Provincie Groningen


Groningen, 1 juni 1999 Persbericht nr. 124

Herinrichtingsplan Haren ter visie

Gedeputeerde Staten leggen met ingang van 7 juni a.s. gedurende een maand het ontwerpplan voor de herinrichting Haren ter visie op het provinciehuis, de gemeentehuizen van Haren, Groningen en Hoogezand-Sappemeer en op de waterschapshuizen van de waterschappen Hunze en Aa en Noorderzijlvest.
Het plan van de Landinrichtingscommissie heeft betrekking op het buitengebied van de gemeente Haren en kleine gedeelten van de gemeenten Groningen en Hoogezand-Sappemeer. Het bevat voorstellen om de situatie voor landbouw, natuur, milieu, landschap en recreatie te verbeteren.

Iedereen kan tot en met 20 juli schriftelijk bedenkingen tegen het plan indienen bij GS. De Landinrichtingscommissie organiseert op dinsdag 22 en woensdag 23 juni voorlichtingsavonden over het plan in respectievelijk Onnen en Noordlaren. Hier wordt het plan toegelicht en komt de verdere procedure aan bod.

Het ontwerp-plan

Het hoofddoel van het plan is de realisering van de ruimtelijke indeling voor natuur en landbouw volgens de Gebiedsvisie Haren en de afstemming van de inrichting van het gebied daarop. Hiervoor is een onderverdeling gemaakt in goed ingericht landbouwgebied (600-700 ha.), reservaatsgebied (1185 ha.), natuurontwikkelingsgebied (50 ha.) en beheersgebied (ca. 500 ha.). De nieuwe indeling van het gebied wordt gerealiseerd door aankoop en ruiling van gronden en door bedrijfsverplaatsing.
Het doel voor de landbouw is om de gronden zoveel mogelijk te concentreren. De bereikbaarheid van de landerijen wordt verbeterd door de wegen in het Hunzedal te verbeteren. De ontwatering in het landbouwgebied wordt verbeterd door het waterpeil aan te passen en de gemalen te verbeteren.
De plannen voor natuur moeten nog uitgewerkt worden. Zo moet er nog een besluit genomen worden over het herstel van de benedenloop van de Drentsche Aa en moet er nog veel overleg plaatsvinden over de inrichting van de reservaten in het Hunzedal. Voor deze gebieden wordt een planuitwerking gemaakt, die dezelfde procedure zal doorlopen als dit ontwerp-plan. De waterkwaliteit in de reservaatsgebieden wordt verbeterd door het watersysteem te isoleren van het omliggende landbouwgebied. De ecologische verbinding tussen het dal van de Drentsche Aa en het Hunzedal wordt verbeterd door de aanleg van faunapassages. Met behulp van aanleg van erfbeplantingen en het realiseren van het plan voor het uitloopgebied Oosterhaar wordt de kwaliteit van de woonomgeving verbeterd. De openheid van de beekdalen en de essen wordt gehandhaafd, terwijl de aanleg van bosjes op de Hondsrug gestimuleerd wordt. Tussen Noordlaren en Meerwijck wordt een fietsverbinding aangelegd over de Mr. Koolweg.

De kosten voor het plan zijn geraamd op 24,3 miljoen gulden. De rijksoverheid betaalt het grootste deel van deze kosten. Ook belanghebbende grondeigenaren dragen bij aan de kosten. Dat gebeurt alleen als zij persoonlijk nut hebben van de getroffen maatregelen.

Hoe gaat het nu verder ?

De bedenkingen worden behandeld door de provincie. Iedereen die schriftelijk gereageerd heeft krijgt de gelegenheid om tijdens een hoorzitting (eind augustus) de reactie mondeling toe te lichten aan GS. Vervolgens wordt het plan aangepast naar aanleiding van de ingediende bedenkingen. Naar verwachting stellen GS in december het plan definitief vast en nemen zij het besluit tot herinrichting. In het jaar 2000 kan dan gestart worden met de uitvoering van het plan.

De landinrichtingscommissie wil in de eerste uitvoeringsperiode van 4 jaar o.a..de volgende onderdelen van het plan aanpakken:
* het verbeteren van de waterbeheersing in de Onner- en Oostpolder door de bouw van het gemaal aan het Drentsch Diep en de aanpassing van de waterlopen;

* de verbetering van de Zuiderhooidijk

* de aanleg van het fietspad over de Mr. Koolweg van Noordlaren naar Meerwijck.Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met: Wim Trip, afdeling bestuurscontacten, tel. 050 3164129.

Deel: ' Herinrichtingsplan Haren ter visie '
Lees ook