MINISTERIE SZW

https://www.minszw.nl

MIN SZW: Helft werkgevers leeft wet SAMEN na

Nr. 99/212
22 november 1999

Helft werkgevers leeft wet SAMEN na

Van de ongeveer 22.000 werkgevers die een jaarverslag moeten inleveren op grond van de Wet stimulering arbeidsdeelname minderheden (wet SAMEN) hebben 9147 dat eind oktober gedaan. Dit is meer dan een verdubbeling ten opzichte van 1 juni van dit jaar. Op dat moment hadden 4301 werkgevers een jaarverslag ingeleverd.

Dit blijkt uit een brief over de wet SAMEN die minister De Vries van Sociale Zaken en Werkgelegenheid naar de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Uitgangspunt van de wet SAMEN is dat het personeelsbestand van een organisatie een afspiegeling is van de regionale samenstelling van de arbeidsmarkt naar etniciteit. Werkgevers moeten in een jaarverslag aan het arbeidsbureau rapporteren hoe de samenstelling van het personeel is naar etniciteit. Daarnaast moet in het verslag staan wat de werkgever heeft gedaan om zijn personeelsbestand meer in overeenstemming te brengen met de verhoudingen op de regionale arbeidsmarkt.

In de brief staan ook de resultaten van het onderzoek van de Arbeidsinspectie naar de uitwerking in de cao.s van het tweede minderhedenakkoord 'Met minderheden meer mogelijkheden' van de Stichting van de Arbeid. Uit het onderzoek blijkt dat in 76% van de onderzochte cao.s één of meer bepalingen zijn opgenomen over minderheden.

Minister De Vries schrijft de Tweede Kamer dat bij de eerste tussentijdse evaluatie van de wet SAMEN die begin 2000 wordt verwacht, zal worden ingegaan op de bijdrage die de wet levert aan de verbetering van de arbeidsmarktpositie van minderheden.

De Arbeidsinspectie houdt toezicht op de naleving van de wet SAMEN. Medio november is door de AI een zogeheten .bevindingenbrief. naar werkgevers verstuurd die over 1997 geen jaarverslag hebben ingediend. De brief wordt ook verstuurd naar de ondernemingsraden, de betrokken werkgevers- en werknemersorganisaties en ter inzage gelegd bij de arbeidsbureaus en is daarmee openbaar. In december volgt een schriftelijke herinnering aan werkgevers die voor wat betreft 1998 in gebreke zijn gebleven.

22 nov 99 17:03

Deel: ' Helft werkgevers leeft wet SAMEN na '
Lees ook