persb.gif navheijm.gif navhome.gif navinfo.gif navterub.gif

Bericht voor de pers 22 oktober 1999

HEIJMANS HEROVERWEEGT PORTFOLIO DIVISIE HANDEL EN INDUSTRIE

Rosmalen - Heijmans N.V. (bouw- en aanverwante activiteiten) maakt, teneinde duidelijkheid te scheppen in een op gang komende geruchtenstroom als gevolg van onjuiste dan wel onvolledige berichtgeving in een tweetal dagbladen, bekend dat zij haar portfolio van de divisie Handel en Industrie heeft heroverwogen. Naar aanleiding daarvan heeft zij maatregelen voorgelegd aan de Centrale Ondernemingsraad. Heijmans benadrukt dat het gaat om acties ter verbetering van het rendement en dat geen besluiten voorliggen tot sluiting van enige activiteit.

In concreto betekent dit dat de Centrale Ondernemingsraad advies wordt gevraagd over voorgenomen besluiten tot herstructurering van de vennootschappen Kunststof Gevelelementen Drachten (Polyprofiel) te Drachten (kunststof gevelelementen), BouwToe te Goirle (halffabrikaten voor keukenkasten), HBS te Den Bosch (handel in bouwmaterialen) en AGMI te Tegelen (verkeersborden en -regelinstallaties). Zoals reeds aangegeven in de jaarverslagen over 1997 en 1998, en in de Algemene Vergaderingen van Aandeelhouders over de betrokken jaren, is Heijmans van mening dat de activiteiten aan het einde van het bouwproces (afbouwactiviteiten) niet behoren tot haar kerncompetenties. Vervreemding van enkele van de genoemde bedrijven op termijn wordt dan ook niet op voorhand uitgesloten. Tegelijkertijd wil Heijmans het divisie-apparaat aanpassen aan de voorgenomen maatregelen bij de afzonderlijke werkmaatschappijen. De voorgenomen besluiten zullen, na herplaatsing van het merendeel van de bij herstructurering betrokken werknemers elders binnen Heijmans, leiden tot een beperkt verlies aan arbeidsplaatsen bij de genoemde ondernemingen alsmede bij de divisie.

Heijmans verwacht dat de maatregelen in 2000 zullen leiden tot een forse verbetering van het rendement van de divisie Handel en Industrie.

Deel: ' Heijmans heroverweegt portfolio divisie handel en industrie '
Lees ook