Gemeente Heerlen

home

College kiest voor bibliotheek in plaats van Hee-Art naar Glaspaleis

Het quick scan onderzoek dat is uitgevoerd naar de toekomstige gebruikers van het Glaspaleis is afgerond. Het college heeft in zijn vergadering van vandaag kennis genomen van de uitkomsten van het onderzoek en zijn voorkeur uitgesproken voor het model waarbij de culturele publieksfunctie in het Glaspaleis wordt versterkt. Dit betekent dat in beginsel gekozen zal worden voor huisvesting van de Openbare Bibliotheek in het Glaspaleis in plaats van het Contactpunt Cultuur inclusief Hee-Art.

Aanleiding
Aanleiding voor de uitvoering van het quick scan onderzoek vormen de bevindingen van een extern adviseur, Buys Culturele Profielen, die op verzoek van de gemeente Heerlen in december 2002 een advies heeft opgesteld voor het te voeren cultuurbeleid in Heerlen voor de komende jaren. In zijn onderzoek heeft Buys ook adviezen opgesteld voor versterking van de culturele infrastructuur in Heerlen en de uitbouw van de culturele centrumfunctie. Hierbij heeft Buys zich ook uitgesproken voor een wijziging in het culturele concept van het Glaspaleis, met andere woorden: Buys is van mening dat het culturele concept van het Glaspaleis beter tot zijn recht komt door een andere combinatie van het gebouw en haar bewoners. Met name de Stadsgalerij en filmhuis de Spiegel komen volgens Buys vanwege functionele beperkingen van het Glaspaleis-gebouw minder tot hun recht. Op grond van deze uitspraak van Buys heeft het college een quick scan laten uitvoeren naar de wenselijkheid en de gevolgen van het voorstel van Buys.

Inhoud quick scan
In de nu gepresenteerde quickscan zijn een drietal modellen nader onderzocht:
a. model 0: het oorspronkelijke basisscenario waarbij de inrichting van het Glaspaleis plaatsvindt volgens het huidige concept; in dit model worden de nu geplande functies (Muziekschool, Stadsgalerij, Vitruvianum, CPCE/Hee-Art en filmhuis de Spiegel) gehuisvest in het Glaspaleis en de aangrenzende nieuwbouw.
b. model1: het scenario van Buys Culturele Profielen, waarbij de Stadsgalerij en het Vitruvianum naar de panden aan het Raadhuisplein verhuizen en de bibliotheek naar het Glaspaleis. c. model 2: scenario waarbij er een versterking van het publieksbereik plaatsvindt in het Glaspaleis; in dit model blijven de Stadsgalerij, Vitruvianum en filmhuis in het Glaspaleis, zal het CPCE/Hee-Art niet meer worden ondergebracht in het Glaspaleis en verhuist de bibliotheek van het Raadhuisplein naar het Glaspaleis. CPCE/Hee-Art zal volgens dit model worden gehuisvest in het tegenwoordige pand van de Stadsgalerij aan het Raadhuisplein.

Bij alle drie de modellen is bekeken wat de culturele en financiële consequenties zullen zijn, als gekozen zou worden voor dat model. Onderzocht zijn aspecten als o.a. de diversiteit van het culturele aanbod in het Glaspaleis, de hoeveelheid publiek dat de instellingen trekken, de functionaliteit van de gebouwen Glaspaleis en aan het Raadhuisplein (d.w.z. tegenwoordige bibliotheek en Stadsgalerij). Uiteraard zijn de modellen ook financieel doorgerekend, waarbij de benodigde investeringen en exploitatiekosten zijn afgezet tegen de functionele programmas van de instellingen.

