Gemeente Nieuwegein

Keywords: nieuws, actueel, Nieuwegein,

Herdenking Februaristaking 1941
(24 februari)

Een delegatie van de gemeente Nieuwegein en de gemeenteraad woont vrijdag 25 februari de herdenking bij van de Februaristaking 1941. De herdenking begint om 17.00 uur en bestaat uit een defilé langs het monument de Dokwerker op het Jonas Daniël Meijerplein in Amsterdam, het monument dat aan de staking herinnert. De delegatie uit Nieuwegein zal bij dit monument bloemen neerleggen.

Aan de algemene werkstaking werd deelgenomen door honderdduizenden mensen in Amsterdam en andere plaatsen in de huidige randstad. De staking was gericht tegen de vervolging van de joodse landgenoten. Er werd hiermee geprotesteerd tegen het antisemitisme en racisme, zoals dat door Duitse en Nederlandse nazis werd bedreven. De herdenking van de Februaristaking is niet alleen bedoeld om met eerbied en respect terug te kijken naar de verzetsdaad in 1941, maar ook om op te roepen tot waakzaamheid in onze huidige samenleving. Mocht u zich willen aansluiten bij de delegatie, dan kunt u contact opnemen met Marijke Bosma, afdeling Welzijn, tel. 6071537.

Gemeente onderzoekt winkelaanbod Nieuwegein
(17 februari)

De gemeente Nieuwegein vindt het belangrijk dat het winkelaanbod in Nieuwegein evenwichtig is verdeeld en overeenstemt met de behoefte van de inwoners. De afdeling werkgelegenheid en economische zaken (WEE) van de sector stadsontwikkeling heeft daarom het onderzoeksbureau I&O opdracht gegeven hier onderzoek naar te doen. Onderdeel van het onderzoek is het afnemen van interviews over het koopgedrag van inwoners van Nieuwegein. Hiervoor zijn 2.000 inwoners van de gemeente bij toeval geselecteerd uit het bevolkingsregister. Deze mensen hebben een brief ontvangen met de vraag mee te werken aan het onderzoek. Vervolgens worden ze gebeld door een interviewer van het onderzoeksbureau I&O. De gegevens van de interviews worden vertrouwelijk behandeld en uitsluitend voor dit onderzoek gebruikt. De resultaten van het onderzoek worden ingezet om de winkelvoorzieningen in Nieuwegein te verbeteren.

Gemeente plaatst fietsenstallingen in Vreeswijk (16 februari)

De gemeente Nieuwegein gaat in maart 2000 fietsenklemmen plaatsen langs de Lek bij Vreeswijk, nabij de Droge Sluis. In de zomer van 1999 is de draagvleugelboordienst tussen Culemborg en Dordrecht van start gegaan, maar het ontbrak tot nu toe aan een goede stallingsmogelijkheid. Na plaatsing van de klemmen kan de recreatieve fietser zijn rijwiel goed kwijt wanneer hij of zij te voet Vreeswijk wil verkennen. De gemeente heeft samen met bewoners en bedrijven in Vreeswijk de meest geschikte locaties voor fietsklemmen geselecteerd. De klemmen kosten ongeveer 10.000 gulden en worden betalld uit het project Rivierenland Holland

De Droge Sluis ligt tussen de aanlegsteiger van de draagvleugelboot en de uitspanningen in het dorp Vreeswijk en is daarmee een zeer geschikte locatie voor fietsstallingen. De stallingen komen te staan aan de Lekstraat, precies tegenover de uitrit van het Frederiksoord. Op deze plaats staat ook een bankje. De gemeente plaatst bovendien een hekwerk langs een deel van de Lekstraat. Er verdwijnt één parkeerplaats omdat dit de verkeersveiligheid ten goede komt.

Het project Rivierenland Holland is een samenwerkingsproject tussen diverse gemeenten en de provincie Utrecht. De doelstelling van het project is het verbeteren van de toeristisch-recreatieve voorzieningen in het rivierengebied en het gebied op de 'toeristisch-recreatieve kaart van Nederland' zetten. Ook de recreatiemogelijkheden langs de rivier de Lek vallen hieronder. Rivierenland Holland heeft reeds diverse producten ontwikkeld zoals de draagvleugelbootdienst tussen Culemborg en Dordrecht, de recreatiemappen met fiets- , wandel- en kanotochten en de rivierbankjes die in alle deelnemende gemeenten aan het water zijn neergezet.

