HBO-Raad


Persberichten

25-02-1999
Nieuwe cijfers instroom 1998
hbo onverminderd in trek bij nieuwe studenten

In het hbo blijft de instroom van nieuwe studenten stijgen; het afgelopen studiejaar met 5%. In totaal schreven 90.462 nieuwe studenten zich in. Verspreid over alle studiejaren telt het hbo nu 285.210 studenten. Opvallend is de relatief grote stijging van het aantal studenten dat kiest voor een andere vorm dan voltijdonderwijs. Het aantal instromende deeltijdstudenten steeg met 18% van 14.401 naar 16.959. Nog groter is de procentuele stijging bij de duale opleidingsvorm, waarin het leren wordt afgewisseld met een baan in de beroepspraktijk. Het aantal nieuwe studenten in deze relatief nieuwe opleidingsvorm nam toe van 678 naar 1035, een stijging van 53%. Bij het voltijdonderwijs steeg de instroom met 2%. Binnen het hbo wordt de toename van het aantal deeltijd- en duale studenten als een positieve ontwikkeling gezien. Andere vormen dan voltijdonderwijs dat direct volgt op voortgezet onderwijs worden gestimuleerd. Hogescholen willen hiermee hun opleidingen, gezien de grote vraag op de arbeidsmarkt, binnen het bereik van grotere groepen nieuwe studenten brengen.

De toename van 5% nieuwe studenten is niet gelijk over de zeven sectoren van het hbo verdeeld. Het onderstaande overzicht laat de vaak grote verschillen zien:

hbo-sector 1997 1998 stijging/daling


-heo 26.403 29.543 12%


-htno 15.365 16.555 8%


-hpo 15.605 16.225 4%


-hsao 13.373 13.467 1%


-hgzo 7.904 7.587 -4%


-kuo 4.837 4.758 -2%


-hao 2.358 2.327 -1%

Hoger economisch onderwijs
De grootste sector binnen het hbo is het hoger economisch onderwijs (heo). Het aantal nieuw ingeschreven studenten steeg hier met 12%. Commerciële economie is niet alleen in de sector economie maar ook in het gehele hbo veruit de grootste opleiding. Het afgelopen jaar nam de instroom hier toe van 5.056 naar 6.191 studenten, een stijging van 22%. Ook bijzonder in trek bij nieuwe studenten is de opleiding communicatie. De instroom steeg van 1.756 naar 2.568, een toename van 46%. Andere opleidingen in het hoger economisch onderwijs laten eveneens een toename zien. Aanzienlijke stijgingen deden zich voor bij bedrijfseconomie, bedrijfskundige informatica en de opleiding management, economie & recht. Er zijn binnen het economisch onderwijs ook opleidingen die minder eerstejaars studenten aantrokken. De instroom daalde bij accountancy (1.543 nieuwe studenten, een daling van 6%), hoger onderwijs financiële sector (250 nieuwe studenten, een daling van 6%), journalistiek en voorlichting (370 nieuwe studenten, een daling van 8%), tolk vertaler (146 nieuwe studenten, een daling van 32%) en oriëntaalse talen en communicatie (58 nieuwe studenten, een daling van 22%).

Hoger technisch en natuurwetenschappelijk onderwijs De instroom in het hoger technisch en natuurwetenschappelijk onderwijs (htno) stijgt met 8%. Na een daling in eerdere jaren lijkt hiermee de stijging die vorig studiejaar inzette, te worden vastgehouden. Drie opleidingen in het htno nemen een groot deel van de volumestijging voor hun rekening. De instroom bij hogere informatica steeg met 30% (van 1.768 in 1997 naar 2.298 naar 1998). De opleiding voor bedrijfskader zet zijn groei voort met 86% (van 599 naar 1.117 nieuwe studenten). Bij technische bedrijfskunde steeg het aantal nieuwe studenten met 10% (van 1.362 naar 1.499). Opvallend is ook dat de klassieke, op industrie gerichte, technische opleidingen, zoals elektrotechniek, chemische technologie en werktuigbouwkunde hun instroom op peil weten te houden. In de voorgaande jaren deed zich vooral bij deze opleidingen een aanzienlijk terugloop van de instroom voor. Op de arbeidsmarkt is inmiddels in de bijbehorende beroepen een tekort aan personeel ontstaan. Alhoewel de instroom van studenten op peil blijft of zelfs licht toeneemt, zal de vraag naar personeel het aanbod vooralsnog in ruimte mate overtreffen. Er zijn binnen het technisch onderwijs ook opleidingen met een dalende instroom. Significante dalingen doen zich voor bij chemie (590 nieuwe studenten, een daling van 16%), maritiem officier (220 nieuwe studenten, een daling van 14%) en ruimtelijke ordening en planologie (211 nieuwe studenten, een daling van 12%).

