Provincie Groningen


Groningen, 15 december 1999 Persbericht nr. 261

Herinrichtingsplan Oldambt definitief vastgesteld

Vandaag heeft het college van Gedeputeerde Staten het herinrichtingsplan met een administratief karakter (HAK) voor het Oldambt definitief vastgesteld. De enige wijziging ten opzichte van het ontwerp-raamplan is dat de begrenzing van de HAK Oldambt zo aangepast is dat er geen overlap meer bestaat met het deelgebied Westerwolde.

Zoals bekend wordt op het moment druk gewerkt aan de voorbereiding van de realisatie van de Blauwe Stad. In nauwe samenhang hiermee is op 26 mei 1999 een landinrichtingscommissie in het leven geroepen, met als hoofddoel het compenseren van de negatieve gevolgen van de Blauwe Stad voor de landbouw. Daarnaast wordt getracht om op vrijwillige basis de Ecologische Hoofdstructuur te realiseren.

Binnen zes weken heeft de landinrichtingscommissie een ontwerp-raamplan gemaakt. Het ontwerp-raamplan heeft in de maand september ter visie gelegen. Naar aanleiding hiervan hebben vijf instanties hun zienswijze met betrekking tot het plan ingediend bij de provincie. Dit heeft geleid tot één wijziging van het plan ten opzichte van het ontwerp-raamplan. Om te voorkomen dat er een oneerlijke concurrentie optreedt tussen (verplaatsende) agrarische bedrijven uit de Blauwe Stad en die uit het deelgebied Westerwolde, is besloten om de begrenzing van de HAK zo aan te passen, dat het deelgebied Westerwolde buiten de begrenzing van de HAK Oldambt valt.

Het bijzondere van het plan is niet alleen het korte tijdsbestek waarbinnen het is gemaakt, maar vooral het vrijwillige karakter. De landbouwers die betrokken zijn bij de Blauwe Stad c.a. bepalen zelf of zij gebruik wensen te maken van kavelruil, kavelaanvaardingswerken en boerderijverplaatsing of van verkoop van (een deel) van hun bedrijf. Daarnaast biedt het plan enige mogelijkheden voor erfbeplanting, landschappelijke en recreatieve voorzieningen en waterbeheersing.

Op dit moment wordt al op enkele plaatsen gebruik gemaakt van de mogelijkheden voor kavelruil(plus). Als kavelruilcoordinator fungeert G. Huisman uit Blijham.Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met: W.J. Trip, Provincie Groningen, tel. 050 3164129 of: J. P. Asjes van de Dienst Landelijk Gebied, tel. 050 3178530 of: J. P. Schuiringa, Provincie Groningen: tel. 050 3164656.

Zoekwoorden:

Deel: ' Herinrichtingsplan Oldambt definitief vastgesteld '
Lees ook