Burgemeester Laan vertrekt vervroegd uit Nieuwegein (15 februari)

Burgemeester Jan Laan (63) neemt op 1 september van dit jaar afscheid van de gemeente Nieuwegein. Hij treedt vervroegd terug omdat hij is gevraagd als directeur van ROM-Rijnmond. Dit is een samenwerkingsverband van enkele ministeries, de provincie Zuid-Holland, de Stadsregio Rotterdam en bedrijfslevenkoepels.

Laan is tien jaar burgemeester in Nieuwegein. Hij kwam uit Rotterdam, waar hij vanaf 1967 tot zijn benoeming tot burgemeester van Nieuwegein in 1990, actief was voor de Maasstad. Van 1982-1990 was hij wethouder van Ruimtelijke Ordening, Verkeer en Vervoer, Openbare Werken en Milieu.

Nieuwegein wil ruimte maken in financiële situatie (7 februari)

Het college van B en W wil de financiële situatie van de gemeente Nieuwegein verbeteren. Onderzoek wijst uit dat de gemeente al een tijd lang te veel geld uitgeeft in relatie tot de inkomsten. De gemeente dreigt in een situatie te komen dat er onvoldoende geld is om nieuw beleid te ontwikkelen, en om de investeringen te doen die de stad nodig heeft. In het plan van aanpak R U I M T E maken stelt het college van B en W een aantal ingrijpende verbetermaatregelen voor.

De huidige financiële situatie is een gevolg van de jarenlange explosieve groei van de stad. Tot voor kort lag de focus vooral op bouwen en ontwikkelen en minder op aandacht voor beheer en onderhoud en dus ook de structurele lasten die daarmee gepaard gaan. De maatregelen moeten leiden tot een wijze van besturen binnen duidelijke financiële kaders die passen bij de huidige ontwikkeling van de stad.

Het verbeterplan richt zich in hoofdzaak op het ombuigen van een deel van de huidige uitgaven. Op dit moment is nog niets te zeggen over de concrete gevolgen van de ombuiging. De komende maanden zullen de ambtenaren de gemeentelijke producten en diensten kritisch tegen het licht houden. Zij gaan zich onder meer afvragen of de producten of diensten wel noodzakelijk zijn, of het huidige serviceniveau nodig is, of het huidige serviceniveau ook met minder geld of met meer samenhang bereikt kan worden, of dat de taak efficiënter en goedkoper kan worden uitgevoerd.

Tenslotte wil het college ook kijken naar de huidige inkomsten. Op dit moment vergelijkt de gemeente de hoogte van de heffingen en leges met omliggende gemeenten en gemeenten van vergelijkbare grootte en onderzoekt de mogelijkheden van inkomstenverhoging. Doelstelling is om de tarieven kostendekkend te maken waar ze dat nu niet zijn.

Niet alleen de jaarlijkse begroting maar ook de manier van omgaan met geld komt aan de orde in het plan R U I M T E maken. Het moet duidelijker worden wie voor welke budgetten verantwoordelijk is en er moeten vaker rapportages plaatsvinden zodat management en bestuur desgewenst tijdig kunnen bijsturen. De verbetermaatregelen moeten leiden tot een kwaliteitsslag in de financiële organisatie van de gemeente.

Rond de zomerperiode willen B en W een pakket aan concrete maatregelen voorleggen aan de gemeenteraad. Uiteraard ontvangen bewoners en andere belanghebbenden tijdig informatie zodra de voornemens duidelijk zijn. Daarbij zal de gemeente ook aandacht besteden aan de wijze waarop belanghebbenden kunnen reageren op de plannen. Op 17 februari is het plan toegelicht en besproken in de raadscommissie Financiën, Regionale Zaken en Automatisering. Het is de bedoeling dat de commissie vervolgens haar advies uitbrengt in een extra vergadering op 23 februari.

VRAGEN OVER UW WOONOMGEVING? BEL DE SERVICELIJN! Wanneer wordt mijn afvalcontainer geleegd? Hoe kan ik een kapvergunning aanvragen? Waar kan ik mijn oud papier laten? Om antwoord te krijgen op deze en tal van andere vragen of klachten, hoeven bewoners en bedrijven in Nieuwegein nu nog maar één telefoonnummer te bellen: de Servicelijn Stadsbeheer. Het (gratis) telefoonnummer is: 0800-0230258. Met het instellen van de servicelijn wil de gemeente het gemakkelijker maken voor burgers om antwoord te krijgen op hun vragen en klachten met betrekking tot hun leefomgeving. Het streven is om de klachten binnen twee weken op te lossen. Lukt dat niet, dan krijgt de beller in ieder geval bericht.

Deel: ' Herdenking Februaristaking 1941 in Nieuwegein '
Lees ook