Gemeente Helmond


Herontwikkelingsplan Leonarduskerk

College stemt in met uitgangspunten Groeps Care BV voor herontwikkelingsplan Leonarduskerk
De gemeente en projectontwikkelaar Groeps Care BV zijn al geruime tijd in overleg over een plan om de Leonarduskerk een nieuwe bestemming te geven. Dat overleg heeft geleid tot een nieuw herontwikkelingsplan met als belangrijkste functies:

* een gezondheidscentrum voor Binnenstad Oost Hierin worden onder andere gevestigd een huisartsenpraktijk (nu nog in de Willem Prinzenstraat), een apotheek, een fysiotherapiepraktijk e.d. Het gezondheidscentrum bestaat uit twee bouwlagen. Op de begane grond wordt ook nog een aula gerealiseerd.


* appartementen
Het plan voorziet in de bouw van 27 koopappartementen boven het gezondheidscentrum.

In het kader van de herstructurering van Binnenstad Oost is de Leonarduskerk (rijksmonument) in 2000 door de gemeente aangekocht. In januari 2002 heeft het College van B&W besloten Groeps Care bv in de gelegenheid te stellen een haalbaarheidsonderzoek te verrichten naar de mogelijkheid van realisatie van een gezondheidscentrum in de Leonarduskerk in combinatie met wonen.

Daarna is uitvoerig overleg gevoerd. Dat heeft uiteindelijk geleid tot het huidige voorstel.

Verdere procedure
Het College van B&W stemt in met de uitgangspunten van het plan dat Groeps Care heeft ingediend. Groeps Care wordt daarom uitgenodigd om verder te gaan met de ontwikkeling van dit plan.

Rekening houdend met diverse randvoorwaarden (zoals de beeldkwaliteit, behoud van de monumentale waarde van de kerk en de monumentale bomen, inpassing van de pastorie, parkeernorm, geluidsnormen e.d.) dient Groeps Care een Definitief Ontwerp te maken. Na goedkeuring door de monumentencommissie, welstand en de gemeente zal uiteindelijk een realisatieovereenkomst worden aangegaan, inclusief een verkoopovereenkomst voor de kerk.

Gelijktijdig zal ook het bestemmingsplan moeten worden aangepast.

Al met al duurt het dus nog de nodige maanden voordat met de bouwactiviteiten kan worden gestart.

Parkeren
Groeps Care heeft uitgerekend dat er ongeveer 60 parkeerplaatsen nodig zijn. Hiervoor wil Groeps Care een deel van de pastorietuin gebruiken. Daarvoor is nog nader overleg nodig, o.a. met de Stichting Maatschappelijke Opvang die gebruik maakt van de pastorie.

Monumentenzorg
De architect heeft ten behoeve van noodzakelijke aanpassingen al vooroverleg gepleegd met de rijksdienst voor monumentenzorg. Waarschijnlijk zijn extra muur- en dakopeningen onder voorwaarden mogelijk.

---

Zoekwoorden:

Deel: ' Herontwikkelingsplan Leonarduskerk Helmond '
Lees ook