Ministerie van Buitenlandse Zaken

http:\www.minbuza.nl\content.asp?Key=421944


---

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 Den Haag Directie Integratie Europa Bezuidenhoutseweg 67 2594 AC Den Haag

Datum 15 oktober 2001 Auteur André Haspels
Kenmerk DIE/531/01 Telefoon 070-3485409
Blad ½ Fax 070-3486381
Bijlage(n) - E-mail die@minbuza.nl
Betreft EU-humanitaire hulp Afghanistan
Zeer geachte Voorzitter,

Naar aanleiding van de opmerkingen van de fractievoorzitter van de PvdA, de heer Melkert, over de coördinatie van de humanitaire hulpverlening aan Afghanistan, gedaan tijdens het plenaire debat van 9 oktober jl., moge ik U als volgt informeren.

Tijdens de informele bijeenkomst van de EU-Ministers voor Ontwikkelingssamenwerking op 10 oktober jl. te Brussel heb ik de humanitaire hulpverlening aan Afghanistan en aan landen in de regio (m.n. Pakistan) in het algemeen en de coördinatie van die hulpverlening in het bijzonder aan de orde gesteld.

Ik heb in dat verband specifiek gewezen op de noodzaak van goede en snelle samenwerking tussen alle betrokken donoren. Met name de Europese Commissie en de EU-Lidstaten dienen zich aan te sluiten bij lopende activiteiten van VN-instellingen, zoals OCHA, UNHCR en het WFP.

Uitdrukkelijk dient vermeden te worden dat de Unie zich opwerpt als een extra bureaucratische laag, die zich vooral richt op de profilering van de eigen identiteit. Het is thans van belang dat zij daadwerkelijk en onmiddellijk een bijdrage levert aan de oplossing van de humanitaire situatie in Afghanistan.

Mijn opmerkingen over de geleerde lessen uit de Kosovo-crisis werden in dat verband met instemming begroet.

Daarnaast heb ik gewezen op het belang van samenwerking met professionele NGO's.

Alleen lokale of internationale NGO's, die zich laten coördineren en hun werkzaamheden verrichten in het bredere kader van de humanitaire hulpverlening, dienen te worden gesteund. Ook deze opstelling vond weerklank bij de deelnemers van de bijeenkomst .

Ik zal de Kamer op de hoogte houden van verdere ontwikkelingen terzake.

De Minister voor Ontwikkelingssamenwerking

Eveline Herfkens

Kenmerk
Blad /1

Deel: ' Herfkens bericht kamer over EU-humanitaire hulp Afghanistan '
Lees ook