Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, directie Voorlichting
Datum: 23-02-2000 Home

Persbericht
Nummer: 16

Cao-voorstellen Hermans: ruimte voor de school en persoonlijke keuzes

Ruimte voor kwaliteit door moderne arbeidsvoorwaarden en betere arbeidsomstandigheden, dat zijn de speerpunten in de CAO-voorstellen van minister Hermans. De nieuwe CAO voor het primair en voortgezet onderwijs en het beroepsonderwijs moet meer keuzes bieden voor onderwijswerknemers, zodat de arbeidsvoorwaarden beter bij hun persoonlijke situatie en behoeften aansluiten.

De minister biedt een algemene salarisverhoging van 2,25% per 1 maart 2000 en nog eens 1,5% per 1 maart 2001. Als looptijd voor deze CAO stelt de minister 20 maanden voor, zodat over een langere periode duidelijkheid bestaat over de arbeidsvoorwaarden in het onderwijs.

Met deze CAO-voorstellen wil de minister meer ruimte geven aan scholen en instellingen om het onderwijs vorm te geven en vernieuwingen goed te implementeren. De huidige CAO loopt op 29 februari af. Met deze CAO is vorig jaar een belangrijke eerste stap gezet om de arbeidsvoorwaarden te moderniseren en het onderwijs als werkgever aantrekkelijker te maken. De nieuwe CAO is daarop het vervolg.

Differentiatie salarispatronen en stimuleren persoonlijke ontwikkeling De afgelopen jaren is veel geïnvesteerd in hogere aanvangssalarissen van leraren. Daarnaast zijn betere carrière perspectieven en promotiemogelijkheden nodig voor mensen die al in het onderwijs werken, voor herintreders en zij-instromers. In de vorige CAO is al een begin gemaakt met het oplossen van knelpunten in het loon- en functiegebouw van het onderwijs (o.a. periodiekenstop schrappen, integraal personeelsbeleid invoeren). In de komende CAO-onderhandelingen wil Hermans onderzoeken hoe het loongebouw verder kan worden gemoderniseerd. Differentiatie binnen de leraarsfunctie is daarbij het uitgangspunt.

Individuele keuzemogelijkheden
Onderwijswerknemers moeten meer kunnen kiezen ten aanzien van hun eigen arbeidsvoorwaarden. Naast de keuze voor o.a. spaarverlof, wil Hermans de keuze mogelijk maken voor langer werken. Ook zouden leraren jaarlijks de keuzevrijheid moeten hebben af te wijken van de maximale lessentaak. Daarnaast wil Hermans de ziektekostenregelingen binnen het onderwijs meer marktconform maken. Mogelijk kan een deel van het geld dat hierin omgaat ook effectiever worden ingezet voor het arbeidsvoorwaardenpakket, in de vorm van een nominale uitkering (bijvoorbeeld voor het op peil houden van persoonlijke computer apparatuur) of via een fiscale (premiespaar)regeling.

Kwaliteitsimpuls arbeidsorganisatie
Onderwijs speelt een sleutelrol in een kennisintensieve samenleving. Scholen en leraren moeten daarom optimaal in staat zijn om hun reguliere taken uit te voeren en onderwijsvernieuwingen op te pakken. Hermans wil in de nieuwe CAO verkennen op welke wijze de school als arbeidsorganisatie beter kan worden toegerust voor de eisen die aan haar worden gesteld. Scholen moeten daarbij voldoende ruimte krijgen om zelf concrete maatregelen te treffen (zoals scholing of meer ondersteunend personeel).
Hermans verwacht dat een betere toerusting van leraren ook een positieve invloed op het ziekteverzuim heeft. In aanvulling daarop wil hij in de nieuwe CAO afspraken maken over een snellere reïntegratie van zieke werknemers bij de eigen of een andere werkgever. Verder wil Hermans samen met de centrales onderzoeken hoe de arbeidsparticipatie van oudere werknemers kan worden bevorderd.

Primair onderwijs
In de laatste CAO zijn al stappen gezet voor de versterking van de positie van het bestuur en management in het primair onderwijs. Die lijn wil Hermans voortzetten door de instellingen en besturen in het primair onderwijs zelf te laten beslissen hoe en waarvoor ze geld willen inzetten. Daarnaast wil de minister zoveel mogelijk arbeidsvoorwaardelijke onderwerpen in wet- en regelgeving schrappen die sociale partners en/of instellingen zelf kunnen regelen. Beperkingen voor zelfregulering wil hij zoveel mogelijk wegnemen.

Deel: ' Hermans over CAO ruimte voor school en persoonlijke keuzes '
Lees ook