Hoger pedagogisch onderwijs
In het hoger pedagogisch onderwijs (hpo) nam het aantal nieuwe studenten met 4% toe. Een groot deel van deze stijging komt voor rekening van opleidingen tot leraar basisonderwijs (de pabo’s). Het aantal nieuwe inschrijvingen nam hier toe met 25% (van 7.049 naar 8.802). Onder meer door klassenverkleining is de vraag naar leraren basisonderwijs op de arbeidsmarkt bijzonder groot. Aan deze vraag kunnen de opleidingen niet geheel voldoen, ook niet nu de instroom met een kwart stijgt. Een geheel andere situatie bestaat bij de (tweedegraads) lerarenopleidingen voor het voortgezet onderwijs. Ook hier is de vraag op de arbeidsmarkt groot. In tegenstelling tot de pabo’s loopt de instroom van nieuwe studenten echter aanzienlijk terug. Bij alle tweedegraads lerarenopleidingen samen daalde de instroom met 21% van 5.135 naar 4.032 studenten. Het tekort aan leraren in het voorgezet onderwijs zal dan ook verder oplopen.

Hoger sociaal agogisch onderwijs
In het hoger sociaal agogisch onderwijs (hsao)stijgt de instroom licht, met 1%. Maar ook hier zijn grote verschillen tussen de, in totaal 11, opleidingen. De grootste opleiding, sociaal pedagogische hulpverlening, telt 4.370 nieuwe eerstejaarsstudenten, dat is 6% minder dan vorig jaar. De tweede grote opleiding, maatschappelijk werk en dienstverlening, laat daarentegen weer een stijging van 13% zien tot 2.933 nieuwe studenten. Bij de kleinere opleidingen valt op dat creatieve therapie met 297 studenten 26% in omvang afnam en dat de opleiding godsdienst-pastoraal werk met 223 studenten 26% in omvang toeneemt.

Hoger gezondheidszorgonderwijs
In het hoger gezondheidszorgonderwijs (hgzo) neemt het aantal nieuwe studenten af, het laatste jaar met 4%. Binnen het gezondheidszorgonderwijs is verpleegkunde veruit de grootste opleiding. Dit jaar schreven 3.437 nieuwe studenten verpleegkunde zich in, een daling van 5% ten opzichte van het vorige jaar. De tweede grote opleiding, fysiotherapie, kreeg met 1.260 nieuwe studenten eveneens met een daling (2%) te maken. De dalende instroom is zorgwekkend vanwege de oplopende tekorten aan hoog opgeleid personeel in de gezondheidszorg. Daar waar de tekorten het grootst zijn, bij verpleegkunde, proberen hogescholen in samenwerking met de zorgsector nieuwe studenten aan te trekken. Onder meer worden duale onderwijstrajecten voor hbo-verpleegkundigen gestimuleerd. Niet alle opleidingen in het gezondheidszorgonderwijs laten een dalende instroom zien. Van de kleinere opleidingen kennen er vijf een stijgende instroom van eerstejaars: ergotherapie, logopedie, mondhygiëne, optometrie en orthoptie.

Kunstonderwijs
Het aantal nieuwe eerstejaars in het kunstonderwijs (kuo) is ten opzichte van vorig jaar opnieuw teruggelopen, dit jaar met 2%. Dit is in lijn met de afspraak die de Minister van OCenW in 1990 maakte met het kunstonderwijs. Afgesproken werd de capaciteit te verlagen. Omdat het aantal aanmeldingen, ook uit het buitenland, onveranderd hoog blijft, vindt een strenge selectie plaats. Momenteel wordt één op de zes aangemelde studenten daadwerkelijk toegelaten. Bij de opleiding beeldende kunst en vormgeving stroomden 2.947 nieuwe studenten in, 4% minder dan in het vorige studiejaar. De andere twee opleidingen laten een kleine toename zien. Muziek trok 1.284 nieuwe studenten, een toename van 4% en bij de opleiding theater begonnen 527 nieuwe studenten, een stijging van 3%.

Hoger agrarisch onderwijs
Het hoger agrarisch onderwijs (hao) vormt de kleinste sector in het hbo. Dit jaren schreven 2.327 nieuwe studenten zich in, een geringe daling ten opzichte van het vorig jaar (ruim 1%). Het hoger agrarisch onderwijs kent momenteel 24 opleidingen. De twee grootste, veehouderij en agrarische bedrijfskunde, trekken ongeveer evenveel nieuwe studenten als vorig jaar, respectievelijk 376 en 302. De overige, vaak aanzienlijk kleinere, opleidingen laten een sterk wisselend beeld zien.

EINDE PERSBERICHT

Deel: ' HBO onverminderd in trek bij nieuwe studenten '
Lees ook