Gemeente Heerenveen


---

vergaderagenda's, verslagen en besluitenlijsten van college en raad Hieronder vindt u de meest recente agenda's, besluitenlijsten van het college van Burgemeester & Wethouders en diverse verslagen.

De documenten zijn te downloaden in PDF-formaat. U heeft Adobe Acrobat nodig om deze bestanden te bekijken. Indien u dit programma niet heeft dan kunt u dit hier gratis downloaden.

Besluitenlijst B&W vergadering 25 juni 2002

Onderwerp

Besluit


1.


Brief Wijkplatform Heerenveen Midden d.d. 26-4-02
*

Raad voorstellen brief af te handelen overeenkomstig de toezegging van wethouder Bouwers in de cie ROM van 13 mei 2002.
*

Instemmen met conceptbrief.


2.


Brief Plaatselijk Belang Mildam met betrekking tot Schoterlandseweg
*

Kennis nemen van de gevraagde aandacht voor de verkeerssituatie op de Schoterlandseweg te Mildam en het verzoek om haast te maken met de reconstructie van deze weg.

*

De commissie ROM hierover informeren.

*

Instemmen met de bijgevoegde conceptbrief.


3.

Hernieuwd voorbereidingsbesluit voor het gebied nabij Herenwal 96/100 (Herenhof)

*

De raad voorstellen een (hernieuwd) voorbereidingsbesluit vast te stellen voor het gebied nabij Herenwal 96/100 (Herenhof).
*

Het presidium voorstellen het onderwerp niet te agenderen voor behandeling in de commissie ROM.


4.

Brief ondernemers Heerenveen-Zuid

*

Het bezwaar van een aantal ondernemers aan de Marktweg betrekken bij de inspraak-procedure van het project Herinrichting Marktweg-Zuid.
*

De commissie ROM hierover informeren.

*

Instemmen met de bijgevoede conceptbrief.


5.

Cliëntenraad Sociale Zaken

*

Kennis nemen van stand van zaken met betrekking tot de cliëntenraad Sociale Zaken.

*

De leden van de cliëntenraad Sociale Zaken bedanken voor hun bewezen diensten.

*

Gesprekken aangaan met de verschillende belangenorganisaties in de gemeente Heerenveen om te komen tot een nieuwe cliëntenraad Sociale Zaken.

*

De gemeenteraad informeren met betrekking tot deze punten.


6.

Partiele herziening bestemmingsplan & Beeldkwaliteitsplan (BKP)
*

De raad voor te stellen het bestemmingsplan en de afronding van het BKP vast te stellen.


7.

Voorbereiding herinrichting Marktweg-Zuid

*

Voorstel aan raad september voorleggen om voorbereidingskosten vooruitlopend op behandeling MJP uit te geven


8.

Skoatterwâld: overeenkomsten fase 1 A/B

*

In te stemmen met bijgevoegde koop-/realisatieovereenkomsten Skoatterwald fase 1A en 1B

*

Kennisnemen van de ontwikkeling projectmatige bouwfase 1B en de herontwikkeling Turfhoek/Feanwâls fase 1A


9.

Gebiedsvisie Oranjewoud- Katlijk

*

Vaststellen gebiedsvisie Oranjewoud- Katlijk

*

Wethouder M. Scheweer machtigen om 27 juni '02 in de stuurgroepvergadering Zuidoost Friesland (ROM) de gebiedsvisie Oranjewoud-Katlijk gezamenlijk vast te stellen


10.

Brief ontsluitingsweg plan Loevestein

*

Kennis nemen van de bezwaren van de heer Breeuwsma uit Gorredijk ten aanzien van de ontsluiting van de nieuwe woonwijk Loevestein bij Gorredijk.

*

De commissie ROM hierover informeren.

*

Instemmen met de bijgevoegde conceptbrieven.


11.

Vestiging botenstalling en bijbehorende werkplaats en dienstwoning op het perceel tussen Leeuwarderstraatweg 97 en de woonschepenhaven
*

Uitspreken in principe bereid te zijn medewerking te verlenen aan de realisering van een dienstwoning en de vestiging van een botenstalling en werkplaats op het perceel tussen Leeuwarderstraatweg 97 en de woonschepenhaven.

*

Aanvrager hiervan in kennis stellen door middel van bijgevoegde conceptbrief.

*

Te zijner tijd de vaststelling voorstel bestemmingsplan Leeuwarderstraatweg bouwmogelijkheid dienstwoning meenemen.


12.

Huurcontract Stichting Samen Werk

*

Instemmen met nieuwe huurcontract van de Stichting Samen Werk met Technopark beheer B.V.


13.

Bedenkingen bouwplan Haudmare nabij 2a te Tjalleberd
*

De bedenkschriften ontvankelijk verklaren.

*

De bedenkingen ongegrond verklaren.

*

Toepassing geven aan het bepaalde in artikel 17 WRO ten behoeve van het verrichten

*

van een proefboring aan de Haudmare nabij Tjalleberd.
*

Tijdelijke vrijstelling/bouwvergunning verlenen.


14.

Toepassing wijzigingsbevoegdheid bestemmingsplan Buitengebied(realiseren woning; Schoterlandseweg 2 Nieuwehorne)
*

Toepassing geven aan de wijzigingsbevoegdheid van artikel 32, eerste lid, sub 7 van de voorschriften van het bestemmingsplan Buitengebiedmet de daarbij behorende procedure.
*

Instemmen met bijgevoegd (concept)-ontwerpwijzigingsplan.
*

Indien er geen bezwaren worden ingediend, wijzigingsplan ter goedkeuring toesturen aan Gedeputeerde Staten.

Deel: ' Heerenveen B&W besluitenlijst 25 juni 2002 '
Lees ook