College kiest voor model 2
Op grond van de bevindingen van het quick scan onderzoek heeft het college besloten het huidige huisvestingsmodel voor het Glaspaleis gedeeltelijk los te laten en te kiezen voor het meest optimale model: het model waarbij een aanmerkelijke versterking van het culturele publieksbereik in het Glaspaleis plaatsvindt doordat de bibliotheek in plaats van Hee-Art in het Glaspaleis komt (model 2). Deze keuze is mede gemaakt omdat het college het voorstel van Buys Culturele Profielen d.i. Stadsgalerij en Vitruvianum naar Raadhuisplein, en bibliotheek naar Glaspaleis- financieel een te zwaar offer vindt. Gebleken is namelijk dat bij verhuizing van Stadsgalerij en Vitruvianum naar het huidige bibliotheekgebouw, dit gebouw fors aangepast en gerenoveerd zou moeten worden. Dit brengt zeer hoge financiële kosten met zich mee. Bovendien is de culturele meerwaarde van het model van Buys ten opzichte van het nu gekozen model volgens het college relatief beperkt.

Ondanks het feit dat de verbouwing van het Glaspaleis al ver gevorderd is, heeft het college gemeend dat het om cultuurinhoudelijke en financiële gronden verstandiger is de bibliotheek i.p.v. Hee-Art onder te brengen in het Glaspaleis. De investeringskosten zijn weliswaar nu iets hoger, maar daar staat tegenover dat de jaarlijkse exploitatie kosten voor het Glaspaleis en de gebouwen aan het Raadhuisplein lager zijn dan in de situatie die er nu nog ligt.

Daarnaast is tijdens de verbouwing van het Glaspaleis gebleken dat de kunsteducatieactiviteiten van Hee-Art heel moeilijk zijn te realiseren in het Glaspaleis vanwege de functionele beperkingen van het gebouw. Bovendien staat Monumentenzorg niet toe dat bepaalde voorzieningen in het Glaspaleis worden getroffen, hetgeen weer beperkingen inhoudt voor Hee-Art. Deze voorzieningen kunnen wel in het huidige pand van de Stadsgalerij worden gerealiseerd.

Glaspaleis: venster op cultuur
Het toekomstige Glaspaleis zal nu een concentratie worden van de culturele publieksfuncties Stadsgalerij, Vitruvianum, Muziekschool, filmhuis de Spiegel en de openbare bibliotheek. Hierbij zal de bibliotheek zich ontwikkelen tot een bibliotheek nieuwe stijl, waarbij de media- en internetfunctie een belangrijke rol zullen gaan spelen. Verder wordt voor de invulling van het Glaspaleis ook nog gedacht aan een cyberspace-café en aan een stadsbalie-achtige functie. Het Contactpunt Cultuur en Evenementen en Hee-Art zullen integraal worden ondergebracht in het tegenwoordige gebouw van de Stadsgalerij en bibliotheek (gedeeltelijk). In het huidige bibliotheekpand zal een concentratie van gemeentelijke informatievoorzieningen aan de burger kunnen komen. Ook wordt gedacht om in dit gebouw iets te doen aan de wens vanuit de gemeenteraad om op een plek in of rond het Stadhuis fractie(vergader)kamers voor de raadsleden te realiseren. Daarnaast zullen er wellicht ruimtes voor commerciële verhuur beschikbaar komen.

Verdere voortgang
Nu besloten is voor een aanpassing van het huisvestingsplaatje van het Glaspaleis zal een verdere uitwerking en concretisering gaan plaatsvinden. Er zal nader bepaald worden hoe de bibliotheek de ruimte in het Glaspaleis in relatie tot de andere activiteiten daar gaat invullen en hoe de vrijgekomen ruimte in het tegenwoordige bibliotheekgebouw het beste kan worden benut. Zodra deze onderzoeken zijn afgerond zal het college hier uiteraard nadere informatie over verstrekken.

Gemeente Heerlen, 11 februari 2003
Afdeling Communicatie
Hanny Bladt , tel. (045)5604070

persvoorlichting@heerlen.nl

Deel: ' Heerlen kiest bibliotheek in plaats van Hee-Art naar Glaspaleis '
Lees ook