Europa van Morgen


Heldere regelgeving voor interne telecom en mediamarkt De Europese Commissie heeft een communicatie aangenomen inzake het Groenboek over de Convergentie van de Telecommunicatie, Media en Informatie Technologie Sectoren. In deze communicatie zijn de resultaten verzameld van de consultatie naar aanleiding van het Groenboek. De belangrijkste boodschappen die naar voren komen uit de reacties zijn de behoefte aan heldere regelgeving en het gewenste onderscheid in benadering tussen transport (transmissie van signalen) en content (inhoud).

Het Groenboek werd gepubliceerd op 3 december 1997. De Eurocommisarissen Martin Bangemann en Marcelino Oreja hadden de aanzet ertoe gegeven (zie IP/97/1073). Het Groenboek vroeg de aandacht voor de aanzienlijke gevolgen die de convergentie in de telecom-, media- en IT-sectoren heeft op de economische ontwikkeling, het scheppen van werkgelegenheid en de culturele identiteit. Dergelijke ontwikkelingen vragen om een adequaat regelgevingskader, meende de Commissie.

Twee fasen

De publieke consultatie werd in twee fasen uitgevoerd. In de eerste fase die duurde tot mei 1998 hebben lidstaten en organisaties in de drie betrokken sectoren meer dan 270 geschreven reacties gestuurd. De belangrijkste conclusie uit deze eerste ronde was, dat de convergentie van technologische platforms en netwerkinfrastructuren al een realiteit was. Vergelijkbare voorwaarden zouden derhalve ook moeten gelden voor alle infrastructuren, zonder rekening te houden met de diensten die via deze infrastructuren aangeboden werden. Sector-specifieke regelgeving was echter nog wel nodig. Dit gold met name voor het zeker stellen van een aantal doelen van algemeen belang of om gelijke kansen te garanderen totdat effectieve concurrentie in een bepaalde marktsector bereikt zou zijn. Het EP, het Economisch en Sociaal Comité en het Comité der Regio’s waren door de bank genomen tevreden met het Groenboek.
De tweede fase van de consultatie stelde vragen over datgene wat de Commissie beschouwde als de drie sleutelgebieden (zie IP/98/733). Het ging daarbij om de toegang tot netwerken en gateway-faciliteiten, investeringen, innovatie en contentproductie en een afweging in regelgeving tussen openbare belangen en concurrentieoverwegingen. De Commissie ontving in deze fase antwoorden van meer dan tachtig organisaties. De meeste van deze antwoorden hadden betrekking op toegangsvraagstukken als kritische factor bij het garanderen van een effectieve concurrentie.

Belangrijkste punten

De belangrijkste boodschappen die naar voren gekomen zijn:
- Met betrekking tot regelgeving: een bevestiging van de noodzaak om een heel scala aan doeleinden van publiek belang na te streven, terwijl ook de noodzaak onderkend wordt om investeringen te bevorderen, met name in nieuwe diensten.

- De noodzaak van transparantie, helderheid en proportionaliteit met betrekking tot regels en onderscheid maken tussen:
* regelgeving die positieve en negatieve verplichtingen oplegt in het publiek belang

* sector-specifieke regelgeving die de toepassing van concurrentieregels per geval aanvult

* bevorderende maatregelen die de uitkomsten van specifieke beleidsdoelen zeker stellen


- Scheiding van transport (transmissie) en content regelgeving, met de erkenning van onderlinge schakels ingeval van mogelijke concurrentieproblemen.
Dit impliceert een meer horizontale aanpak van regelgeving met:
* een homogene behandeling van alle transport netwerkinfrastructuur en geassocieerde diensten, ongeacht het type dienst dat aangeboden wordt

* een noodzaak om te garanderen dat content regulering in overeenstemming is met de specifieke eigenschappen van de betrokken content diensten en met de publieke beleidsdoelen die met deze diensten samenhangen

* een noodzaak om te garanderen dat content regulering de eigenheid van de audiovisuele sector aanspreekt, in het bijzonder door een verticale benadering waar dat nodig is, voortbordurend op huidige structuren

* toepassing van geëigende regelgeving bij nieuwe diensten, rekening houdend met de onzekerheden van de markt en de noodzaak van grote aanloopinvesteringen die gemoeid zijn met de introductie van nieuwe diensten en tegelijkertijd het vasthouden aan een adequaat niveau van consumentenbescherming

- Een afgewogen oplossing over hoe de publieke omroep het best geïntegreerd kan worden in deze nieuwe omgeving, die:
* de competentie van de lidstaten respecteert door het definiëren van de terugzending van publieke omroepuitzendingen in overeenstemming met Protocol 9 van het Verdrag van Amsterdam
* organisaties die belast zijn met publieke omroep verplichtingen aanmoedigt om nieuwe technologieën en nieuwe manieren om hun publiek te bereiken te gaan exploiteren

* van deze zendgemachtigden vereist dat zij een duidelijk onderscheid maken tussen publieke omroepactiviteiten en activiteiten die op het concurrentievlak liggen.


- Effectieve toepassing van concurrentieregels, een toenemende toevlucht tot deze regels, vergezeld van een geleidelijke afbouw van sector-specifieke regelgeving, naar mate de markt meer concurrerend wordt.

- Acties gericht op het bevorderen van eersteklas Europese content.

Vervolgacties

De Commissie wil op basis van de consultatie actievoorstellen ontwikkelen op een tweetal gebieden. Ten eerste zal zij hervormingen voorstellen in de regelgeving voor infrastructuur en geassocieerde diensten als onderdeel van de Herziening van Communicatie Regelgeving 1999, een proces waarin de huidige telecomregelgeving al voorziet. Zij die vallen onder de regelgeving voor contentdiensten zullen te maken krijgen met aanpassingen van bestaande regelgeving of de introductie van nieuwe maatregelen.
In een nog te verwachten communicatie zal de Commissie dergelijke hervomingen onderbouwen met een samenhangend geheel van regelgevende principes. De Commissie voorziet eveneens een aantal acties inzake flankerend beleid, zowel voor wat betreft content als infrastructuur. Hieronder vallen bijvoorbeeld de toepassing van de Tweede Richtlijn voor Televisie zonder Grenzen en een voorstel voor de bevordering van Europese audiovisuele producties (MEDIA III programma). Op het terrein van de infrastructuur verwacht de Commissie een rapport over de implementatie van Richtlijn 95/47/EC inzake het gebruik van standaards bij de transmissie van televisiesignalen en een communicatie naar aanleiding van de consultatie betreffende het Groenboek over het radiospectrum.
Roy van Dalm

Deel: ' Heldere regelgeving voor interne telecom en mediamarkt '
Lees ook