingen ten gevolge van de opmars van de communicatie en informatie-technologie het uiterste vergen van het aanpassingsvermogen van de ondernemers in het midden- en kleinbedrijf. Een aanpassingsvermogen waarvoor de vestigingswet via de algemene ondernemersvaardigheden hun een basis moet verschaffen.

Drs. E. Dooms van de Katholieke Universiteit Brabant gaf op de bijeenkomst een toelichting op het onderzoek "Ondernemen en netwerken in het ambachtelijk kleinbedrijf." Veel van de ondernemers in deze sector blijken vooral te vertrouwen op hun eigen kennis en ervaring en die van hun partner zonder daarbij snel de hulp van derden in te roepen. Maar de hedendaagse ondernemer zal zich niet kunnen beperken tot traditionele ondernemersactiviteiten, maar zal ook nieuwe managementactiviteiten tot zijn takenpakket moeten gaan rekenen. De vraag is dus of de kennis en ervaring waaruit de meeste ondernemers blijken te putten, ook in de toekomst voor iedereen wel voldoende zal zijn om te groeien, stabiel te blijven of zelfs te overleven.

Bestellen
Zowel het Jaarboek Ambacht 1999/2000 (HBA-publicatienummer 231; fl 80,- excl. verzendkosten)als het onderzoeksverslag "Ondernemen en netwerken in het ambachtelijk kleinbedrijf" (HBA-publicatienummer 233; fl 25,- excl. verzendkosten) zijn verkrijgbaar bij het Hoofdbedrijfschap Ambachten (tel.: 070 3371111 of email: hba@hba.nl).


Terug naar actueel-overzicht

Deel: ' HBA Het ambacht klaar voor de digitale snelweg '
Lees ook