Ministerie van Buitenlandse Zaken


De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal,

Binnenhof 4

's-Gravenhage
Directie Crisisbeheersing en Humanitaire hulp

Afdeling Humanitaire hulp

Bezuidenhoutseweg 67

Postbus 20061


2500 EB Den Haag

Datum 12 januari 1999
Kenmerk HH-3631/98nc
Blad /4
Bijlage(n)
Betreft Beantwoording vragen van de leden Verhagen en De Haan over het ter beschikking stellen van geld dat in het kader van de nationale Actie voor Midden-Amerika is bijeengebracht

Onder verwijzing naar de brief van de Griffier van de Tweede Kamer van
24 december 1998, kenmerk 2989905050, waarbij mij de door de leden Verhagen en De Haan overeenkomstig artikel 134 van het reglement van Orde ingediende vragen toegingen, heb ik de eer U hierbij mijn antwoord op de gestelde vragen te doen toekomen.

De Minister voor Ontwikkelingssamenwerking

Eveline Herfkens

_________________________________________________________________

Vraag 1:

Is het bericht waar, dat het ministerie van Buitenlandse Zaken in het kader van de nationale Actie voor Midden-Amerika NLG 20 miljoen ter beschikking stelt aan de Samenwerkende Hulp Organisaties (SHO) en NLG
30 miljoen kanaliseert via multilaterale organisaties en ambassades in Midden-Amerika ?

Antwoord:

Ja, het ministerie heeft NLG 20,3 miljoen ter beschikking gesteld aan SHO.

Vraag 2:

Op grond van welke overwegingen is, tegen de gewekte verwachtingen in, besloten niet het volledige bedrag over te dragen aan SHO, die immers initiator van de inzamelingsactie waren ?

Antwoord:

Bij mijn aankondiging het bedrag van de inzamelingsactie "Help slachtoffers natuurgeweld Midden-Amerika" van SHO in samenwerking met het Landelijk Beraad Stedenbanden Nederland-Nicaragua (LBSNN) te verdubbelen, heb ik duidelijk aangegeven dit bedrag te willen verdubbelen ten behoeve van de getroffen bevolking in Midden-Amerika. Ik heb daarbij eveneens aangegeven dat ik mij het recht voorbehield om op basis van nadere identificatie ook andere kanalen dan de Nederlandse ngo's werkzaam in SHO-verband voor financiering in aanmerking te laten komen.

Vraag 3:

Heeft u minder vertrouwen in deze particuliere organisaties dan het Nederlandse publiek ?

_________________________________________________________________

Vraag 4:

Kunt U precies aangeven welke multilaterale organisaties geld van uw ministerie ontvangen in het kader van deze nationale actie, om welke bedragen het gaat en waaraan deze besteed zullen worden ?

Antwoord (vragen 3 en 4):

Ik heb ervoor gekozen het te verdubbelen bedrag van NLG 50,3 miljoen gebalanceerd te verdelen over drie kanalen: de Nederlandse ngo's samengebracht in SHO (NLG 20,3 miljoen), de kanalen van het Nederlandse postennetwerk in Midden-Amerika ten behoeve van rehabilitatie activiteiten, veelal door lokale ngo's (NLG 15 miljoen) en multilaterale kanalen (NLG 15 miljoen).

Van de NLG 15 miljoen voor multilaterale kanalen zal NLG 5 miljoen aan het VN-Transitie Appeal beschikbaar worden gesteld. Voorts is reeds NLG 10 miljoen beschikbaar gesteld aan het door de Wereldbank beheerde "Central American Emergency Trust Fund". Uit dit fonds zullen schuldendiensten aan verschillende multilaterale crediteuren betaald worden. In de overeenkomst, die Nederland met de Wereldbank heeft afgesloten, is bepaald dat NLG 7 miljoen dient te worden aangewend ter verlichting van de multilaterale schuldendienst van Honduras (50% Wereldbank en 50% Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank) en NLG 3 miljoen ten behoeve van Nicaragua (tevens 50% Wereldbank en 50% Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank).

Schuldverlichting is essentieel voor de wederopbouw van de getroffen landen en kan enkel via gouvernementele kanalen tot stand komen. Hierop is tevens aangedrongen door diverse organisaties, waaronder enkele deelnemers aan SHO.

Voorts heb ik naast de NLG 50,3 miljoen in een eerder stadium reeds enkele bedragen voor humanitaire hulp en schuldverlichting beschikbaar gesteld. Ter leniging van de eerste noden heb ik via het Nederlandse Rode Kruis NLG 1 miljoen aan de Internationale Federatie van het Rode Kruis beschikbaar gesteld en hebben deNederlandse posten in de regio lastens de blokallocatie humanitaire hulp in totaal NLG 1,3 miljoen beschikbaar gesteld. Voorts heb ik Honduras NLG 2,2 miljoen bi-laterale schuldendienst 1998 kwijtgescholden en NLG 19,2 miljoen voor schuldenverlichting Nicaragua beschikbaar gesteld, waarvan NLG 10 miljoen multilateraal via de Wereldbank en NLG 9,2 miljoen bi-lateraal. Ten slotte heb ik naar aanleiding van het in de Club van Parijs overeengekomen moratorium voor Honduras en Nicaragua besloten om deze landen voor de komende drie jaar NLG 33 miljoen gulden aan rente en aflossingen kwijt te schelden. Deze schuldendienst bedraagt voor Nicaragua NLG 26,5 miljoen en voor Honduras NLG 6,5 miljoen.

Deel: ' Herfkens over geld van nationale actie Midden-Amerika '
Lees ook