Gemeente Zoetermeer

Herinrichting openbare ruimte Dorpsstraat

In een van de laatste raadscommissies van Stadswerken en Middelen voor het zomerreces is het voorstel tot herinrichting van de openbare ruimte Dorpsstraat uitvoerig aan de orde geweest. In de locale media heeft één aspect veel aandacht getrokken, namelijk het handhaven van het inrijverbod in de Dorpsstraat tussen 11.00 en 06.00 uur. Het voorstel betreft echter een totaal plaatje voor de toekomstige inrichting van de Dorpsstraat. Zo wordt er o.a. een beeld geschetst van een mogelijke straatmeubilairlijn, bestratingsmateriaal, verlichtingsarmaturen e.d. Wat betreft het handhaven van het inrijverbod wordt voorgesteld dit door het team Handhaving te laten verzorgen. Er wordt zelfs een extra formatieplaats toegevoegd aan het huidige team.

'Handhaving op maat!'
Handhaving door het team Handhaving zal geschieden onder het motto 'handhaving op maat!' Bij de inzetbaarheid van het team is meer mogelijk dan alleen het bekeuren of waarschuwen van (vracht)auto's in verband met het geldende inrijverbod. Zij kunnen ook optreden bij motoren en (brom)fietsen, toezicht houden op terrasvergunningen en het uitstallingenbeleid. Via gerichte acties, zeker meer intensief in het begin, wordt bereikt dat bezoekers van de Dorpsstraat zich aan de regels zullen gaan houden (vergroting 'pakkans'). In combinatie met voorlichting wordt zodoende ernaar gestreefd de mentaliteit in positieve zin te beïnvloeden. Het team is flexibel inzetbaar, dus ook in de avonduren en desnoods in de nachtelijke uren kunnen gerichte acties plaatsvinden.

Inspraak
De raadscommissies zijn accoord gegaan met het starten van een inspraakprocedure voor het plan 'Herinrichting openbare ruimte Dorpsstraat'. In september a.s. komt het voorstel in de inspraak en zullen de betreffende stukken ter inzage worden gelegd in de wijkpost Dorp/Driemanspolder en bij de afdeling Publiekszaken in de hal van het Stadhuis. Ook staat er een inloopbijeenkomst op de rol. Zodra de exacte data voor de inspraakprocedure en de inloopbijeenkomst bekend zijn zullen deze op de pagina Stadsnieuws in Het Streekblad worden gepubliceerd.
De eventueel binnengekomen reacties zullen worden verwerkt in een twee kolommenstuk dat in het college van burgemeester en wethouders zal worden vastgesteld en dat daarna naar de raadscommissie Stadswerken zal gaan.Gemeente Zoetermeer © July 2001

s Last update: 20 July 2001 (12:37)

Zoekwoorden:

Deel: ' Herinrichting openbare ruimte Dorpsstraat Zoetermeer '
Lees ook