Gemeente Voorschoten


Herinrichting Leidschendam

De provincie heeft de Dienst Landelijk Gebied in Voorburg opdracht gegeven om een rapport op te stellen voor de herinrichting van het landelijk gebied van een deel van de gemeentes Leidschendam, Voorschoten, Zoeterwoude en Zoetermeer. Deze herinrichting moet het uitvoeren van het (Rijks) beleid mogelijk maken.

Problemen in dit gebied zijn:

* de verstedelijkingsdruk

* aantasting van de openheid

* afname van het boerenland.

Het gebied ligt ingeklemd tussen steden en is daardoor uitermate kwetsbaar. Tegelijkertijd is het open, groene en natuurlijke karakter van het landinrichtingsgebied temidden van de steden juist heel bijzonder. Niet voor niets behoort het tot het Groene Hart. Volgens het rijksbeleid moet het landinrichtingsgebied een groene bufferzone worden tussen de Leidse stadsregio en het Haagse stadsgewest

Het rapport dat nu voor u ter inzage ligt bestaat uit twee onderdelen:
* Voorontwerpplan (VOP) overeenkomstig de verplichting uit de Landinrichtingswet

* Milieu-effectrapportage (MER) overeenkomstig de Wet Milieubeheer.

In de MER worden de inrichtingsalternatieven en de milieu-effecten systematisch op een rij gezet. VOP en MER zijn geïntegreerd in één rapport omdat ze beiden uitgaan van dezelfde visie en doelstellingen, in onderlinge uitwisselwerking tot stand zijn gekomen en gelijktijdig in procedure gaan. Het uitbrengen van dit rapport is onderdeel van twee wettelijk verankerde besluitvormingsprocedures: de landinrichting en de milieu-effectrapportage.

Deze VOP/MER ligt van 27 januari tot 27 april 1999 voor u ter inzage in de folderkamer in het gemeentehuis aan de Leidseweg 25 te Voorschoten. Gedurende deze periode is het mogelijk uw zienswijzen in te dienen. Dit kan schriftelijk door uw reactie te sturen naar: Landinrichtingscommissie Leidschendam
Burgemeester Feithplein 2
Postbus 3010
2270 JB Voorburg

telefoon 070-337 12 30
Hier kunt u ook een exemplaar van het rapport opvragen. Er zijn tevens twee voorlichtings- en inspraakbijeenkomsten op onderstaande data:

2 februari 1999
Gemeentehuis Leidschendam
Raadhuisplein 1
Leidschendam
(inde hal van het Raadhuis)

16 februari 1999
Gemeentehuis Zoetermeer
Stadhuisplein 1
Zoetermeer
(ingang aan de marktzijde)

De aanvang van beide avonden is 20.00 uur.

Deel: ' Herinrichting Leidschendam ter inzage '
Lees ook