Vlaamse regering

PERSMEDEDELING VAN DE VLAAMSE REGERING

VERGADERING VAN 2 MAART 1999

Heroriëntering Strategisch Limburgs Ontwikkelingsfonds

De Vlaamse regering heeft op voorstel van Vlaams Econo- mieminister Eric VAN ROMPUY ingstemd met een heroriënte- ring van de resterende middelen uit het Strategisch Lim- burgs Ontwikkelingsfonds. De middelen zullen worden voorbehouden voor grote toeristische projecten. Er zal een oproep worden gelanceerd om projecten in te dienen. In totaal gaat het om een bedrag van ongeveer 150 miljoen fr.

In 1996 heeft de Vlaamse regering uit het saldo van de sociale-reconversie-enveloppe 550 miljoen fr. gereser- veerd voor de medefinanciering van toeristische en econo- mische infrastructuurprojecten. Deze middelen werden ondergebracht in het Strategisch Limburgs Ontwikkelings- fonds (SLOF). De Limburgse gemeenten en de provincie Limburg kunnen uit dit fonds renteloze leningen opnemen voor de financiering van infrastructuurinvesteringen met belangrijke duurzame werkgelegenheidseffecten. Voor de verdeling van de beschikbare middelen werd de verdeel- sleutel van het Gemeentelijk Investeringsfonds toegepast. Het beheer van het fonds werd toevertrouwd aan de GOM- Limburg.

De voorbije jaren werd voor 68 projecten een tussenkomst van het SLOF aangevraagd, voor een globaal bedrag aan renteloze leningen van 402 miljoen fr.

In het kader van het Actieplan voor Limburg werd in de loop van 1998 de werking van het SLOF geëvalueerd. De slotconclusie van deze evaluatie was dat het SLOF tot positieve resultaten heeft geleid. Om versnippering van de nodige inspanningen naar de doelgroep te vermijden, is het wel aangewezen dat in de toekomst minder projecten maar met een grotere omvang in aanmerking zouden komen.

Op voorstel van minister Eric Van Rompuy heeft de Vlaamse regering nu haar goedkeuring gehecht aan een heroriënte- ring van het SLOF. Aan het oorspronkelijke concept zullen in grote lijnen de volgende wijzigingen worden aange- bracht :

- concentratie op toeristische projecten;
- de resterende middelen zullen via een 'oproep voor pro- jecten' worden toegewezen aan grotere hefboomprojecten;
- inbreng van meer expertise bij de beoordeling van de projecten;

- en reservering in het Limburgfonds van de terugbetaalde renteloze leningen.

De heroriëntering wordt door de Vlaamse regering onder- steund gezien de mogelijke impact op de verdere uitbouw van de toeristische sector in Limburg en de werkgelegen- heidsmogelijkheden, vooral voor vrouwen. De werkloosheid van vrouwen ligt in de provincie Limburg nog steeds aan- zienlijk boven het Vlaamse gemiddelde.

info : Walter Aertsens, woordvoerder van minister Van Rompuy - tel. (02) 227 23 11 e-mail: persdienst.vanrompuy@vlaanderen.be

Deel: ' Heroriëntering Vlaams Limburgs Ontwikkelingsfonds '
Lees ook