Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, directie Voorlichting
Datum: 12-04-1999

Persbericht
Nummer: 40

Hermans: Minder regels en meer vrijheid in het onderwijs

Onderwijsinstellingen krijgen meer handelingsvrijheid en hun administratieve lasten moeten minder worden. Dit stelt Minister Hermans van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen in een brief aan de Tweede Kamer. Het kabinet heeft zich in het regeerakkoord voorgenomen een nieuw evenwicht te zoeken tussen regulering door de overheid en zelfregulering door instellingen. In deze brief presenteert Hermans een plan van aanpak van dit voornemen voor de onderwijssector.

Op de korte termijn ziet Hermans de oplossingen vooral liggen binnen de kaders van het huidige bestel en de beleidsplannen die nu in ontwikkeling zijn. Per sector wordt thans, samen met betrokkenen zoals schoolbesturen, leerkrachten en schoolleiders, bekeken waar de ergste problemen liggen.

Het beleid op de langere termijn baseert Hermans op de uitkomsten van de consultatie van betrokkenen en op de inzichten die met de eerste stappen worden opgedaan. Daarnaast zal hij zich baseren op een studie van de Onderwijsraad die de effecten in kaart brengt van het huidige beleid van deregulering, autonomie- en schaalvergroting op de positie van ouders leerlingen, studenten en personeel. Deze studie moet voor 1 januari 2001 zijn afgerond.

Volgens Hermans brengen zijn voornemens de verantwoordelijkheid van instellingen en van de overheid beter in evenwicht. De actieve betrokkenheid van beide is vereist. De instellingen moet de ruimte worden geboden om te werken aan hun kerntaken en om adequaat te reageren op maatschappelijke signalen. De overheid van haar kant is en blijft verantwoordelijk voor de kwaliteit, toegankelijkheid en doelmatigheid van het onderwijs.

Hermans wijst er op dat deregulering tot gevolg kan hebben dat binnen een sector verschillen ontstaan. Binnen de huidige wet- en regelgeving is daarvoor weinig plaats. Verder zal deregulering onvermijdelijk moeten gaan leiden tot versterking van de verantwoordingsplicht van de instellingen, zowel tegenover de onderwijsdeelnemers als tegenover de samenleving. De inspectie zal een grotere rol moeten krijgen bij de bewaking van de kwaliteit van het onderwijs.

Overzicht initiatieven korte termijn:

Primair- en voortgezet onderwijs
Momenteel wordt er samen met schoolleiders en onderwijsinstellingen geïnventariseerd wat de belangrijkste knelpunten in de regelgeving zijn. Op basis van deze inventarisatie zal Hermans de Tweede Kamer voor de zomer een voorstel doen voor de aanpak van de knelpunten en de integrale doorlichting van de regelgeving in die sectoren.

Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie
Deze maand zal Hermans de kamer informeren over zijn visie op het ontwikkelingsperspectief voor de BVE sector. Deregulering in die sector komt daarin expliciet aan de orde. Ook bij de evaluatie van de WEB (Wet Educatie en Beroepsonderwijs) in 2001, wordt aan deregulering apart aandacht besteed.

Hoger onderwijs
De deregulering in het Hoger Onderwijs wordt onderwerp van het HOOP (Hoger Onderwijs en Onderzoeksplan). Het eerstvolgende HOOP (2000) biedt Hermans op de Prinsjesdag aan de Tweede Kamer aan.

Arbeidsvoorwaardenbeleid
De arbeidsvoorwaardenvorming zal in de sector Hoger Onderwijs met ingang van dit jaar volledig gedecentraliseerd worden. In de BVE- en VO-sector zijn onderdelen van de arbeidsvoorwaarden gedecentraliseerd. Voor het PO is bij de CAO onderhandelingen 1999-2000 afgesproken dat het rechtspositiebesluit vereenvoudigd wordt.

Studiefinanciering
In Hermans’ voorstellen voor een flexibele studiefinanciering die hij in februari van dit jaar naar de Tweede kamer stuurde, zorgen naar verwachting de globalere en eenvoudigere regels voor minder uitvoeringslast.

Wet tegemoetkoming studiekosten In de wetsvoorstellen voor de verruiming van de WTS en in het zogeheten Herontwerp van de IB-Groep wordt intensief gekeken naar de punten die voor de Informatie Beheergroep en burgers veel handelingen vergen.

Deel: ' Hermans Minder regels en meer vrijheid in het onderwijs '
Lees ook