Gemeente Heeze-Leende


Herinrichting Ginderover en ontsluiting Poortmannen

Op donderdag 13 februari vond een informatieavond plaats over de herinrichting van Ginderover en de ontsluiting van het industrieterrein de Poortmannen.

De gemeente heeft het ontwerpplan voor deze reconstructie gepresenteerd aan inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden.

Ontwerpplan
Het ontwerpplan is een voorlopig plan. Bij het maken van dit ontwerp zijn een aantal zaken van belang geweest. Een voorbeeld hiervan is het landelijk Duurzaam Veilig concept, waarbij getracht wordt om het totaal aantal verkeersslachtoffers met 25% te verminderen en de leefbaarheid in de straat te verhogen. Om uitvoering te geven aan dit Duurzaam Veilig concept is door de raad in 1998 het Gemeentelijk verkeersveiligheidsplan (GVVP) vastgesteld. Hierin is aangegeven welke functies wegen hebben en wat de maximumsnelheid op deze wegen zou moeten zijn. Daarnaast kent de weg Ginderover diverse functies als woonstraat, ontsluitingsweg en doorgaande weg. Bovendien zijn er diverse weggebruikers die allen verschillende belangen hebben. Door al deze zaken te combineren is de gemeente tot dit eerste ontwerpplan gekomen. Bezoekers van de informatiebijeenkomst hebben een enquêteformulier ingevuld waarop zij konden aangeven of ze het eens of oneens zijn met onderdelen van het ontwerp, bijvoorbeeld de maximum snelheid van 30 km/uur, de wegbreedte, de aanleg van vrijliggende fietspaden, de aanleg van een rotonde en de voorrangsregeling voor fietsers op de rotonde.

Ter inzage
Het ontwerpplan herinrichting Ginderover en ontsluiting Poortmannen ligt vanaf 20 februari tot en met 20 maart 2003 ter inzage in de hal van het gemeentehuis. Belanghebbenden kunnen tot en met 20 maart 2003 hun zienswijze over het ontwerpplan schriftelijk indienen bij burgemeester en wethouders. Ook is het mogelijk het enquêteformulier in te vullen. Na 20 maart zal de gemeente alle ingediende enquêteformulieren en ingezonden brieven bestuderen en eventueel het ontwerpplan hierop aanpassen. De mensen die een enquêteformulier hebben ingediend of hun zienswijze anders kenbaar hebben gemaakt, krijgen schriftelijk bericht of het ontwerpplan wel of niet is aangepast naar aanleiding van de gemaakte opmerkingen. Daarna zal het college de raad voorstellen, via de commissie Grondgebied, het eventueel aangepaste plan vast te stellen, krediet beschikbaar te stellen en de benodigde verkeersbesluiten te nemen.

Zoekwoorden:

Deel: ' Herinrichting Ginderover en ontsluiting Poortmannen Heeze-Leende '
Lees ook