Gemeente Zeist

Heropening Park de Brink 21 september a.s.
Op vrijdag 21 september a.s. zal wethouder Thomas Swart om 15.00 uur de officiële heropening van Park De Brink verrichten. Inwoners van Zeist (- West) en buren van het park in het bijzonder worden van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn.
De brug is klaar, er is een natuurpad ontwikkeld met informatief wandelgidsje en nieuwe prachtig vormgegeven informatiepanelen vertellen over het belang voor Zeist en omstreken van dit unieke stukje natuur.

Afgelopen jaar is de Werkgroep De Brink druk bezig geweest met de voorbereidingen van de heropening. Het doel van deze Werkgroep is de natuurwaarden en de recreatieve waarden van het park te versterken. De Werkgroep is een samenwerkingsverband van Werkgroep Natuurlijk Zeist-West, IVN, Stichting Milieuzorg Zeist, Milieugroep Zeist- West, De Kinderboerderij De Brink het Centum voor Natuur- en Milieucommunicatie (NMC) en de afdeling Werken/ Wijkbeheer van de gemeente Zeist.

Park De Brink bestaat uit de Buitenplaats De Brink, de Kinderboerderij en het natuurpark.
Begin jaren '90 is het natuurparkgedeelte aangelegd door onder andere een oude meander van de Kromme Rijn uit te graven en de vrijkomende grond te gebruiken voor een oeverwal. Zo is in miniatuur een gebied gerealiseerd dat lijkt op het Kromme Rijnlandschap. Bovendien sluit het aan op het hoger gelegen parkbos van landgoed De Brink. Zo is er een uniek overgangsgebied ontstaan tussen de hogere zandgronden van de Utrechtse Heuvelrug en de lage Komgronden van het kromme Rijngebied. Daarmee heeft dit park een belangrijke functie als schakel in een lange keten van natuurgebiedjes langs de Utrechtse weg van De Bilt tot aan Driebergen.

Programma heropening
Om 15.00 uur is de ontvangst op de Kinderboerderij, daarna wordt aan de Kroostweg het nieuwe informatiepaneel onthuld. Vervolgens wordt onder leiding van deskundige natuurgidsen het natuurpad ingelopen en met behulp van het wandelboekje wordt stilgestaan bij wetenswaardigheden van het park. Kinderen van omringende scholen zijn tevens uitgenodigd om met schepnetjes flora en fauna van het water van het park te onderzoeken. Rond 16.30 uur vindt bij de Kinderboerderij de gezamenlijke afsluiting van de bijeenkomst plaats.

Natuurpark De Brink is tevens een van de projecten uit het Milieubeleidsplan gemeente Zeist 2000-2004. Dit milieubeleidsplan is opgesteld in dialoog met groepen uit de Zeister samenleving.

Rampzalige gebeurtenissen VS
Periode van ingetogenheid

In verband met de rampzalige gebeurtenissen in de Verenigde Staten heeft het College van burgemeester en wethouders besloten om t/m donderdag 20 september a.s geen activiteiten te bezoeken uit respect voor de vele slachtoffers van deze aanslagen.
Het college verzoekt iedere organisatie die t/m deze datum een activiteit heeft gepland dit ofwel te annuleren dan wel zo ingetogen mogelijk te vieren.
Wij danken u voor uw begrip en medeleven.

Condoleanceregister
Naar aanleiding van deze gebeurtenissen heeft de provincie Utrecht een condoleanceregister geopend. Belangstellenden kunnen het register tekenen in de centrale hal van het provinciehuis aan de Pythagoraslaan in Utrecht, op werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur.

GELUKKIGE WINNAAR LOTING ACTIE WOONCOMFORT ZEIST

Op 8 september jongstleden heeft de Milieudienst in opdracht van de gemeente Zeist een inloop informatiebijeenkomst georganiseerd over de Actie Wooncomfort Zeist.
Onder de aanwezigen van deze goed bezochte bijeenkomst in het hoofdgebouw van Eneco Energie is een lampenset, aangeboden door de gemeente Zeist, verloot ter waarde van ongeveer 100,-. De heer J. Cornelissen uit Zeist mag zich de gelukkige winnaar noemen!

De gemeente Zeist wil door middel van deze Actie het wooncomfort van de particuliere huiseigenaren uit Zeist verbeteren en tevens het energieverbruik omlaag brengen. De Actie is vooral interessant voor eigenaren van een woning die voor 1985 is gebouwd. Tijdens dit project wordt samengewerkt met de energiebedrijven Eneco en Remu, en Planbuilding (coörporatie van uitvoerende bedrijven). De Actie wordt gecoördineerd door de Milieudienst en is vorig jaar gestart.

