Gemeente Leeuwarden

Collegebesluiten van 18 februari 2003 ¦ Hoe stuurt u een brief aan de Collegebesluiten van 18 februari 2003
Herinrichtingsplan Groningerstraatweg bekend Na zorgvuldige overwegingen en overleg met de buurtbewoners is gekozen voor een definitief herinrichtingsplan voor de Groningerstraatweg. Het college heeft voor de herinrichting van de straat tussen het Vrijheidsplein en de Bleeklaan de keus laten vallen op de variant met de versmalde rijbaan en de vrijliggende fietspaden (variant 2). In eerste instantie was variant 3 in beeld, waarbij naast de hoofdweg een parallelweg zou komen. Deze variant zou de grootst mogelijke veiligheid zou bieden. Na overleg met de bewoners is nu dus gekozen voor variant 2. Een aantal aanpassingen op deze variant zullen moeten leiden tot een grotere veiligheid voor het verkeer in algemene zin.

Collegebesluit 18 februari 2003

Gemeente verkoopt Phoenix-terrein

Het Phoenix-terrein, het gebied ten noorden van Achter de Hoven en ten westen van de Kanaalstraat, wordt door de gemeente verkocht aan De Vries Investment B.V. uit Hoogeveen. Dit bedrijf heeft plannen om op het terrein 21 woningen en daarnaast (kantoor)ruimten voor dienstverlenende bedrijven of instellingen te bouwen. Het gebied dankt zijn naam aan de oude Phoenix-fietsenfabriek die hier tot eind jaren 60 heeft gestaan. Door de activiteiten van deze fabriek is de bodem ernstig verontreinigd. Voor de start van de bouw zal de grond eerst gesaneerd moeten worden.

Collegebesluit 18 februari 2003

Adviesbureau onderzoekt Haak om Leeuwarden

De gemeente Leeuwarden is bezig met de planstudie naar de Rijksweg 31, beter bekend als de Haak om Leeuwarden. Het college heeft besloten om, na het doorlopen van een Europese aanbestedingsprocedure, het adviesbureau Holland Railconsult BV uit Utrecht opdracht te geven om te onderzoeken welke (bestaande en nieuwe) tracés er mogelijk zijn. Hierbij wordt onder andere gekeken naar de technische haalbaarheid, verkeerskundige werking en kosten. Maar ook de gevolgen voor natuur en leefomgeving worden in het onderzoek meegenomen.

Collegebesluit 18 februari 2003

Herinrichting Nieuweburen West

Het college van b. en w. heeft ingestemd met de herinrichting van de Nieuweburen West. De kosten, 145.500,- exclusief BTW, komen uit de middelen die hiervoor gereserveerd zijn in het Plan van Aanpak Binnenstad Nieuwe Stad 2002 2004. Het herstraten vindt plaats met oude klinkers volgens historische profielen en de betontegels in de trottoirs worden vervangen door rood gebakken klinkers. Net als in de rest van de binnenstad wordt de trottoirband een betonband van 30 centimeter breed. In het trottoir komen, tussen de parkeerplaatsen, lei-bomen met boomroosters.

Collegebesluit 18 februari 2003

Draaiboeken Brandweer bij rampen vastgesteld

Ter uitwerking van het gemeentelijk Rampenplan heeft het college de volgende draaiboeken voor de Brandweer vastgesteld:
* preventie voorlichting bij rampen
* evacueren

* evacueren van vee

* opslaan van goederen met cultuurhistorische waarde
* inzamelen van besmette waren en
* voorzien in primaire levensbehoefte, onderdeel nooddrinkwatervoorziening.

Daarnaast heeft het college de volgende deelprocessen vastgesteld: waarschuwen van de bevolking, afzetten en afschermen en begidsen, verkeer regelen en toegankelijk en begaanbaar maken.

Collegebesluit 18 februari 2003

Financiële tegemoetkomingen 2003 voorzieningen gehandicapten Leeuwarden

Jaarlijks wordt door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) de hoogte van de uitkeringen van de Wet voorzieningen gehandicapten vastgesteld. De VNG maakt hiertoe een prijsindexcijfer aan de hand van cijfers van het CBS. De VNG heeft op 10 januari 2003 bekend gemaakt dat deze index per 1 januari 2003 3,4% bedraagt. Het college heeft besloten om de volgende bedragen in het "Besluit financiële tegemoetkomingen voorzieningen gehandicapten Leeuwarden" te indexeren (verhogen) met 3,4%:

* de uitkering voor mensen die, in plaats van een pasje voor collectief vervoer een uitkering wensen was 794,- wordt 821,-
* gebruik eigen auto of taxi was 900,- wordt 931,-
* gebruik rolstoeltaxi was 1.352,- wordt 1.398,-
* vergoeding sportrolstoel was 2.170,- wordt 2.244,-
In het laatste bedrag is 490,- onderhoudskosten inbegrepen. De verhoging gaat met terugwerkende kracht in op 1 januari 2003.

Collegebesluit 18 februari 2003

Nieuw voorbereidingsbesluit plangebied Tulpenburg e.o.

Het voorbereidingsbesluit dat op 11 maart 2002 voor het plangebied Tulpenburg e.o. is genomen zal binnenkort vervallen. Daarom heeft het college een nieuw voorbereidingsbesluit genomen, ter bescherming van het bestemmingsplan dat in voorbereiding is. Hiermee kunnen onder andere eventuele bouwplannen, die strijdig zijn met toekomstige ontwikkelingen, worden geweerd.
Collegebesluit 18 februari 2003

Deel: ' Herinrichtingsplan Groningerstraatweg in Leeuwarden bekend '
Lees ook