Energie Prestatie Advies (EPA)
Via de Actie Wooncomfort Zeist kunnen huiseigenaren energiezuinige maatregelen laten uitvoeren, die tevens het wooncomfort verbeteren. Om inzicht te krijgen in deze mogelijkheden, is het zinvol om een EPA te laten uitvoeren. Een Energie Prestatie Advies analyseert het energiegebruik in een woning en adviseert over energiebesparende maatregelen.
Tijdens de Actie Wooncomfort kan voor 350,- een EPA uitgevoerd worden. Dit bedrag wordt terugverdiend als één van de geadviseerde maatregelen wordt uitgevoerd.
Het EPA is gekoppeld aan de landelijke Energiepremieregeling. Met deze regeling zijn subsidies te verkrijgen voor maatregelen in en aan de woning. Dit jaar zijn ook subsidies verkrijgbaar voor zonnepanelen en zonneboilers. Daarnaast hebben degenen die een EPA hebben laten uitvoeren recht op een bonus van 25% per uitgevoerde maatregel!

Zonneboiler nu extra voordelig door extra subsidie Tijdens het project wordt extra subsidie uitgekeerd door Eneco Energie en de gemeente. In totaal wordt 3.350,- aan subsidie uitgekeerd voor een zonneboiler met een warmte opbrengst van meer dan 3 GigaJoule per jaar. Heeft u een EPA uit laten voeren dan heeft u ook nog eens recht op fl. 375,- extra subsidie. Hierdoor wordt de aanschaf van een zonneboiler extra aantrekkelijk!

Laatste inloopbijeenkomst 22 september a.s.
Voor alle belangstellenden wordt op 22 september van 10.00u tot 13.00u de laatste inloop-informatiebijeenkomst gehouden in het hoofdgebouw van Eneco Energie, Antonlaan 185 te Zeist. Tijdens deze bijeenkomst kunt u vragen stellen aan de deskundigen van de isolatie- en installatiebedrijven en de energiebedrjiven.

Informatie
Voor meer informatie kunt u op werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur contact opnemen met P. Aelmans van de Milieudienst Zuidoost-Utrecht, telefoon (030)6999512, of bezoek onze internetsite www.milieudienstzou.nl

Inspraak 14 woningen Gramserweg/Waterlooweg Austerlitz

Van De Seyster Veste hebben wij een verzoek ontvangen om medewerking te geven aan een bouwplan voor veertien woningen in Austerlitz. Het plan is om acht bestaande woningen aan de Gramserweg 1-15 (oneven) en twee woningen aan de Waterlooweg (7 en 9) te slopen en vier extra woningen terug te bouwen. Uiteindelijk zullen er zes eengezinswoningen (waarvan twee koopwoningen), zes seniorenwoningen, en twee starterswoningen worden gerealiseerd. Voor de 14 woningen is een concept-bouwaanvraag ingediend.
Vanwege overschrijding van de bebouwingsgrens is er sprake van strijd met het geldende bestemmingsplan Austerlitz. Burgemeester en wethouders zijn voornemens om medewerking te verlenen aan het bouwplan met toepassing van de vrijstellingsprocedure ex artikel 19 lid 2 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. Als eerste stap in de planologische procedure wordt inspraak verleend.
Met ingang van 19 september 2001 ligt het (concept-)bouwplan 4 weken ter inzage (tot en met 16 oktober 2001) bij de balie Ruimte in de publiekshal van het gemeentehuis, Slotlaan 20 (voor openingstijden zie colofon onderaan de pagina). Gedurende deze termijn kunnen schriftelijke inspraakreacties worden ingediend bij burgemeester en wethouders van Zeist, postbus 513, 3700 AM Zeist. Mondeling reageren kan ook op tel. (030)6987438.
Op woensdagavond 3 oktober om 19.30 uur wordt er een inspraakavond gehouden in dorpshuis 't Trefpunt, Schooldwarsweg 19 in Austerlitz. Tijdens deze inspraakavond zal een nadere toelichting op het plan worden gegeven.

Geplande ruimingen Algemene Begraafplaats te Zeist

Op de Algemene Begraafplaats te Zeist aan de Woudenbergseweg gaan de huurgraven E 717 t/m 818 op het algemene gedeelte in de periode van 1 november 2001 tot 1 april 2002 geruimd worden. Nabestaanden hebben tot 6 weken na het verschijnen van dit bericht de gelegenheid om in overleg met de beheerder de steen te verwijderen of het stoffelijk overschot te laten herbegraven. De resterende monumenten zullen 6 weken na het verschijnen van dit bericht ter vernietiging worden afgevoerd.

Deel: ' Heropening Park de Brink in Zeist '
Lees ook